Oslovalget 2019: Nei til bompenger. Det sykkelfiendglige Luksusfellepartiet som vil øke utgiftene og redusere inntektene.

Vi har fått et nytt dyr inn i den politiske faunaen: Folkeaksjonen NEI til mer bompenger. Et første spørsmål er hvem man egentlig stemmer på om man er dum nok til å stemme på FNB. Her er det splittelse og splid. En eller annen fyr i Stavanger, mener visst at han eier “partiet”, og at han kan instruere lokallaget i Oslo. Så i Oslo er det stiftet et nytt lokallag. Det er for sent å endre valglistene, så enten det er en nynazitisk ordførerkandidag for FrP, eller en splittet gjeng som kaller seg et parti, blir valglistende såtende som de er.

Vi bør merke oss at de heter nei til mer bompenger. De er åpenbart fornøyd med dagens bompenger. Ser man på deres program, er det en luksusfelleoppskrift. Her er det mer til alt, bortsett fra tilrettelegging for å sykle. Og inntektene skal begrenses. Det eneste de sier noe uttrykkelig om, er riktignok at bompenger skal bort, og at man ikke skal betale for beboerparkering — som for dem er skjult beskatning. For FNB er det visst en naturlov at bilister skal kunne parkere gratis på fellesarealet.

Andrekandidat og bompengeaksjonist Cecilie Lyngby sier at FNB har en hemmelig plan om hvordan man skal finansiere løftene, som hun ikke få lov til å uttale seg om. Det må være noe av det mest illeluktende valgflesket som er servert i noen valgkamp. De synes å forutsette at velgerne er dumme, noe de kanskje har rett i — i alle fall de velgerne som seriøst vil vurdere å stemme på FNB.

Men vi kan gå til det de sier som har betydning for sykkel.

  • Sykkelveier bør kun etableres der det er tilstrekklig trafikkgrunnlag.
  • Rødmalte sykkelfeltsom i liten grad benyttes kan tilbakeføres til parkeringsareal til glede for beboerne i området.

Det er altså logikken “det er så få som svømmer over fjorden, så her trengs det ingen bro” som skal være bestemmende for utviklingen. Det er, så langt jeg kan se det eneste “partiet” som i sitt program går inn for å reversere det som er gjort for å legge til rette for sykling. Jeg må her ta det forbehold at jeg ikke har giddet å se på programmene til de høyreekstremistiske tullepartiene.

Motorsyklister skal de derimot legge til rette for. Så lenge det har motor, bråker og stinker, er FNB for.

  • Motorsyklister har vært og er en viktig del av et levende og sosialt bybilde.FNB vil at det skal tilrettelegges for sosiale møteplasser for motorsyklister ved Nasjonalteateret og andre steder i sentrum.

Men man må for all del ikke bruke egen muskekraft!

I den grad det skal være sykkeltilrettelegging, skal den ha dårlig standard.

  • Den etablerte standard for sykkelveier skrinlegges. En fornuftig og kosteffektiv løsning er tilstrekkelig

Man må for all del ikke legge til rette for sykling på en slik måte at folk kan føle seg fristet til å velge sykkel. De skal heller ikke vedlikeholdes om vinteren.

  • Sikre tilstrekkelig brøyting og renhold av fortau hele året. Fortau prioriteres foran sykkelfelt.

Det er vel omtrent som i dag.

De velkjente stråmenn dukker også opp. FNB skyver funksjonshemmede foran seg. Ingen har noen gang hevdet at funksjonshemmede ikke skal kunne bruke bil i byen. Så her har aksjonistene basert seg på en løgn. Friske folks bruk av privatbil hindrer funksjonshemmede. Det skal de kunne fortsette med å gjøre uhemmet, ifølge FNB.

  • Bilfritt byliv er til hinder for en levende og tilgjengelig by. Prosjektet ”Bilfritt byliv” stanses og reverseres da det diskriminerer funksjonshemmedes tilgang på offentlig tilgjengelige bygninger og tjenester innenfor ring 1. Til erstatning etableres det forsøksprosjekt i utvalgte bydeler, og i samråd med bydelsutvalgene, næringslivet, nødetaterog de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner om bilfrie soner/gågater.

De lever også i den misforståelsen at folk ikke ønsker at man skal kunne sykle der de bor. De har nok blitt døve av all tutingen fra frognerbilistene.

  • I de senere år har innbyggerne opplevd at det er bygget sykkelfelt og -veier for millioner og at nabolag er endret uten at det er tatt hensyn til nærmiljøet. Byrådet har utvist en iver til å gjennomføre uten å inkludere beboerne før endelig beslutning blir fattet. En slik saksbehandling skal ikke få skje, og de saker der dette er gjort skal gjennomgås og om nødvendig reverseres

Under helse og omsorg, står det:

  • Økt fokus på preventive helsetiltak

At en aktiv livsstil, som innebærer at man sykler og går og lar bilen stå, er et særdeles viktig forebyggende helsetiltak, innser de ikke. Her er de nok helt på linje med “folkehelseminister” Sylvi Listhaug. Røyk og drikk, men la sykkelen stå!

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.