Oslovalget 2019: Arbeiderpartiet har fått grønnfarge

Man må skil­le mel­lom riks­po­li­tikk og lokal­po­li­tikk. I Oslo har Arbei­der­par­ti­et blitt et grønt, vi kan kan­skje si rødgrønt par­ti. Noe av det som har over­ras­ket meg posi­tivt i inne­væ­ren­de peri­ode, er at Arbei­der­par­ti­et i Oslo har holdt en så grønn profil. 

På nasjo­nalt plan er Arbei­der­par­tet fort­satt solid plan­tet i den grå­svar­te alli­an­sen, sam­men med Høy­re og FrP. Vi skal ikke len­ger enn til Akers­hus, før Arbei­der­par­ti­et er for å bru­ke van­vit­tig mye (bom)penger på å byg­ge mons­ter­mo­tor­vei­en E18 Vest­kor­ri­do­ren. Da Syl­vi List­haug, av alle, gikk inn for å skro­te deler av pre­sti­sje­pro­sjek­tet ferge­fri E39, var det Arbei­der­par­ti­ets stor­tings­re­pre­sen­tant Else-May Bot­ten Nor­der­hus som sa at det var helt van­vit­tig. Det er ikke ofte jeg sier meg mer enig med Syl­vi List­haug enn med Arbei­der­par­ti­et, men i den­ne saken gjør jeg det.

Som jeg har skre­vet i mine and­re valg­kom­men­ta­rer, vur­de­rer jeg kun par­ti­ene når det gjel­der å bed­re for­hol­de­ne for syk­len­de og gåen­de i byen. Det er man­ge and­re vik­ti­ge saker, men de kom­men­te­rer jeg ikke.

Men i Oslo har det Arbei­der­parti­le­de­de byrå­det fått til man­ge for­bed­rin­ger. Det er bed­re å syk­le og gå i byen, luf­ten har blitt bed­re. Det har gans­ke enkelt blitt en bed­re by å bo i. Man er ikke i mål, og det er langt igjen. Men det går i alle fall i rik­tig ret­ning, selv om vi kun­ne øns­ke at det skul­le gå litt fortere. 

Det har ikke all­tid vært slik. Sist Arbei­der­par­ti­et had­de byråd i Oslo, da Ray­mond Johan­sen var sam­ferd­sels­by­råd, bidro de ikke på noen måte posi­tivt på det­te områ­det. Men Arbei­der­par­ti­et har i prak­sis vist at de er i stand til å end­re poli­tik­ken i posi­tiv ret­ning. Da er det liten grunn til å gra­ve i den historien.

Jeg kjen­ner ikke byrå­dets ind­re liv, ver­ken det­te eller tid­li­ge­re byråd. Så alle mine kom­men­ta­rer om det, bli spe­ku­la­sjo­ner basert på det som er syn­lig fra utsi­den. Mitt inn­trykk er at byrå­det står gans­ke hel­hjer­tet bak den poli­tik­ken som føres. Det er sik­kert uenig­het, som det må være i et byråd basert på en koa­li­sjon av tre par­ti­er. Men når det gjel­der bed­re syk­kel­til­rette­leg­ging, mind­re pri­vat­bi­lis­me og bed­re kol­lek­tiv­trans­port, er det byrå­dets, og alt­så også Arbei­der­par­ti­ets politikk.

Byråds­sam­ar­bei­det i Oslo synes å fun­ge­re utmer­ket, i mot­set­ning til det regje­rings­kao­set vi ser på bor­ger­lig side. 

Som det størs­te par­ti­et i koa­li­sjo­nen, antar jeg at det er Arbei­der­par­ti­et som alt i alt får størst gjen­nom­slag for sin poli­tikk. Sam­ti­dig er Arbei­der­par­ti­et og Ray­mond Johan­sen litt i den den sam­me situa­sjo­nen som Høy­re og Erna Sol­berg er i regje­rin­gen: Det blir lite rom for å mar­ke­re sine egne saker. Men Ray­mond Johan­sen frem­står i alle fall ikke som en like svak leder som Erna Solberg.

Menings­må­lin­ge­ne tyder på at det er stor støt­te til dagens byråd. Men det er først og fremst MDG og SV som kan inn­kas­se­re den støt­ten. Som jeg skrev i min kom­men­tar om hvor­for jeg stem­mer MDG, har byrå­dets fien­der gitt MDG og sær­lig Lan Marie “skyl­den” for byrå­dets poli­tikk. Man­ge av oss mener at de hel­ler får æren for det folk liker, og når sant skal sies får de nok litt mer av æren enn de strengt tatt fortjener. 

Det­te står på punkt­lis­ten om syk­kel i Oslo Arbei­der­par­tis program:

  • Byg­ge ut syk­kel­vei­net­tet i et høyttempo.
  • Leg­ge Oslo­stan­dar­den til grunn for utbyg­gin­gen av sykkelveier.
  • I størst mulig grad skil­le syk­lis­ter fra and­re tra­fi­kant­grup­per som bilis­ter og fotgjengere.
  • Byg­ge en egen syk­kel­vei over Rådhusplassen.
  • Gjø­re byen mer syk­kel­venn­lig, med til­tak som egne tra­fikk­lys, bed­re skil­ting og syk­kel­par­ke­ring, røde syk­kel­bok­ser ved lys­kryss, til­rette­lag­te over­gan­ger for syk­lis­te­rog små vedlikeholdsstasjoner.
  • Star­te for­søk med grønn bøl­ge for syk­lis­ter og til­la­te høyre­sving mot rødt lys i noen kryss, slik som man gjør i København.
  • Byg­ge syk­kel­vei ut i Mari­da­len og syk­kel­vei som utvi­det vei­bane i Sørkedalen.
  • Utvik­le bysyk­kel­ord­nin­gen med fle­re syk­ler og fle­re stasjoner,så den dek­ker stør­re områ­der i byen. Vi vil også vur­de­re å begyn­ne med vin­ter­drift, elsyk­ler og lastesykler. 

Det er bare å si ja, stå på og fort­sett det gode arbei­det. Vi får også håpe at Arbei­der­par­ti­et på riks­plan kom­mer etter Oslo Arbei­der­par­ti, og at vi får kas­tet den sit­ten­de H/FrP regje­rin­gen senest ved val­get i 2021. Vi ser at dagens regje­ring ikke liker at Oslo lyk­kes, og at byrå­det mot­ar­bei­des av regje­rin­gen. Det må det bli slutt på. 

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email