Oslovalget 2019: Nei til bompenger. Det sykkelfiendglige Luksusfellepartiet som vil øke utgiftene og redusere inntektene.

Vi har fått et nytt dyr inn i den poli­tis­ke fau­na­en: Folke­ak­sjo­nen NEI til mer bom­pen­ger. Et førs­te spørs­mål er hvem man egent­lig stem­mer på om man er dum nok til å stem­me på FNB. Her er det split­tel­se og splid. En eller annen fyr i Stav­an­ger, mener visst at han eier “par­ti­et”, og at han kan instru­ere lokal­la­get i Oslo. Så i Oslo er det stif­tet et nytt lokal­lag. Det er for sent å end­re valg­lis­te­ne, så enten det er en nynazi­tisk ord­fø­rer­kan­di­dag for FrP, eller en split­tet gjeng som kal­ler seg et par­ti, blir valg­lis­ten­de såten­de som de er.

Vi bør mer­ke oss at de heter nei til mer bom­pen­ger. De er åpen­bart for­nøyd med dagens bom­pen­ger. Ser man på deres pro­gram, er det en luk­sus­felle­opp­skrift. Her er det mer til alt, bort­sett fra til­rette­leg­ging for å syk­le. Og inn­tek­te­ne skal begren­ses. Det enes­te de sier noe uttryk­ke­lig om, er rik­tig­nok at bom­pen­ger skal bort, og at man ikke skal beta­le for beboer­par­ke­ring — som for dem er skjult beskat­ning. For FNB er det visst en natur­lov at bilis­ter skal kun­ne par­ke­re gra­tis på fellesarealet. 

Andre­kan­di­dat og bom­penge­ak­sjo­nist Ceci­lie Lyng­by sier at FNB har en hem­me­lig plan om hvor­dan man skal finan­siere løf­te­ne, som hun ikke få lov til å utta­le seg om. Det må være noe av det mest ille­luk­ten­de valg­fles­ket som er ser­vert i noen valg­kamp. De synes å for­ut­set­te at vel­ger­ne er dum­me, noe de kan­skje har rett i — i alle fall de vel­ger­ne som seriøst vil vur­de­re å stem­me på FNB.

Men vi kan gå til det de sier som har betyd­ning for sykkel.

  • Syk­kel­vei­er bør kun etab­le­res der det er til­strekk­lig trafikkgrunnlag.
  • Rødmal­te syk­kel­felt­som i liten grad benyt­tes kan til­bake­fø­res til par­ke­rings­are­al til gle­de for beboer­ne i området. 

Det er alt­så logik­ken “det er så få som svøm­mer over fjord­en, så her trengs det ingen bro” som skal være bestem­men­de for utvik­lin­gen. Det er, så langt jeg kan se det enes­te “par­ti­et” som i sitt pro­gram går inn for å rever­se­re det som er gjort for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Jeg må her ta det for­be­hold at jeg ikke har gid­det å se på pro­gram­me­ne til de høyre­eks­tre­mis­tis­ke tullepartiene.

Motor­syk­lis­ter skal de der­imot leg­ge til ret­te for. Så len­ge det har motor, brå­ker og stin­ker, er FNB for. 

  • Motor­syk­lis­ter har vært og er en vik­tig del av et leven­de og sosi­alt bybilde.FNB vil at det skal til­rette­leg­ges for sosia­le møte­plas­ser for motor­syk­lis­ter ved Nasjo­nal­tea­te­ret og and­re ste­der i sentrum.

Men man må for all del ikke bru­ke egen muskekraft!

I den grad det skal være syk­kel­til­rette­leg­ging, skal den ha dår­lig standard.

  • Den etab­ler­te stan­dard for syk­kel­vei­er skrin­leg­ges. En for­nuf­tig og kost­ef­fek­tiv løs­ning er tilstrekkelig 

Man må for all del ikke leg­ge til ret­te for syk­ling på en slik måte at folk kan føle seg fris­tet til å vel­ge syk­kel. De skal hel­ler ikke ved­li­ke­hol­des om vinteren.

  • Sik­re til­strek­ke­lig brøy­ting og ren­hold av for­tau hele året. For­tau prio­ri­te­res foran sykkelfelt. 

Det er vel omtrent som i dag. 

De vel­kjen­te strå­menn duk­ker også opp. FNB sky­ver funk­sjons­hem­me­de foran seg. Ingen har noen gang hev­det at funk­sjons­hem­me­de ikke skal kun­ne bru­ke bil i byen. Så her har aksjo­nis­te­ne basert seg på en løgn. Fris­ke folks bruk av pri­vat­bil hind­rer funk­sjons­hem­me­de. Det skal de kun­ne fort­set­te med å gjø­re uhem­met, iføl­ge FNB.

  • Bil­fritt byliv er til hin­der for en leven­de og til­gjen­ge­lig by. Pro­sjek­tet ”Bil­fritt byliv” stan­ses og rever­se­res da det dis­kri­mi­ne­rer funk­sjons­hem­me­des til­gang på offent­lig til­gjen­ge­li­ge byg­nin­ger og tje­nes­ter innen­for ring 1. Til erstat­ning etab­le­res det for­søks­pro­sjekt i utvalg­te byde­ler, og i sam­råd med bydels­ut­val­ge­ne, nærings­li­vet, nød­eta­te­rog de funk­sjons­hem­me­des inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner om bil­frie soner/gågater.

De lever også i den mis­for­stå­el­sen at folk ikke øns­ker at man skal kun­ne syk­le der de bor. De har nok blitt døve av all tutin­gen fra frognerbilistene.

  • I de sene­re år har inn­byg­ger­ne opp­levd at det er byg­get syk­kel­felt og ‑vei­er for mil­lio­ner og at nabo­lag er end­ret uten at det er tatt hen­syn til nær­mil­jø­et. Byrå­det har utvist en iver til å gjen­nom­føre uten å inklu­de­re beboer­ne før ende­lig beslut­ning blir fat­tet. En slik saks­be­hand­ling skal ikke få skje, og de saker der det­te er gjort skal gjen­nom­gås og om nød­ven­dig reverseres 

Under helse og omsorg, står det:

  • Økt fokus på pre­ven­ti­ve helsetiltak 

At en aktiv livs­stil, som inne­bæ­rer at man syk­ler og går og lar bilen stå, er et sær­de­les vik­tig fore­byg­gen­de helse­til­tak, inn­ser de ikke. Her er de nok helt på lin­je med “folke­helse­mi­nis­ter” Syl­vi List­haug. Røyk og drikk, men la syk­ke­len stå!

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email