Oslovalget 2019. Høyre, omkamppartiet for hvem sykkeltilrettelgging ikke kan skje langsomt nok.

Også ved dette valget vil jeg se på sykkelpolitikk før valget i Oslo. Valget dreier seg om mye mer enn sykkel og samferdselspolitikk. Men det lar jeg i hovedsak ligge.

Jeg har allerede flagget at jeg kommer til å stemme MDG ved valget i år. Så da kan jeg ikke late som jeg er noen uavhengig kommentator ved dette valget. Jeg tror at alle politiske kommentatorer har meninger som de holder tilbake. At folk som er så opptatt av politikk ikke har sine preferanser og stemmer, holder jeg for svært lite sannsynlig.

Når man skal vurdere et partis politikk, kan man ikke bare se på programmet. Man må se på hva de står for i praksis, altså hva de har gjort i tiden før valget. Politikerne reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. For et parti som Høyre er det mer interessant å se på hva de faktisk gjør og har gjort i Oslopolitikken, fremfor å lese løfter i partiprogrammet. Når de ikke engang står ved sine tidligere vedtak, er det liten grunn til å tro på deres valgløfter.

Oslo fikk parlamentarisk styre med byråd i 1986. I de drøyt 33 år som har gått siden den gang, har Høyre ledet byrådet i fem perioder, Arbeiderpartiet har ledet byrådet i to perioder. Oslo har hatt en plan for et hovedsykkelveinett siden 1977. I perioden fra 1977 til det ble parlamentarisk styre var Høyres Albert Nordengen ordfører. Høyre har styrt byen i 34 av de ca 42 år Oslo på papiret har hatt en plan for å legge til rette for sykling i byen. Høyre bærer med andre ord hovedansvaret for at planene aldri har blitt gjennomført. Det er mulig å endre kurs. Arbeiderpartiet har ikke noe positivt å vise til fra den tiden de ledet byrådet (1992-1997).

I den siste perioden har Høyre bekreftet seg selv: Det er fint å ha planer for å legge til rette for sykkel, så lenge de ikke gjennomføres. Høyre har markert seg som omkamppartiet. De har kjempet hardt mot gjennomføring av det som ble foreslått av det byrådet de selv ledet, og vedtatt av det bystyret hvor de selv utgjorde en del av flertallet. Også andre steder enn Oslo vil Høyre ha omkamp på det de tidligere har vært for.

Vi må se på regjeringskaoset. Det kommer til å bli enda verre om de borgerlige skal prøve seg i Oslo, med bompengenissene med på lasset.

Jeg bor på Frogner. Det er en bydel hvor det i utgangspunktet er gode muligheter for å velge sykkel. Det er bare et problem: Tilretteleggingen er elendig, den har inntil nylig vært ikke-eksisterende. En høyrøstet aksjonsgruppe har som fanesak å bevare gateparkering, og hindre tilrettelegging for syklende. Høyre gjør som de alltid har gjort: De gir etter for tutende bilhorn, og tar bilistenes part. Man går for fort fram, kunne man høre fra den kanten. Etter at saken har vært trenert av Høyre i nær 40 år, kan man lure på hvor sakte som er sakte nok for det partiet.

Som typisk for Høyre, kom de med et ikke utredet forslag om å lage sykkelvei på stylter parallelt med Kongsveien, fremfor å legge trikken i tunnel for å frigjøre plass til sykkelvei. Høyre har aldri hatt noe imot å bygge dyre tunneler. Men slike tiltak skal være forbeholdt bilister om bilpartiet Høyre skal støtte dem. Man kan ikke ta slike forslag seriøst. Det er bare nye forslag for å trenere gjennomføring av det som er vedtatt.

Men vi må se på programmet også, selv om det kan være valgflesk med “best før” dato 9. september 2019.

Vi finner en liste over hjertesaker. Blant annet denne: En by for alle. Enten du tar T-bane eller kjører bil. En hjertesak for Høyre er en by for ikke helt alle, f.eks. ikke for oss som foretrekker å sykle eller gå. Bedre forhold for folk som sykler, er ikke en hjertesak for Høyre. Det er derimot bedre forhold for folk som kjører bil. Jeg er ikke overrasket.

Selve programmet er ganske godt gjemt på Oslo Høyres nettsider. Men det står faktisk et punkt om “Sykkelbyen Oslo”. Men ser vi under hovedpunktet om “miljøvennlig byutvikling”, står det at “At persontransporten innenfor Ring 3 i størst mulig grad skal være fossilfri innen 2025.” Det pleier i praksis å bety mer elbil, et agn til alle Tesla- og Jaguarkjørende høyrevelgere. Det står mye annet om bil under dette hovedpunktet. Bedre forhold for å sykle, er ikke en del av miljøvennlig byutvikling, sett gjennom høyrebriller.

Under punktet om sykkel, står det blant annet:

  • Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum.
  • Tilrettelegge for mest mulig adskilte sykkelveier.

Traseer inn mot sentrum, det er alt. Ikke noe om hva man vil gjøre i sentrum, i de områdene hvor folk bor, som f.eks. Frogner. Politikk handler om å prioritere. Når Høyre har måttet velge mellom sykkel og bil, har bilen alltid vunnet, også i den politikken Høyre har ført de siste fire årene i opposisjon. Derfor mener jeg at man ikke kan ha tillit til Høyre som parti for å legge bedre til rette for sykling.

Høyre har kommet med et forslag for å stimulere til mer bilkjøring på ettermiddag/tidlig kveld, ved å foreslå en bompengepause. Det er denne tiden det må legges til rette for at barn og unge skal kunne gå og sykle til aktiviteter. Å stimulere til at man skal kjøres enda mer, er et dårlig forslag.

Høyre har i praksis, både i posisjon og opposisjon, vist seg som et parti som er mot å gjennomføre tiltak for å gjøre det bedre å sykle. I praksis har de alltid prioritert, og prioriterer fortsatt privatbilen. Hvis man vil at Oslo skal bli en bedre sykkelby, kan man ikke stemme på Høyre.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.