Oslovalget 2019: Hvordan er partienes sykkelpolitikk?

Også foran det­te val­get har jeg gått gjen­nom oslo­par­ti­enes pro­gram­mer for å se på deres syk­kel­po­li­tikk. Jeg har ikke lest alle parti­pro­gram­me­ne i sin hel­het, men har stort sett holdt meg til de dele­ne som omhand­ler mil­jø og sam­ferd­sel. Val­get drei­er seg om mye mer enn syk­kel­po­li­tikk. Men jeg går i alle fall i liten grad inn på and­re spørsmål.

Når man skal vur­de­re et par­ti, kan man ikke bare prøve­sma­ke på deres valg­flesk. Vi må se på hva de fak­tisk gjør og har gjort i prak­sis. Jeg har gjen­tatt man­ge gan­ger: Poli­ti­ker­nes réel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. 

Jeg har holdt meg til par­ti­er som har en réell mulig­het til å få inn­fly­tel­se på Oslo­po­li­tik­ken. Ved hvert valg duk­ker det opp små tulle­par­ti­er, som man ikke har hørt noe om siden for­ri­ge kom­mune­valg. Man­ge av dem er på ytre høy­re fløy, hvor de i alle fall kan gjø­re den nyt­ten å ta noen stem­mer som kan­skje ellers had­de gått til FrP. Jeg har ikke brukt tid på å lese deres programmer.

Jeg har alle­re­de flag­get at jeg ved det­te val­get stem­mer MDG. Skal jeg være pre­sis, så har jeg for­hånds­stemt og har alle­re­de stemt på MDG. Jeg prø­ver ikke å late som om jeg er noen nøy­tral obser­va­tør i den­ne sammenhengen.

Det har vært et mar­kert takt­skif­te etter at vi fikk nytt byråd i 2015. Dagens byråd leve­rer på det­te områ­det, og noe av det vik­tigs­te ved det­te val­get er at de får fort­set­te. Vi kan ikke la kaos­ka­me­ra­te­ne som despe­rat for­sø­ker å hol­de et vak­len­de regje­rings­sam­ar­beid fly­ten­de, over­ta sty­rin­gen av byen. Sær­lig ikke når alt tyder på at om det skul­le bli fler­tall for høyre­si­den, vil de måt­te ha bom­penge­ak­sjo­nis­te­ne som en del av sitt par­la­men­ta­ris­ke grunn­lag. Det vik­tigs­te er å hol­de FrP og FMB borte fra sty­rin­gen av Oslo.

Det er fint at folk dis­ku­te­rer poli­tikk foran val­get. Men jeg vil ikke gjø­re min blogg til are­na for den­ne dis­ku­sjo­nen. Jeg for­hånds­mo­de­rer kom­men­ta­rer, og kom­mer til å slet­te med hard hånd. Ano­ny­me kom­men­ta­rer slet­tes uansett.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email