Oslovalget 2019: KrF var i alle fall en gang et godt sykkelparti

Ved flere gjennomganger av partienes sykkelpolitikk har KrF kommet ut på topp eller nær toppen. Knut Arild Hareide sykler, og har alltid vært en politiker som er opptatt av sykkel. Hvordan den saken står i KrF nå, er ikke godt å si. Uansett: Jeg liker ikke sammenblandingen av politikk og religion. Så for meg har det av den grunn alltid vært uaktuelt å stemme KrF, selv om jeg skulle være enig med dem i noen saker. Etter forrige kommunevalg har KrF markert seg lite i Oslopolitikken. Men de er med i kaosregjeringen, og sitter enda mer stille enn Erna Solberg når FrP har forhandlet med seg selv, uten å forstå at enighet internt i FrP ikke er det samme som enighet i regjeringen. Men vi får se på Osloprogrammet.

Litt på siden av sykkelpolitikken, må jeg medgi at jeg liker at KrF har løftet kultur ganske høyt opp i sitt program, og at dette omfatter langt mer enn kristenkultur. Så som biblioteker, øvingslokaler for musikklivet, osv.

Når det gjelder punktene om sykkel, er det omtrent det samme som vi finner hos andre, om vi holder sykkelfiendene i FrP om bompengeaksjonen, og det lunkne Høyre utenfor. Men det kan vi jo egentlig ikke gjøre om man skal forsøke å overføre regjeringskaoset til Oslopolitikken. Dette står om sykkel i KrF Oslos program:

  • Bygge ut et sammenhengende sykkelveinett inn mot sentrum i løpet av de neste fire årene.
  • Senke fartsgrensen til 30 km/t i sentrumsnære gater, slik at syklister og bilerkanta seg fram i de samme gatene.
  • Bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum.
  • Etablere vedlikeholdsstasjoner for sykkel i alle bydeler, og bygge flere parkeringshus for sykkel.
  • Bygge sykkelveier med egen infrastruktur,og ikke som en del av veibanen.
  • Legge til rette for økt kapasitet og utvidelse av bysykkelordningen til nye områder av byen. El-syker bør også inkluderes som en del av ordningen.•Inkludere bysykkelordningen i Ruter-billetten.
  • Iverksette tiltak for å unngå konflikter mellom ulike trafikantgrupper.
  • Ta hensyn til både gående og syklister i alle samferdselsprosjekter.
  • Øke utbyggingstakten i plan for sykkelveinettet i Oslo.
  • God sykkelopplæring av barn og ungdom.

KrF fremstår ikke som et offensivt sykkelparti. Når vi også vet at de vil måtte samarbeide med kaoskameratene som forsøker å holde en raknende regjering sammen, og i tillegg få bompengenissene på lasset, da er det i alle fall ikke et parti jeg vil anbefale noen å stemme på.

Men KrF i Oslo har stilt seg bak Høyres idiotforslag om å ha bompengepause på ettermiddagen, som vil øke biltrafikken og gjøre det vanskeligere for barn og unge skal kunne sykle til aktiviteter. Vi bør ikke stimulere til enda mer kjøring av barn til alle mulige aktiviteter.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Kommentarer om Oslovalget 2019