Oslovalget 2019. Rødt. Sykkel står ikke høyt på agendaen

Jeg voks­te opp med SUF, AKP(ml), RV og alle and­re vari­an­ter av den­ne beve­gel­sen. Jeg har all­tid vært en fri­hets­els­ken­de per­son, og fri­het had­de ald­ri noen plass i den­ne auto­ri­tæ­re beve­gel­sen. Der­for har jeg ald­ri støt­tet den eller stemt på den, selv om jeg har kun­net være enig med dem i noen saken.

Jeg liker ikke sam­men­blan­ding av poli­tikk og reli­gion. Det er for meg gans­ke like­gyl­dig hvil­ke guder, halv­gu­der og pro­fe­ter man dyr­ker og under­kas­ter seg. Jeg ser på den auto­ri­tets­tro per­son­dyr­kel­sen i ml-beve­gel­sen som en intel­lek­tu­ell selv­kast­rak­sjon. Den er ikke nok i seg selv, og bli enda være ved at des­po­ten Sta­lin var en av beve­gel­sens pro­fe­ter. Det­te har beve­gel­sen ald­ri tatt noe opp­gjør med. Det gjør at jeg ikke har noen respekt for gam­le ml-kory­fé­er, og gjør det helt uak­tu­elt for meg å stem­me på dag­nes utga­ve: Rødt.

Jeg vet at dagens poli­ti­ke­re ikke er de gam­le AKPer­ne, og jeg for­står at unge folk ikke bryr seg om slikt som gam­le grine­bi­te­re hen­ger seg opp i. Men det er i alle fall mitt utgangs­punkt for vur­de­ring av par­ti­et Rødt. Nå er jeg såpass uenig med Rødt på man­ge and­re poli­tikk­om­rå­der at det uan­sett vil­le ha vært uak­tu­elt for meg å stem­me på dem. Men jeg anser meg like­vel skik­ket til å vur­de­re par­ti­ets syk­kel­po­li­tikk, selv om det er uak­tu­elt for meg å stem­me på dem.

Rødt har laget en 20-punkt­s­lis­te over hva de vil prio­ri­te­re i kom­men­de peri­ode. Jeg synes fle­re par­ti­er kun­ne ha løf­tet fram de sake­ne som de anser for de vik­tigs­te, som i prak­sis er de som de vil være minst vil­li­ge til å for­hand­le bort når de må inn­gå kom­pro­mis­ser. Alt­for man­ge parti­pro­gram­mer er fag­re løf­ter som blir en slags buf­fet man kan pluk­ke og mik­se fra når man skal fin­ne løs­nin­ger — og det er vans­ke­lig å se hva par­ti­ene vir­ke­lig vil prioritere.

På Rødts 20-punkt­lis­te står føl­gen­de om syk­kel, i punk­tet med over­skrif­ten “Bed­re og bil­li­ge­re kollektivtransport”: 

Syk­kel­vei­net­tet må byg­ges ut sånn at syk­kel blir et reelt alter­na­tiv i hele byen.

Syk­kel er ikke løf­tet sær­lig høyt opp på Rødts agen­da. Jeg har ikke inn­trykk av at syk­kel til nå har vært en hjerte­sak for Rødt. Rødt har også hengt seg på bom­penge­po­pu­lis­men, og skri­ver det­te i sitt program:

Rødt mener at vei- og kol­lek­tiv­ut­byg­ging i hoved­sak skal finan­sie­res over skatte­sed­de­len, ikke med bom­pen­ger. Vi kan vur­de­re å støt­te bru­ken av vei­pri­sing eller rush­tids­av­gif­ter som til­tak for å flyt­te per­son­trans­port fra bil til kol­lek­tiv. Rødt Oslo vil imid­ler­tid støt­te sli­ke til­tak bare der­som det sam­ti­dig gis et bed­re og betrak­te­lig bil­li­ge­re kol­lek­tiv­til­bud. Pris­re­duk­sjo­nen må gjel­de både for enkelt­bil­let­ter og periodekort.

Det må også etab­le­res et sosi­alt utjev­nings­ele­ment i bom­av­gif­ten knyt­tet til inn­tekt, slik at lav­inn­tekts­grup­per belas­tes øko­no­misk i mind­re grad enn høyinntektsgrupper.”

Jeg had­de ikke ven­tet at Rødt skul­le slu­ke myten om at det er lav­inn­tektstrup­pe­ne som beta­ler mye bom­pen­ger. Bom­penge­opp­rø­ret er et opp­rør fra i hoved­sak vel­stå­en­de menn, som på sed­van­lig vis stil­ler opp en hær av strå­menn når de skal argumentere. 

I selve pro­gram­met står føl­gen­de punkt­lis­te under over­skrif­ten “Syk­ling”.

 • Oslo er en by som i for liten grad er plan­lagt for syk­lis­ter, og i man­ge til­fel­ler har plan­leg­gin­ga blitt pre­get av mot­stri­den­de inter­es­ser mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter. Rødt Oslo vil all­tid job­be for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Oslo.
 • Det skal all­tid leg­ges til ret­te for syk­lis­ter ved byg­ging eller ombyg­ging av vei­er. Der hen­sy­net til syk­kel kom­mer i kon­flikt med pri­vat­bi­ler, skal syk­kel prioriteres.
 • Syk­kel­vei­er skal hol­des fri for par­ker­te biler og and­re hind­rin­ger. Ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­ene må prio­ri­te­res. Syk­kel­vei­er og ‑felt må brøy­tes om vinteren.
 • Kol­lek­tiv­knute­punk­ter må til­rette­leg­ges med et nett av gang- og syk­kel­vei­er og syk­kel­ho­tell, even­tu­elt stør­re
  inn­farts­par­ke­rin­ger der det­te er mest hensiktsmessig.
 • Plan­lag­te syk­kel­tra­se­er må fer­dig­stil­les sna­rest. I til­legg må det plan­leg­ges og byg­ges et langt mer fin­mas­ket
  syk­kel­nett­verk, som gir kort vei til nær­mes­te tryg­ge og effek­ti­ve rute.
 • Stan­dar­den på de eksis­te­ren­de syk­kel­tra­se­ene må heves for å fjer­ne tra­fikk­fel­ler, flaske­hal­ser og hindringer.
 • Til­rette­leg­ging for syk­kel og vin­ter­ved­li­ke­hold i Oslo sør, byde­le­ne Nord­strand og Sønd­re Nord­strand, må prio­ri­te­res høyere.
 • Sik­ker syk­kel­par­ke­ring og fle­re bysyk­ler er vik­tig for at fle­re skal ta i bruk syk­kel til og fra jobb og på rei­ser rundt i byen.
 • Fle­re ste­der innen­for Ring 2 bør P‑plasser for bil erstat­tes med sik­re par­ke­rings­plas­ser for syk­kel. Det må byg­ges sik­ker syk­kel­par­ke­ring ved holde­plas­ser for T‑bane, trikk og buss.
 • Det må kre­ves syk­kel­par­ke­rings­plas­ser ved alle nærings- og kul­tur­bygg. Butik­ker over et visst are­al (1000 kvad­rat­me­ter) må påleg­ges å lage par­ke­rings­plas­ser for sykkel.
 • Oslo kom­mu­ne må over­ta bysyk­kel­ord­nin­ga, utvi­de syk­kel­par­ken og etab­le­re sta­ti­ver ut til Ring 3 og til Oslo sør, bydel Østen­sjø og Groruddalen.

Jeg liker punk­tet om at syk­kel­vei­er skal hol­des fri for par­ker­te biler. På det punk­tet har dagens byråd sviktet.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email