Oslovalget 2019: Venstre, ikke enig med seg selv her heller

I min poli­tis­ke sjel er jeg en slags bor­ger­lig libe­ra­ler, og har i noen valg stemt Venst­re. Jeg syn­tes Guri Mel­by gjor­de en utmer­ket jobb som byråd for mil­jø og sam­ferd­sel. Hun fikk gjen­nom mer enn hva Venst­res poli­tis­ke tyng­de skul­le til­si. Men det var da det, og ikke nå.

Pro­ble­met med Venst­re er ikke deres egen poli­tikk, men hvem de har valgt å gå til sengs med. De har gans­ke enkelt hav­net i meget dår­lig sel­skap, så dår­lig at det er best å hol­de avstand. Man må skil­le mel­lom riks­po­li­tikk og lokal­po­li­tikk. Men man kan ikke hol­de dem helt fra hver­and­re. Når Venst­re har blitt en garan­tist for å hol­de FrP i regje­ring, og nå synes å vil­le gi eks­tra kon­se­sjo­ner til FrP før kom­mune­val­get for at FrP ikke skal tape for man­ge stem­mer til bom­penge­ak­sjo­nis­te­ne, da er det slutt mel­lom Venst­re og meg. 

Jeg bor på Frog­ner. Her har en høy­røs­tet, syk­kel­fiendt­lig aksjons­grup­pe, som mener at bilis­te­nes rett til å par­ke­re i gate­ne er den vik­tigs­te saken i Oslo­po­li­tik­ken, fått man­ge poli­ti­ke­re uten rygg­rad til å bli mot syk­kel og for gatepa­ke­ring. I bydels­ut­val­get har Venst­re stemt mot å gjen­nom­føre syk­kel­til­rette­leg­ging som ble fore­slått at deres egen byråd Guri Mel­by, med til­slut­ning fra det byrå­det hun var en del av. Og som ble ved­tatt i bysty­ret. Sli­ke folk kan man ikke ha til­lit til. Da hjel­per det lite med fine for­mu­le­rin­ger i parti­pro­gram­met. Som jeg har sagt man­ge gan­ger: Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier.

Et par­ti som gir seg inn en slik sak når de møter mot­stand fra par­ko­ma­ne bilis­ter, kan man ikke ha til­lit til. Nå tror jeg ikke at Frog­ner Venst­re er repre­sen­ta­ti­ve for det Oslo Venst­re står for.

Regje­rin­gen har vist litt av hva vi kan ven­te oss om de bor­ger­li­ge skal for­sø­ke å stab­le på bena et byråd. Men når man må ha med seg bom­pen­ge­nis­se­ne på las­set, bli r det nok enda verre. 

I Oslo Venst­res pro­gram, fin­ner vi blant annet føl­gen­de, og jeg star­ter med litt om kollektivtransport:

 • Sør­ge for at Ruter-appen auto­ma­tisk omgjør enkelt­bil­let­ter til peri­ode­bil­let­ter, når man har fått kjøpt så man­ge at pri­sen blir lik, slik som gjø­res i blant annet London
 • Bed­re frem­kom­me­lig­het for trikk og buss ved, der det er nød­ven­dig, å begren­se gate­par­ke­ring og gjen­nom­kjø­ring, samt opp­ret­te kollektivgater
 • Ta i bruk selv­kjø­ren­de mini­bus­ser som del av kollektivtilbudet. 

De to førs­te punk­te­ne er et 100% enig i. Men jeg har til gode å se noen begrun­nel­se for hvor­for selv­kjø­ren­de bus­ser eller biler skal bidra til å bed­re til­bu­det og frem­kom­me­lig­he­ten i byen. Selv­kjø­ren­de T‑baner fin­nes i fle­re byer. Kan­skje man hel­ler skul­le star­te med det?

Under punk­tet “En til­gjen­ge­lig by” fin­ner vi blant annet dette:

 • Prio­ri­te­re gåen­de og syk­len­de ved utfor­ming av bygater
 • Ha fle­re gåga­ter, blant annet en sam­men­hen­gen­de gågate fra Kvad­ra­tu­ren til Grü­ner­løk­ka, og en gågate i deler av Grønlandsleiret
 • Tes­te ut uli­ke gate­kon­sep­ter slik som for eksem­pel syk­kel­ga­te og uli­ke for­mer for «shared space» for å sik­re god frem­kom­me­lig­het for myke trafikanter 

Jeg er for fle­re gåga­ter. Men jeg er mot­stan­der av at gater hvor det er lagt til ret­te for syk­ling gjø­res om til gåga­ter, før nye og bed­re syk­kel­trasé­er er etablert.

