Oslovalget 2019: KrF var i alle fall en gang et godt sykkelparti

Ved fle­re gjen­nom­gan­ger av par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk har KrF kom­met ut på topp eller nær top­pen. Knut Arild Harei­de syk­ler, og har all­tid vært en poli­ti­ker som er opp­tatt av syk­kel. Hvor­dan den saken står i KrF nå, er ikke godt å si. Uan­sett: Jeg liker ikke sam­men­blan­din­gen av poli­tikk og reli­gion. Så for meg har det av den grunn all­tid vært uak­tu­elt å stem­me KrF, selv om jeg skul­le være enig med dem i noen saker. Etter for­ri­ge kom­mune­valg har KrF mar­kert seg lite i Oslo­po­li­tik­ken. Men de er med i kaos­re­gje­rin­gen, og sit­ter enda mer stil­le enn Erna Sol­berg når FrP har for­hand­let med seg selv, uten å for­stå at enig­het internt i FrP ikke er det sam­me som enig­het i regje­rin­gen. Men vi får se på Osloprogrammet.

Litt på siden av syk­kel­po­li­tik­ken, må jeg med­gi at jeg liker at KrF har løf­tet kul­tur gans­ke høyt opp i sitt pro­gram, og at det­te omfat­ter langt mer enn kris­ten­kul­tur. Så som biblio­te­ker, øvings­lo­ka­ler for musikk­li­vet, osv.

Når det gjel­der punk­te­ne om syk­kel, er det omtrent det sam­me som vi fin­ner hos and­re, om vi hol­der syk­kel­fien­de­ne i FrP om bom­penge­ak­sjo­nen, og det lunk­ne Høy­re uten­for. Men det kan vi jo egent­lig ikke gjø­re om man skal for­sø­ke å over­fø­re regje­rings­kao­set til Oslo­po­li­tik­ken. Det­te står om syk­kel i KrF Oslos program:

  • Byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­nett inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene. 
  • Sen­ke farts­gren­sen til 30 km/t i sen­trums­nære gater, slik at syk­lis­ter og biler­kan­ta seg fram i de sam­me gatene. 
  • Byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sentrum. 
  • Etab­le­re ved­li­ke­holds­sta­sjo­ner for syk­kel i alle byde­ler, og byg­ge fle­re par­ke­rings­hus for sykkel.
  • Byg­ge syk­kel­vei­er med egen infrastruktur,og ikke som en del av veibanen. 
  • Leg­ge til ret­te for økt kapa­si­tet og utvi­del­se av bysyk­kel­ord­nin­gen til nye områ­der av byen. El-syker bør også inklu­de­res som en del av ordningen.•Inkludere bysyk­kel­ord­nin­gen i Ruter-billetten.
  • Iverk­set­te til­tak for å unn­gå kon­flik­ter mel­lom uli­ke trafikantgrupper.
  • Ta hen­syn til både gåen­de og syk­lis­ter i alle samferdselsprosjekter.
  • Øke utbyg­gings­tak­ten i plan for syk­kel­vei­net­tet i Oslo.
  • God syk­kel­opp­læ­ring av barn og ungdom. 

KrF frem­står ikke som et offen­sivt syk­kel­par­ti. Når vi også vet at de vil måt­te sam­ar­bei­de med kaos­ka­me­ra­te­ne som for­sø­ker å hol­de en rak­nen­de regje­ring sam­men, og i til­legg få bom­pen­ge­nis­se­ne på las­set, da er det i alle fall ikke et par­ti jeg vil anbe­fa­le noen å stem­me på.

Men KrF i Oslo har stilt seg bak Høy­res idiot­for­slag om å ha bom­penge­pau­se på etter­mid­da­gen, som vil øke bil­tra­fik­ken og gjø­re det vans­ke­li­ge­re for barn og unge skal kun­ne syk­le til akti­vi­te­ter. Vi bør ikke sti­mu­le­re til enda mer kjø­ring av barn til alle muli­ge aktiviteter.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Print Friendly, PDF & Email