Oslovalget 2019. Rødt. Sykkel står ikke høyt på agendaen

Jeg vokste opp med SUF, AKP(ml), RV og alle andre varianter av denne bevegelsen. Jeg har alltid vært en frihetselskende person, og frihet hadde aldri noen plass i denne autoritære bevegelsen. Derfor har jeg aldri støttet den eller stemt på den, selv om jeg har kunnet være enig med dem i noen saken.

Jeg liker ikke sammenblanding av politikk og religion. Det er for meg ganske likegyldig hvilke guder, halvguder og profeter man dyrker og underkaster seg. Jeg ser på den autoritetstro persondyrkelsen i ml-bevegelsen som en intellektuell selvkastraksjon. Den er ikke nok i seg selv, og bli enda være ved at despoten Stalin var en av bevegelsens profeter. Dette har bevegelsen aldri tatt noe oppgjør med. Det gjør at jeg ikke har noen respekt for gamle ml-koryféer, og gjør det helt uaktuelt for meg å stemme på dagnes utgave: Rødt.

Jeg vet at dagens politikere ikke er de gamle AKPerne, og jeg forstår at unge folk ikke bryr seg om slikt som gamle grinebitere henger seg opp i. Men det er i alle fall mitt utgangspunkt for vurdering av partiet Rødt. Nå er jeg såpass uenig med Rødt på mange andre politikkområder at det uansett ville ha vært uaktuelt for meg å stemme på dem. Men jeg anser meg likevel skikket til å vurdere partiets sykkelpolitikk, selv om det er uaktuelt for meg å stemme på dem.

Rødt har laget en 20-punktsliste over hva de vil prioritere i kommende periode. Jeg synes flere partier kunne ha løftet fram de sakene som de anser for de viktigste, som i praksis er de som de vil være minst villige til å forhandle bort når de må inngå kompromisser. Altfor mange partiprogrammer er fagre løfter som blir en slags buffet man kan plukke og mikse fra når man skal finne løsninger — og det er vanskelig å se hva partiene virkelig vil prioritere.

På Rødts 20-punktliste står følgende om sykkel, i punktet med overskriften “Bedre og billigere kollektivtransport”:

Sykkelveinettet må bygges ut sånn at sykkel blir et reelt alternativ i hele byen.

Sykkel er ikke løftet særlig høyt opp på Rødts agenda. Jeg har ikke inntrykk av at sykkel til nå har vært en hjertesak for Rødt. Rødt har også hengt seg på bompengepopulismen, og skriver dette i sitt program:

“Rødt mener at vei- og kollektivutbygging i hovedsak skal finansieres over skatteseddelen, ikke med bompenger. Vi kan vurdere å støtte bruken av veiprising eller rushtidsavgifter som tiltak for å flytte persontransport fra bil til kollektiv. Rødt Oslo vil imidlertid støtte slike tiltak bare dersom det samtidig gis et bedre og betraktelig billigere kollektivtilbud. Prisreduksjonen må gjelde både for enkeltbilletter og periodekort.

Det må også etableres et sosialt utjevningselement i bomavgiften knyttet til inntekt, slik at lavinntektsgrupper belastes økonomisk i mindre grad enn høyinntektsgrupper.”

Jeg hadde ikke ventet at Rødt skulle sluke myten om at det er lavinntektstruppene som betaler mye bompenger. Bompengeopprøret er et opprør fra i hovedsak velstående menn, som på sedvanlig vis stiller opp en hær av stråmenn når de skal argumentere.

I selve programmet står følgende punktliste under overskriften “Sykling”.

 • Oslo er en by som i for liten grad er planlagt for syklister, og i mange tilfeller har planlegginga blitt preget av motstridende interesser mellom syklister og bilister. Rødt Oslo vil alltid jobbe for å bedre forholdene for syklister i Oslo.
 • Det skal alltid legges til rette for syklister ved bygging eller ombygging av veier. Der hensynet til sykkel kommer i konflikt med privatbiler, skal sykkel prioriteres.
 • Sykkelveier skal holdes fri for parkerte biler og andre hindringer. Vedlikehold av sykkelveiene må prioriteres. Sykkelveier og -felt må brøytes om vinteren.
 • Kollektivknutepunkter må tilrettelegges med et nett av gang- og sykkelveier og sykkelhotell, eventuelt større
  innfartsparkeringer der dette er mest hensiktsmessig.
 • Planlagte sykkeltraseer må ferdigstilles snarest. I tillegg må det planlegges og bygges et langt mer finmasket
  sykkelnettverk, som gir kort vei til nærmeste trygge og effektive rute.
 • Standarden på de eksisterende sykkeltraseene må heves for å fjerne trafikkfeller, flaskehalser og hindringer.
 • Tilrettelegging for sykkel og vintervedlikehold i Oslo sør, bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand, må prioriteres høyere.
 • Sikker sykkelparkering og flere bysykler er viktig for at flere skal ta i bruk sykkel til og fra jobb og på reiser rundt i byen.
 • Flere steder innenfor Ring 2 bør P-plasser for bil erstattes med sikre parkeringsplasser for sykkel. Det må bygges sikker sykkelparkering ved holdeplasser for T-bane, trikk og buss.
 • Det må kreves sykkelparkeringsplasser ved alle nærings- og kulturbygg. Butikker over et visst areal (1000 kvadratmeter) må pålegges å lage parkeringsplasser for sykkel.
 • Oslo kommune må overta bysykkelordninga, utvide sykkelparken og etablere stativer ut til Ring 3 og til Oslo sør, bydel Østensjø og Groruddalen.

Jeg liker punktet om at sykkelveier skal holdes fri for parkerte biler. På det punktet har dagens byråd sviktet.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.