Les vins du Tour de France 2019. 21. etappe. Rambouillet — Paris Champs-Élysées

Det er selv­føl­ge­lig dumt når været får så stor betyd­ning. Men resul­ta­tet ble anta­ge­lig­vis gans­ke rik­tig like­vel. Egan Ber­nal frem­sto som den ster­kes­te mot slut­ten, noe som vir­ke­lig er impo­ne­ren­de av en som bare er 22 år. Jeg noter­te meg at Ste­ven Kru­ij­swijk had­de noen kom­men­ta­rer om at deres tak­tikk var å slå til i det sis­te fjel­let på fre­dag, som ikke blir syk­let. Jeg tror ærlig talt ikke at de var ale­ne om å ten­ke slik: Vi må mør­ne Juli­an Alap­hi­lip­pe opp det førs­te fjel­let, og knek­ke ham i det sis­te. Jeg tror Alap­hi­lip­pe vil­le ha tapt mer om de had­de syk­let er etap­pe­ne som var plan­lagt. En skade­fri Thi­baut Pinot had­de sann­syn­lig­vis hatt bed­re mulig­he­ter til å red­de Frank­ri­kes ære. Skjønt, de fikk da i det mins­te en klatre­trøye med Romain Bardet.

Nå gjen­står bare fina­len. For de fles­te gjel­der det bare å full­fø­re Det er para­de inn til Paris. Sann­syn­lig­he­ten for jord­ras skul­le være gans­ke liten. Vær­mel­din­gen ser bra ut Muli­gens litt regn før de star­ter, men ikke mye. Og tem­pe­ra­tu­rer litt over 20 gra­der. Det bør bli omtrent ide­el­le syk­kel­for­hold. Jeg synes det er greit at de har gjort etap­pen kor­te­re enn den var for noen år siden, slik at det ikke tar alt­for lang tid før det blir action inne i Paris. Det­te er den vir­ke­li­ge pre­sti­sje­etap­pen for sprin­ter­ne. Så vidt jeg kan se, var det ingen som kom uten­for noen tids­gren­se på de avbrut­te og for­kor­te­de etap­pe­ne, så alle bur­de være på plass i dag.

Det pro­du­se­res noe vin innen­for Paris’ bygren­se. Det pro­du­se­res vin på Mon­tmar­tre, i Bel­le­vil­le og i enkel­te and­re byde­ler. Det­te er mest kurio­si­te­ter. Pro­duk­sjo­nen er liten, og vinen er gans­ke sik­kert over­pri­set. Jeg har én gang sett vin fra Paris på en res­tau­rant i Paris. Men akku­rat da pas­set ikke den til det vi spis­te. Enten var det hvti­vin og vi spis­te mat det pas­set med rødvin til, eller det var rødvin og vi spis­te mat hvor hvit­vin pas­set best, jeg hus­ker ærlig talt ikke. Så fore­lø­pig har jeg ikke smakt noen av vine­ne som er pro­du­sert inne i selve Paris.

Det pro­du­se­res også vin i områ­de­ne rundt Paris. Men hvis vi skal vel­ge det som er Paris’ lokal­vin, uten å lete etter kurio­si­te­ter, blir det champag­ne. Vi skal ikke langt øst­over fra Paris, før vi fin­ner noen av vin­mar­ke­ne i Champag­ne. Rei­ser man til Dis­ney­land Paris, er det ikke lan­ge styk­ket før man er i vin­mar­ke­ne i Champag­ne. Nå har vi alle­re­de hatt to champagne­etap­per og vi har vært inn­om pro­duk­sjon av annen mus­se­ren­de vin på and­re etap­per, så vi gjen­tar ikke det den­ne gan­gen. Vi kan bare kon­sta­te­re at til fina­len blir det champag­ne, som alltid.

Man har hatt suk­sess med rela­tivt sen start, slik at deler av etap­pen syk­les i flom­lys. De star­ter ikke å syk­le før kl. 18.05, med reell start 18.10. Jeg sat­ser på at det fort­satt er en varm som­mer­kveld, og da er mitt valg en blanc de blancs champag­ne, en champag­ne laget med bare hvi­te dru­er, i prak­sis char­don­nay. Det­te er en frisk vin, som er utmer­ket til ape­ri­tif eller gans­ke enkelt som en kose­vin om sommeren.

Det var alt for den­ne gang. Kjen­ner jeg meg selv rett, kom­mer jeg sik­kert til å ha noen and­re pro­sjek­ter gåen­de vår­en og for­som­mer­en 2020, men jeg sat­ser på at jeg ikke er i slutt­spur­ten på to bøker sam­ti­dig, slik jeg har vært i år, og at jeg der­for kan kom­me i gang med det­te litt tid­li­ge­re enn jeg har gjort i år, og at jeg også får tid til å ta med Giro d’I­ta­lia, som jeg dess­ver­re måt­te drop­pe i år.

I 2020 er star­ten i Nice. Jeg håper at Touren da igjen skal kom­me i nær­he­ten av oss. Men jeg vet fore­lø­pig ikke noe. Vi vet også at star­ten i 2021 vil være i Køben­havn, med tre etap­per i Dan­mark. En tempo­etap­pe (pro­log) i Køben­havn, en etap­pe fra Ros­kil­de som ender i Nyborg, der Store­bælt­bro­en kom­mer til Fyn, og den sis­te på Jyl­land, fra Veij­le til Søn­der­borg, som lig­ger på øyen Als, like ved gren­sen til Tysk­land. Hvor­dan de skal fort­set­te her­fra, er det ikke offent­lig­gjort noe om. 

Vi har alle­re­de begynt å dis­ku­te­re med en av våre gode dans­ke ven­ner, hvor­dan vi skal få med oss star­ten i Danmark.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email