Oslovalget 2019: Miljøpartiet de grønne, MDG. De har vist at de leverer

Jeg har allerede flagget at jeg har stemt MDG ved dette kommunevalget, som jeg også gjorde ved forrige kommunevalg. Så det bør ikke overraske at jeg liker partiets sykkelpolitikk. Jeg er ikke alene om å ønske at MDG fortsatt skal prege oslopolitikken. På den siste meningsmålingen som er offentliggjort for Oslo, er MDG byens tredjestørste parti, med 15,2% oppslutning. FrP ligger på ynkelige 2,9%, og er til og med mindre enn Senterpartiet.

Om jeg kort skal sammenfatte hvorfor jeg har landet på at MDG er det beste alternativet, så er det enkelt: De har levert. De har satt sitt preg på byrådet, og endelig har det blitt litt fart i sykkelsatsingen i Oslo. MDG har nok fått en vel stor del av æren, noen vil si skylden for den politikken som føres. Men til forskjell fra det forrige byrådet, så ser det nå ut til at byrådet står helhjertet bak sykkelpolitikken. Jeg hadde inntrykk av at Guri Melby måtte kjempe mer med motstand i eget byråd i forrige periode. Jeg vil ganske enkelt at Oslo skal holde stø kurs, og at MDG fortsatt skal prege politikken.

Jeg støtter MDG fordi miljø- og klima er den viktigste saken i vår tid. Den burde ha vært det i vår nære fortid, og den vil i enda større grad måtte være det i den relativt nære fremtiden. Det handler ganske enkelt om å overleve. Jeg har ikke satt meg grundig inn i MDGs politikk på andre områder, som også er viktige.

MDG har ikke satt opp en punktliste, slik de fleste andre partiene har gjort. Jeg lager derfor en slik liste med overskriftene under kapittelet “Grønn og trygg transport for alle”.

  • Ta gatene tilbake
  • Verdens beste fotgjengerby
  • Trygge skoleveier for barna i byen
  • 100 km ny sykkelvei på fire år
  • Trygg sykkelparkering
  • En helhetlig sykkelsatsing
  • Lastesykkel — for alle

Vi må ta gatene tilbake. Jeg er 100% enig. Gatene har blitt okkupert av bilister, som har fortrengt andre. Jeg tar her inn denne situasjonsbeskrivelsen fra det regjeringsoppnevnte utvalget som i 1977 avga innstillingen “Norsk vegplan II. Trafikk og bymiljø”, NOU 1977:40A:

“Tettstedsmiljøet preges i dag i sterk grad av personbilen og av biltrafikken. Parkerte biler og biltrafikk har lagt beslag på en stor del av de offentlige utearealer som tidligere ble brukt til ferdsel til fots, lek og rekreasjon. Dette har skapt utrygghet og ført til reduserte utfoldelsesmuligheter.”

Byen skal være for folk, ikke for biler. Derfor flytter jeg meg i stadig mindre grad for utålmodige bilister når jeg går eller sykler i byen. Bilistene skal tilpasse seg folk, det er ikke folk som skal tilpasse seg bilistene. Vi må ta gatene tilbake!

Selv om jeg har uttalt meg mest om sykkel, så veksler jeg stort sett mellom å gå og å sykle. Sammenlignet med andre byer, er Oslo en god fotgjengerby. Det har alltid, eller i alle fall lenge, vært ansett som en selvfølge at det er fortau langs gater, og fortauene er gjennomgående ganske brede. Det kan selvsagt bli bedre. Vi må se i praksis at gående og syklende prioriteres foran bil, en prioritering som til nå stort sett har vært forbeholdt festtaler.

Trygge skoleveier burde være en selvfølge. Dessverre har partier som har styrt byen før, først og fremst Høyre, prioritert fremkommelighet for bil fremfor trygge skoleveier. Det er mye som må gjøres for å rette opp skadene etter den politikken som har vært ført tidligere.

MDG har også et punkt om at biltrafikken skal reduseres. Dette er noe som flere partier burde sette høyt opp på dagsorden. For mange har viklet seg inn i den misforståelse at biltrafikk i byen først og fremst er et utslippsproblem som kan løses ved elbiler. I byen er bilen mer enn noe annet et plassprogram. Privatbil er særdeles arealineffektivt. I byene er privatbil først og fremst et plassproblem. Det holder ikke å skifte motor, biltrafikken må ned.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.