Shared space”, eller kaos­om­rå­det, er et mis­lyk­ket kon­sept, kokt i hop av noen som har alvor­li­ge, men­ta­le sper­rer mot å si syk­kel, uten en lang rek­ke for­be­hold. Chris­tia­nia torg og St Olavs plass har tid­li­ge­re blitt frem­holdt som vel­lyk­ke­de eksemp­ler på “shared space”. De er bare vel­lyk­ke­de hvis suk­sess­kri­te­ri­et er at bilis­ter skal kun­ne kjø­re mest mulig uhind­ret. Kon­sep­tet er død­født, og bør bare glem­mes. Jeg ute­luk­ker det ikke, og har sett rela­tivt vel­lyk­ke­de eksemp­ler på slikt i f.eks. Paris. Men Oslo­bi­lis­te­ne er ikke mod­ne for slikt.

Punkt­lis­ten om syk­kel er slik:

 • Ta hen­syn til fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter i alle sam­ferd­sels-og byutviklingsprosjekter
 • Etab­le­re en «Oslo­stan­dard» som skal lig­ge til grunn­for plan­leg­ging og utbyg­ging for å gjø­re det attrak­tivt å gå, etter modell fra Oslo­stan­dar­den for sykkel
 • Byg­ge minst 100 km ny syk­kel­vei innen 2025, og fle­re høy­kva­li­tets sykkelveier
 • Byg­ge fle­reP-hus for syk­kel, og etab­le­re ved­li­ke­hold­sta­sjo­ner for syk­kel i alle bydeler
 • Byg­ge fle­re syk­kel­sta­tiv i Oslo sen­trum, og på alle T‑banestasjoner og stør­re bussholdeplasser.
 • Sør­ge for god brøy­ting og strø­ing av sykkelveinettet
 • Skil­te fle­re gater og vei­er med prio­ri­te­ring for syk­lis­ter, blant annet mot enveiskjøring
 • For­bed­re og utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen, med ned­satt alders­gren­se til 16 år, elsyk­kel­til­bud, utvi­det åpnings­tid og helårsdrift
 • Byg­ge fer­dig syk­kel­vei til Bygd­øy og ta hen­syn til kul­tur­land­ska­pet i trasévalg
 • Sør­ge for syk­kel­skilt i hele byen som viser byens hovedsykkelruter 

Det står mye bra her. Hvis jeg had­de hatt til­lit til Venst­re, kun­ne jeg ha anbe­falt folk å stem­me på par­ti­et. Men det er mye av det sam­me som vi fin­ner hos dagen byråds­par­ti­er. Men de vil byg­ge syk­kel­vei til Bygd­øy, hvor MDG og dagens byråd har sve­ket folk som sykler.

Jeg sav­ner kon­kre­te hoved­for­bin­del­ser for syk­len­de, ikke minst den dypt sav­ne­de øst-vest forbindelsen. 

Under punk­tet om Miljø­venn­lig bil­po­li­tikk, mer­ker jeg meg at punk­tet om å opp­p­rett­hol­de elbil­for­de­le­ne, som står i pro­gram­met for inne­væ­ren­de peri­ode, er strø­ket. Det er bra. Elbi­ler til like mye plass som and­re biler i byen.

Det som kom­mer til å være Venst­res hoved­pro­blem om det skul­le bli bor­ger­lig fler­tall, er at et even­tu­elt byråd med Venst­re vil måt­te lene seg på FrP og bom­penge­ak­sjo­nis­te­ne for å få fler­tall. De har rik­tig­nok for­søkt å lok­ke MDG over på bor­ger­lig side, men det er vans­ke­lig å se noen som helst grunn til at MDG skal byt­te side i Oslo­po­li­tik­ken, etter det har opp­nådd de sis­te fire åre­ne. Det blir en slags lokal minia­tyr­ut­ga­ve av dagens regje­ring, hvor Venst­re skry­ter av hvor mye de får til, men hvor det de skal ha fått til dess­ver­re er helt usyn­lig for folk. 

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email