Oslovalget 2019: SV. Et parti som vanligvis er til å stole på i sykkelpolitikken

SV har alltid vært et parti som er til å stole på i sykkelpolitikken. Under et valgarrangement i regi av SLF Oslo før valget i 2011, hadde noen funnet fram et gammelt avisutklipp med bilde av den da 16 år gamle sykkkelaktivisten Marianne Borgen. Før valget 2015 fikk jeg inntrykk av at SV var blitt litt for selvsikre i denne saken, og anså det som unødvendig å si noe særlig om sykkel i programmet. Min vurdering var den gang at SV var skuffende og uklare om sykkel.

SV gjentar ikke “programmeringsfeilen” fra 2015. Jeg liker dette som et overordnet mål i kapittelet om “grønn samferdesel”:

At folk over hele Oslo skal ha mulighet til å komme seg til jobb, barnehage og skole uten å være avhengig av privatbil.

Det er omtrent dette som er offisiell politikk i den finske hovedstaden Helsingfors. Det skal ikke være nødvendig for folk som bor i byen å eie bil.

Under overskriften sykkel finner vi følgende punktliste:

  • Gjennomføre Oslo kommunes plan for sykkelveinettet for 2025, med 280 km sykkelvei og 25 prosent sykkelandel for hverdagsreiser på sommerhalvåret.
  • Utvide sykkelnettet videre, særlig ved å bruke arealsom i dag brukes til gateparkering.
  • Oppgradere sykkelveiene for å gjøre dem tryggere og mer effektive, med mer fysisk avskilling.
  • Prioritere nødvendige ressurser til regulering, planlegg og grunnerverv for å kunne holde tempoet i sykkelveibyggingen oppe
  • Lage trygg og effektiv sykkeltilrettelegging i sentrum på tvers av byen fra Bjørvika via Kvadraturen til Tjuvholmen, og å forlenge sykkelveien i Torggata fram til denne tverrgående traseen.
  • Utvide bysykkelordningen til flere deler av byen, og jobbe for stativuavhengig ordning. Bysykkelordningen bør inkluderes i månedskortet på kollektivtransporten
  • At kommunen skal jobbe for en god sykkelkultur, og legge til rette for at barn lærer trafikkregler for sykkel på skolen. Arbeidet med å sette opp egne skilt, lysregulering og markering i kryss for syklister må videreføres og trappes opp.
  • Tilrettelegge bedre for el-sykler, blant annet for flere trygge parkeringsløsninger og lading. Vurdere muligheter for å etablere ordninger for utleie av el-sykler.
  • Ha sikker sykkelparkering på arbeidsplasser, handlesteder og studiesteder. Kommunen skal sette av areal til sikker sykkelparkering, bruke parkeringsnormene til å stille krav til sykkeltilrettelegging i nybygg samt ha aktiv dialog andre aktører om sykkelparkering.
  • Sørge for at det er enkelt å sykle hele året. Kommunen skal legge til rette ved å brøyte og koste prioriterte deler av sykkelveinettet. Det skal være enkelt å kombinere sykkel og kollektivtransport hele året: Sykkelhotell med sykkelvaskeri ved T-banestasjoner og knutepunkter skal gjøre det enklere å kombinere sykkel og kollektivtransport.

Jeg har stemt på SV noen ganger, men det begynner å bli lenge siden sist. Hvis jeg bare hadde sett på sykkelpolitikken, kunne jeg gjerne ha stemt på dem igjen. På dette området har SV stor troverdighet. Men jeg er uenig med SV på andre politikkområder, som gjør at det ikke er aktuelt å stemme på dem.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.