Oslovalget 2019: Senterpartiet, bygdepopulistene som har gjort byene til hovedfiende.

Sen­ter­par­ti­et har ikke vært repre­sen­tert i Oslo bysty­re siden Arne Hauk­vik ble valgt inn i kraft av sin per­son­li­ge popu­la­ri­tet. I den sis­te menings­må­lin­gen jeg har sett for Oslo, lå de an til å kun­ne få to mandater. 

Sen­ter­par­ti­et har hatt stor frem­gang på lands­ba­sis ved å spil­le på bygde­po­pu­lis­me og hat mot en “bye­li­te”, hvem nå det måt­te være. Det var en gang folk som drakk kaffe­lat­te. Men bygde­folk har kan­skje inn­sett at det å drik­ke kaf­fi med mjølk ikke er sær­lig elitis­tisk. Så nå har det blitt folk med elsyk­kel som er den­ne bye­li­ten. Selv for­trek­ker jeg min kaf­fe svart, og ingen av mine syk­ler er elek­tri­fi­ser­te. Så jeg er nok ikke en del av den­ne eliten.

For Sen­ter­par­ti­et er byer en uøns­ket, his­to­risk mis­for­stå­el­se, og en melke­ku. Nå vil SP ta 12 mrd fra de stør­re byene, anta­ge­lig­vis i til­legg til det de alle­re­de tar, og gi til byg­de­ne. Jeg må med­gi at det er en stund siden jeg sjek­ket tal­le­ne. Men om Oslo had­de fått behol­de “kom­mune­skat­ten”, så had­de byen klart seg utmer­ket. Det over­fø­res noe i stør­rel­ses­or­den 2–3 mrd per år fra Oslo til de såkal­te “dis­trik­te­ne”. Hvis Sen­ter­par­ti­et had­de sett seg litt om i ver­den, også i de sto­re, skum­le lan­det som heter Utlan­det, vil­le de ha sett at det er en glo­bal trend at folk flyt­ter mot byene. Det er også bra for mil­jø­et at folk bor tett, men det luk­ker Sen­ter­par­ti­et øyne­ne for. Det er fak­tisk ikke så gøy på lan­det som SP vil ha oss til å tro. De vil ha nye sti­mu­le­rings­til­tak for å få van­net til å ren­ne opp­over, og det er selv­føl­ge­lig byene som skal betale. 

Sen­ter­par­ti­ets Oslo­fiendt­lig­het bur­de i seg selv være mer enn god nok grunn for folk som bor i Oslo til ikke å stem­me på Sen­ter­par­ti­et. Vi har ikke glemt davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Marit Arn­stads “Fuck Oslo” kom­men­tar. Siden det er 24 år siden SP var repre­sen­tert i Oslo bysty­re, er det vans­ke­lig å se på par­ti­ets prak­sis i Oslo. Her må vi bare hol­de oss til det som står i pro­gram­met, som må vur­de­res mot par­ti­ets prak­sis der de har inn­fly­tel­se. Det som står om syk­kel i pro­gram­met for Oslo, er det ikke sær­lig vans­ke­lig å være enig i. Det er omtrent slik at de som ikke er erklær­te syk­kel­fien­der skri­ver i sine programmer:

Sykkel? 

  • Det må byg­ges sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­er i hele byen, fra alle byde-ler og inn til sen­trum og mel­lom byde­ler. Ingen syk­kel­tra­se­er bør beleg­ges med brosteiner. 
  • Områ­der som i dag er svært folk­som­me, som rundt Oslo S, kai­ene og buss- og trikke­stop­pe­ne ved Aker Bryg­ge og and­re stør­re kol­lek­tiv­knu­te-punk­ter må det prio­ri­te­res å ryd­de opp i, slik at det blir trygt for alle.
  • Byg­ge tryg­ge, inn­gjer­de­de syk­kel­par­ke­rin­ger ved knutepunkter
  • Byg­ge fle­re sykkes­ta­ti­ver, også som har til­strek­ke­lig plass til lastesykkel
  • Etab­le­re lås­ba­re lade­skap til lading av elsykkelbatterier
  • Bed­re til­gjen­ge­lig­he­ten for bysyk­ler i Oslo ved ras­ke­re omdis­tri­bu­e­ring av syk­le­ne og mulig­het til å reser­ve­re syk­kel. Laste­bi­le­ne som frak­ter bysyk­le­ne, må være nullutslippsbiler.
  • Tra­fikk­lys for syk­lis­ter og fokus på tra­fikk­sik­ker­het, sam­hand­ling og sik­ker­het i trafikkbildet
  • Opp­læ­ring i tra­fikk­sam­hand­ling, syk­kel­kom­pe­tanse­be­vis (som man har på de lave­re skole­trinn) for å redu­se­re ulykker 

Hvis man ellers kun­ne ten­ke seg å stem­me Sen­ter­par­ti­et, er ikke deres sykke­pro­gram i seg selv en grunn til ikke å gjø­re det. Men jeg synes det er vel­dig man­ge and­re grun­ner til å hol­de Sen­ter­par­ti­et uten­for bysty­ret i Oslo.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email