Oslovalget 2019: Miljøpartiet de grønne, MDG. De har vist at de leverer

Jeg har alle­re­de flag­get at jeg har stemt MDG ved det­te kom­mune­val­get, som jeg også gjor­de ved for­ri­ge kom­mune­valg. Så det bør ikke over­ras­ke at jeg liker par­ti­ets syk­kel­po­li­tikk. Jeg er ikke ale­ne om å øns­ke at MDG fort­satt skal pre­ge oslo­po­li­tik­ken. På den sis­te menings­må­lin­gen som er offent­lig­gjort for Oslo, er MDG byens tredje­størs­te par­ti, med 15,2% opp­slut­ning. FrP lig­ger på ynke­li­ge 2,9%, og er til og med mind­re enn Senterpartiet.

Om jeg kort skal sam­men­fat­te hvor­for jeg har lan­det på at MDG er det bes­te alter­na­ti­vet, så er det enkelt: De har levert. De har satt sitt preg på byrå­det, og ende­lig har det blitt litt fart i syk­kel­sat­sin­gen i Oslo. MDG har nok fått en vel stor del av æren, noen vil si skyl­den for den poli­tik­ken som føres. Men til for­skjell fra det for­ri­ge byrå­det, så ser det nå ut til at byrå­det står hel­hjer­tet bak syk­kel­po­li­tik­ken. Jeg had­de inn­trykk av at Guri Mel­by måt­te kjem­pe mer med mot­stand i eget byråd i for­ri­ge peri­ode. Jeg vil gans­ke enkelt at Oslo skal hol­de stø kurs, og at MDG fort­satt skal pre­ge politikken.

Jeg støt­ter MDG for­di mil­jø- og kli­ma er den vik­tigs­te saken i vår tid. Den bur­de ha vært det i vår nære for­tid, og den vil i enda stør­re grad måt­te være det i den rela­tivt nære frem­ti­den. Det hand­ler gans­ke enkelt om å over­le­ve. Jeg har ikke satt meg grun­dig inn i MDGs poli­tikk på and­re områ­der, som også er viktige.

MDG har ikke satt opp en punkt­lis­te, slik de fles­te and­re par­ti­ene har gjort. Jeg lager der­for en slik lis­te med over­skrif­te­ne under kapit­te­let “Grønn og trygg trans­port for alle”.

  • Ta gate­ne tilbake
  • Ver­dens bes­te fotgjengerby
  • Tryg­ge skole­vei­er for bar­na i byen
  • 100 km ny syk­kel­vei på fire år
  • Trygg syk­kel­par­ke­ring
  • En hel­het­lig sykkelsatsing
  • Laste­syk­kel — for alle

Vi må ta gate­ne til­ba­ke. Jeg er 100% enig. Gate­ne har blitt okku­pert av bilis­ter, som har for­trengt and­re. Jeg tar her inn den­ne situa­sjons­be­skri­vel­sen fra det regje­ring­sopp­nevn­te utval­get som i 1977 avga inn­stil­lin­gen “Norsk veg­plan II. Tra­fikk og bymil­jø”, NOU 1977:40A:

Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble brukt til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfoldelsesmuligheter.”

Byen skal være for folk, ikke for biler. Der­for flyt­ter jeg meg i sta­dig mind­re grad for utål­mo­di­ge bilis­ter når jeg går eller syk­ler i byen. Bilis­te­ne skal til­pas­se seg folk, det er ikke folk som skal til­pas­se seg bilis­te­ne. Vi må ta gate­ne tilbake!

Selv om jeg har uttalt meg mest om syk­kel, så veks­ler jeg stort sett mel­lom å gå og å syk­le. Sam­men­lig­net med and­re byer, er Oslo en god fot­gjen­ger­by. Det har all­tid, eller i alle fall len­ge, vært ansett som en selv­føl­ge at det er for­tau langs gater, og for­tau­ene er gjen­nom­gå­en­de gans­ke bre­de. Det kan selv­sagt bli bed­re. Vi må se i prak­sis at gåen­de og syk­len­de prio­ri­te­res foran bil, en prio­ri­te­ring som til nå stort sett har vært for­be­holdt festtaler.

Tryg­ge skole­vei­er bur­de være en selv­føl­ge. Dess­ver­re har par­ti­er som har styrt byen før, først og fremst Høy­re, prio­ri­tert frem­kom­me­lig­het for bil frem­for tryg­ge skole­vei­er. Det er mye som må gjø­res for å ret­te opp ska­de­ne etter den poli­tik­ken som har vært ført tidligere.

MDG har også et punkt om at bil­tra­fik­ken skal redu­se­res. Det­te er noe som fle­re par­ti­er bur­de set­te høyt opp på dags­or­den. For man­ge har vik­let seg inn i den mis­for­stå­el­se at bil­tra­fikk i byen først og fremst er et utslipps­pro­blem som kan løses ved elbi­ler. I byen er bilen mer enn noe annet et plass­pro­gram. Pri­vat­bil er sær­de­les area­lin­ef­fek­tivt. I byene er pri­vat­bil først og fremst et plass­pro­blem. Det hol­der ikke å skif­te motor, bil­tra­fik­ken må ned.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email