Oslovalget 2019: SV. Et parti som vanligvis er til å stole på i sykkelpolitikken

SV har all­tid vært et par­ti som er til å sto­le på i syk­kel­po­li­tik­ken. Under et val­g­ar­ran­ge­ment i regi av SLF Oslo før val­get i 2011, had­de noen fun­net fram et gam­melt avis­ut­klipp med bil­de av den da 16 år gam­le sykk­kel­ak­ti­vis­ten Mari­an­ne Bor­gen. Før val­get 2015 fikk jeg inn­trykk av at SV var blitt litt for selv­sik­re i den­ne saken, og anså det som unød­ven­dig å si noe sær­lig om syk­kel i pro­gram­met. Min vur­de­ring var den gang at SV var skuf­fen­de og ukla­re om syk­kel.

SV gjen­tar ikke “pro­gram­me­rings­fei­len” fra 2015. Jeg liker det­te som et over­ord­net mål i kapit­te­let om “grønn samferdesel”:

At folk over hele Oslo skal ha mulig­het til å kom­me seg til jobb, barne­hage og sko­le uten å være avhen­gig av pri­vat­bil.

Det er omtrent det­te som er offi­si­ell poli­tikk i den fins­ke hoved­sta­den Hel­sing­fors. Det skal ikke være nød­ven­dig for folk som bor i byen å eie bil.

Under over­skrif­ten syk­kel fin­ner vi føl­gen­de punktliste:

  • Gjen­nom­føre Oslo kom­mu­nes plan for syk­kel­vei­net­tet for 2025, med 280 km syk­kel­vei og 25 pro­sent sykke­lan­del for hver­dags­rei­ser på sommerhalvåret.
  • Utvi­de syk­kel­net­tet vide­re, sær­lig ved å bru­ke areal­som i dag bru­kes til gateparkering.
  • Opp­gra­de­re syk­kel­vei­ene for å gjø­re dem tryg­ge­re og mer effek­ti­ve, med mer fysisk avskilling.
  • Prio­ri­te­re nød­ven­di­ge res­sur­ser til regu­le­ring, plan­legg og grunn­er­verv for å kun­ne hol­de tem­po­et i syk­kel­vei­byg­gin­gen oppe
  • Lage trygg og effek­tiv syk­kel­til­rette­leg­ging i sen­trum på tvers av byen fra Bjør­vi­ka via Kvad­ra­tu­ren til Tjuv­hol­men, og å for­len­ge syk­kel­vei­en i Torg­gata fram til den­ne tverr­gå­en­de traseen.
  • Utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen til fle­re deler av byen, og job­be for sta­ti­v­u­av­hen­gig ord­ning. Bysyk­kel­ord­nin­gen bør inklu­de­res i måneds­kor­tet på kollektivtransporten
  • At kom­mu­nen skal job­be for en god syk­kel­kul­tur, og leg­ge til ret­te for at barn lærer tra­fikk­reg­ler for syk­kel på sko­len. Arbei­det med å set­te opp egne skilt, lys­re­gu­le­ring og mar­ke­ring i kryss for syk­lis­ter må videre­fø­res og trap­pes opp.
  • Til­rette­leg­ge bed­re for el-syk­ler, blant annet for fle­re tryg­ge par­ke­rings­løs­nin­ger og lading. Vur­de­re mulig­he­ter for å etab­le­re ord­nin­ger for utleie av el-sykler.
  • Ha sik­ker syk­kel­par­ke­ring på arbeids­plas­ser, handle­ste­der og stu­die­ste­der. Kom­mu­nen skal set­te av are­al til sik­ker syk­kel­par­ke­ring, bru­ke par­ke­rings­nor­me­ne til å stil­le krav til syk­kel­til­rette­leg­ging i nybygg samt ha aktiv dia­log and­re aktø­rer om sykkelparkering.
  • Sør­ge for at det er enkelt å syk­le hele året. Kom­mu­nen skal leg­ge til ret­te ved å brøy­te og kos­te prio­ri­ter­te deler av syk­kel­vei­net­tet. Det skal være enkelt å kom­bi­ne­re syk­kel og kol­lek­tiv­trans­port hele året: Syk­kel­ho­tell med syk­kel­vas­ke­ri ved T‑banestasjoner og knute­punk­ter skal gjø­re det enk­le­re å kom­bi­ne­re syk­kel og kollektivtransport. 

Jeg har stemt på SV noen gan­ger, men det begyn­ner å bli len­ge siden sist. Hvis jeg bare had­de sett på syk­kel­po­li­tik­ken, kun­ne jeg gjer­ne ha stemt på dem igjen. På det­te områ­det har SV stor tro­ver­dig­het. Men jeg er uenig med SV på and­re poli­tikk­om­rå­der, som gjør at det ikke er aktu­elt å stem­me på dem.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email