Oslovalget 2019: Senterpartiet, bygdepopulistene som har gjort byene til hovedfiende.

Senterpartiet har ikke vært representert i Oslo bystyre siden Arne Haukvik ble valgt inn i kraft av sin personlige popularitet. I den siste meningsmålingen jeg har sett for Oslo, lå de an til å kunne få to mandater.

Senterpartiet har hatt stor fremgang på landsbasis ved å spille på bygdepopulisme og hat mot en “byelite”, hvem nå det måtte være. Det var en gang folk som drakk kaffelatte. Men bygdefolk har kanskje innsett at det å drikke kaffi med mjølk ikke er særlig elitistisk. Så nå har det blitt folk med elsykkel som er denne byeliten. Selv fortrekker jeg min kaffe svart, og ingen av mine sykler er elektrifiserte. Så jeg er nok ikke en del av denne eliten.

For Senterpartiet er byer en uønsket, historisk misforståelse, og en melkeku. Nå vil SP ta 12 mrd fra de større byene, antageligvis i tillegg til det de allerede tar, og gi til bygdene. Jeg må medgi at det er en stund siden jeg sjekket tallene. Men om Oslo hadde fått beholde “kommuneskatten”, så hadde byen klart seg utmerket. Det overføres noe i størrelsesorden 2-3 mrd per år fra Oslo til de såkalte “distriktene”. Hvis Senterpartiet hadde sett seg litt om i verden, også i de store, skumle landet som heter Utlandet, ville de ha sett at det er en global trend at folk flytter mot byene. Det er også bra for miljøet at folk bor tett, men det lukker Senterpartiet øynene for. Det er faktisk ikke så gøy på landet som SP vil ha oss til å tro. De vil ha nye stimuleringstiltak for å få vannet til å renne oppover, og det er selvfølgelig byene som skal betale.

Senterpartiets Oslofiendtlighet burde i seg selv være mer enn god nok grunn for folk som bor i Oslo til ikke å stemme på Senterpartiet. Vi har ikke glemt daværende samferdselsminister Marit Arnstads “Fuck Oslo” kommentar. Siden det er 24 år siden SP var representert i Oslo bystyre, er det vanskelig å se på partiets praksis i Oslo. Her må vi bare holde oss til det som står i programmet, som må vurderes mot partiets praksis der de har innflytelse. Det som står om sykkel i programmet for Oslo, er det ikke særlig vanskelig å være enig i. Det er omtrent slik at de som ikke er erklærte sykkelfiender skriver i sine programmer:

Sykkel?

  • Det må bygges sammenhengende sykkelveier i hele byen, fra alle byde-ler og inn til sentrum og mellom bydeler. Ingen sykkeltraseer bør belegges med brosteiner.
  • Områder som i dag er svært folksomme, som rundt Oslo S, kaiene og buss- og trikkestoppene ved Aker Brygge og andre større kollektivknute-punkter må det prioriteres å rydde opp i, slik at det blir trygt for alle.
  • Bygge trygge, inngjerdede sykkelparkeringer ved knutepunkter
  • Bygge flere sykkestativer, også som har tilstrekkelig plass til lastesykkel
  • Etablere låsbare ladeskap til lading av elsykkelbatterier
  • Bedre tilgjengeligheten for bysykler i Oslo ved raskere omdistribuering av syklene og mulighet til å reservere sykkel. Lastebilene som frakter bysyklene, må være nullutslippsbiler.
  • Trafikklys for syklister og fokus på trafikksikkerhet, samhandling og sikkerhet i trafikkbildet
  • Opplæring i trafikksamhandling, sykkelkompetansebevis (som man har på de lavere skoletrinn) for å redusere ulykker

Hvis man ellers kunne tenke seg å stemme Senterpartiet, er ikke deres sykkeprogram i seg selv en grunn til ikke å gjøre det. Men jeg synes det er veldig mange andre grunner til å holde Senterpartiet utenfor bystyret i Oslo.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.