Oslovalget 2019. Høyre, omkamppartiet hvor hvem sykkeltilrettelgging ikke kan skje langsomt nok.

Også ved det­te val­get vil jeg se på syk­kel­po­li­tikk før val­get i Oslo. Val­get drei­er seg om mye mer enn syk­kel og sam­ferd­sels­po­li­tikk. Men det lar jeg i hoved­sak ligge.

Jeg har alle­re­de flag­get at jeg kom­mer til å stem­me MDG ved val­get i år. Så da kan jeg ikke late som jeg er noen uav­hen­gig kom­men­ta­tor ved det­te val­get. Jeg tror at alle poli­tis­ke kom­men­ta­to­rer har menin­ger som de hol­der til­ba­ke. At folk som er så opp­tatt av poli­tikk ikke har sine pre­fe­ran­ser og stem­mer, hol­der jeg for svært lite sannsynlig.

Når man skal vur­de­re et par­tis poli­tikk, kan man ikke bare se på pro­gram­met. Man må se på hva de står for i prak­sis, alt­så hva de har gjort i tiden før val­get. Poli­ti­ker­ne reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. For et par­ti som Høy­re er det mer inter­es­sant å se på hva de fak­tisk gjør og har gjort i Oslo­po­li­tik­ken, frem­for å lese løf­ter i parti­pro­gram­met. Når de ikke engang står ved sine tid­li­ge­re ved­tak, er det liten grunn til å tro på deres valgløfter. 

Oslo fikk par­la­men­ta­risk sty­re med byråd i 1986. I de drøyt 33 år som har gått siden den gang, har Høy­re ledet byrå­det i fem peri­oder, Arbei­der­par­ti­et har ledet byrå­det i to peri­oder. Oslo har hatt en plan for et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977. I peri­oden fra 1977 til det ble par­la­men­ta­risk sty­re var Høy­res Albert Nord­en­gen ord­fø­rer. Høy­re har styrt byen i 34 av de ca 42 år Oslo på papi­ret har hatt en plan for å leg­ge til ret­te for syk­ling i byen. Høy­re bærer med and­re ord hoved­an­sva­ret for at pla­ne­ne ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Det er mulig å end­re kurs. Arbei­der­par­ti­et har ikke noe posi­tivt å vise til fra den tiden de ledet byrå­det (1992–1997).

I den sis­te peri­oden har Høy­re bekref­tet seg selv: Det er fint å ha pla­ner for å leg­ge til ret­te for syk­kel, så len­ge de ikke gjen­nom­fø­res. Høy­re har mar­kert seg som omkamp­par­ti­et. De har kjem­pet hardt mot gjen­nom­fø­ring av det som ble fore­slått av det byrå­det de selv ledet, og ved­tatt av det bysty­ret hvor de selv utgjor­de en del av fler­tal­let. Også and­re ste­der enn Oslo vil Høy­re ha omkamp på det de tid­li­ge­re har vært for.

Vi må se på regje­rings­kao­set. Det kom­mer til å bli enda ver­re om de bor­ger­li­ge skal prø­ve seg i Oslo, med bom­pen­ge­nis­se­ne med på lasset.

Jeg bor på Frog­ner. Det er en bydel hvor det i utgangs­punk­tet er gode mulig­he­ter for å vel­ge syk­kel. Det er bare et pro­blem: Til­rette­leg­gin­gen er elen­dig, den har inn­til nylig vært ikke-eksis­te­ren­de. En høy­røs­tet aksjons­grup­pe har som fane­sak å beva­re gate­par­ke­ring, og hind­re til­rette­leg­ging for syk­len­de. Høy­re gjør som de all­tid har gjort: De gir etter for tuten­de bil­horn, og tar bilis­te­nes part. Man går for fort fram, kun­ne man høre fra den kan­ten. Etter at saken har vært tre­nert av Høy­re i nær 40 år, kan man lure på hvor sak­te som er sak­te nok for det partiet. 

Som typisk for Høy­re, kom de med et ikke utre­det for­slag om å lage syk­kel­vei på styl­ter paral­lelt med Kongs­vei­en, frem­for å leg­ge trik­ken i tun­nel for å fri­gjø­re plass til syk­kel­vei. Høy­re har ald­ri hatt noe imot å byg­ge dyre tun­ne­ler. Men sli­ke til­tak skal være for­be­holdt bilis­ter om bil­par­ti­et Høy­re skal støt­te dem. Man kan ikke ta sli­ke for­slag seriøst. Det er bare nye for­slag for å tre­ne­re gjen­nom­fø­ring av det som er vedtatt.

Men vi må se på pro­gram­met også, selv om det kan være valg­flesk med “best før” dato 9. sep­tem­ber 2019.

Vi fin­ner en lis­te over hjerte­sa­ker. Blant annet den­ne: En by for alle. Enten du tar T‑bane eller kjø­rer bil. En hjerte­sak for Høy­re er en by for ikke helt alle, f.eks. ikke for oss som fore­trek­ker å syk­le eller gå. Bed­re for­hold for folk som syk­ler, er ikke en hjerte­sak for Høy­re. Det er der­imot bed­re for­hold for folk som kjø­rer bil. Jeg er ikke overrasket.

Selve pro­gram­met er gans­ke godt gjemt på Oslo Høy­res nett­si­der. Men det står fak­tisk et punkt om “Syk­kel­byen Oslo”. Men ser vi under hoved­punk­tet om “miljø­venn­lig byut­vik­ling”, står det at “At per­son­trans­por­ten innen­for Ring 3 i størst mulig grad skal være fos­sil­fri innen 2025.” Det plei­er i prak­sis å bety mer elbil, et agn til alle Tes­la- og Jaguar­kjø­ren­de høyre­vel­ge­re. Det står mye annet om bil under det­te hoved­punk­tet. Bed­re for­hold for å syk­le, er ikke en del av miljø­venn­lig byut­vik­ling, sett gjen­nom høyrebriller.

Under punk­tet om syk­kel, står det blant annet:

  • Byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de hel­års nett­verk av syk­kel­tra­se­er inn mot sentrum.
  • Til­rette­leg­ge for mest mulig adskil­te sykkelveier. 

Tra­se­er inn mot sen­trum, det er alt. Ikke noe om hva man vil gjø­re i sen­trum, i de områ­de­ne hvor folk bor, som f.eks. Frog­ner. Poli­tikk hand­ler om å prio­ri­te­re. Når Høy­re har måt­tet vel­ge mel­lom syk­kel og bil, har bilen all­tid vun­net, også i den poli­tik­ken Høy­re har ført de sis­te fire åre­ne i oppo­si­sjon. Der­for mener jeg at man ikke kan ha til­lit til Høy­re som par­ti for å leg­ge bed­re til ret­te for sykling.

Høy­re har kom­met med et for­slag for å sti­mu­le­re til mer bil­kjø­ring på ettermiddag/tidlig kveld, ved å fore­slå en bom­penge­pau­se. Det er den­ne tiden det må leg­ges til ret­te for at barn og unge skal kun­ne gå og syk­le til akti­vi­te­ter. Å sti­mu­le­re til at man skal kjø­res enda mer, er et dår­lig forslag. 

Høy­re har i prak­sis, både i posi­sjon og oppo­si­sjon, vist seg som et par­ti som er mot å gjen­nom­føre til­tak for å gjø­re det bed­re å syk­le. I prak­sis har de all­tid prio­ri­tert, og prio­ri­te­rer fort­satt pri­vat­bi­len. Hvis man vil at Oslo skal bli en bed­re syk­kel­by, kan man ikke stem­me på Høyre. 

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email