Oslovalget 2019: Hvordan er partienes sykkelpolitikk?

Også foran dette valget har jeg gått gjennom oslopartienes programmer for å se på deres sykkelpolitikk. Jeg har ikke lest alle partiprogrammene i sin helhet, men har stort sett holdt meg til de delene som omhandler miljø og samferdsel. Valget dreier seg om mye mer enn sykkelpolitikk. Men jeg går i alle fall i liten grad inn på andre spørsmål.

Når man skal vurdere et parti, kan man ikke bare prøvesmake på deres valgflesk. Vi må se på hva de faktisk gjør og har gjort i praksis. Jeg har gjentatt mange ganger: Politikernes réelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg.

Jeg har holdt meg til partier som har en réell mulighet til å få innflytelse på Oslopolitikken. Ved hvert valg dukker det opp små tullepartier, som man ikke har hørt noe om siden forrige kommunevalg. Mange av dem er på ytre høyre fløy, hvor de i alle fall kan gjøre den nytten å ta noen stemmer som kanskje ellers hadde gått til FrP. Jeg har ikke brukt tid på å lese deres programmer.

Jeg har allerede flagget at jeg ved dette valget stemmer MDG. Skal jeg være presis, så har jeg forhåndsstemt og har allerede stemt på MDG. Jeg prøver ikke å late som om jeg er noen nøytral observatør i denne sammenhengen.

Det har vært et markert taktskifte etter at vi fikk nytt byråd i 2015. Dagens byråd leverer på dette området, og noe av det viktigste ved dette valget er at de får fortsette. Vi kan ikke la kaoskameratene som desperat forsøker å holde et vaklende regjeringssamarbeid flytende, overta styringen av byen. Særlig ikke når alt tyder på at om det skulle bli flertall for høyresiden, vil de måtte ha bompengeaksjonistene som en del av sitt parlamentariske grunnlag. Det viktigste er å holde FrP og FMB borte fra styringen av Oslo.

Det er fint at folk diskuterer politikk foran valget. Men jeg vil ikke gjøre min blogg til arena for denne diskusjonen. Jeg forhåndsmoderer kommentarer, og kommer til å slette med hard hånd. Anonyme kommentarer slettes uansett.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.