Oslovalget 2019: Venstre, ikke enig med seg selv her heller

I min politiske sjel er jeg en slags borgerlig liberaler, og har i noen valg stemt Venstre. Jeg syntes Guri Melby gjorde en utmerket jobb som byråd for miljø og samferdsel. Hun fikk gjennom mer enn hva Venstres politiske tyngde skulle tilsi. Men det var da det, og ikke nå.

Problemet med Venstre er ikke deres egen politikk, men hvem de har valgt å gå til sengs med. De har ganske enkelt havnet i meget dårlig selskap, så dårlig at det er best å holde avstand. Man må skille mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. Men man kan ikke holde dem helt fra hverandre. Når Venstre har blitt en garantist for å holde FrP i regjering, og nå synes å ville gi ekstra konsesjoner til FrP før kommunevalget for at FrP ikke skal tape for mange stemmer til bompengeaksjonistene, da er det slutt mellom Venstre og meg.

Jeg bor på Frogner. Her har en høyrøstet, sykkelfiendtlig aksjonsgruppe, som mener at bilistenes rett til å parkere i gatene er den viktigste saken i Oslopolitikken, fått mange politikere uten ryggrad til å bli mot sykkel og for gatepakering. I bydelsutvalget har Venstre stemt mot å gjennomføre sykkeltilrettelegging som ble foreslått at deres egen byråd Guri Melby, med tilslutning fra det byrådet hun var en del av. Og som ble vedtatt i bystyret. Slike folk kan man ikke ha tillit til. Da hjelper det lite med fine formuleringer i partiprogrammet. Som jeg har sagt mange ganger: Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier.

Et parti som gir seg inn en slik sak når de møter motstand fra parkomane bilister, kan man ikke ha tillit til. Nå tror jeg ikke at Frogner Venstre er representative for det Oslo Venstre står for.

Regjeringen har vist litt av hva vi kan vente oss om de borgerlige skal forsøke å stable på bena et byråd. Men når man må ha med seg bompengenissene på lasset, bli r det nok enda verre.

I Oslo Venstres program, finner vi blant annet følgende, og jeg starter med litt om kollektivtransport:

 • Sørge for at Ruter-appen automatisk omgjør enkeltbilletter til periodebilletter, når man har fått kjøpt så mange at prisen blir lik, slik som gjøres i blant annet London
 • Bedre fremkommelighet for trikk og buss ved, der det er nødvendig, å begrense gateparkering og gjennomkjøring, samt opprette kollektivgater
 • Ta i bruk selvkjørende minibusser som del av kollektivtilbudet.

De to første punktene er et 100% enig i. Men jeg har til gode å se noen begrunnelse for hvorfor selvkjørende busser eller biler skal bidra til å bedre tilbudet og fremkommeligheten i byen. Selvkjørende T-baner finnes i flere byer. Kanskje man heller skulle starte med det?

Under punktet “En tilgjengelig by” finner vi blant annet dette:

 • Prioritere gående og syklende ved utforming av bygater
 • Ha flere gågater, blant annet en sammenhengende gågate fra Kvadraturen til Grünerløkka, og en gågate i deler av Grønlandsleiret
 • Teste ut ulike gatekonsepter slik som for eksempel sykkelgate og ulike former for «shared space» for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter

Jeg er for flere gågater. Men jeg er motstander av at gater hvor det er lagt til rette for sykling gjøres om til gågater, før nye og bedre sykkeltraséer er etablert.

“Shared space”, eller kaosområdet, er et mislykket konsept, kokt i hop av noen som har alvorlige, mentale sperrer mot å si sykkel, uten en lang rekke forbehold. Christiania torg og St Olavs plass har tidligere blitt fremholdt som vellykkede eksempler på “shared space”. De er bare vellykkede hvis suksesskriteriet er at bilister skal kunne kjøre mest mulig uhindret. Konseptet er dødfødt, og bør bare glemmes. Jeg utelukker det ikke, og har sett relativt vellykkede eksempler på slikt i f.eks. Paris. Men Oslobilistene er ikke modne for slikt.

Punktlisten om sykkel er slik:

 • Ta hensyn til fotgjengere og syklister i alle samferdsels-og byutviklingsprosjekter
 • Etablere en «Oslostandard» som skal ligge til grunnfor planlegging og utbygging for å gjøre det attraktivt å gå, etter modell fra Oslostandarden for sykkel
 • Bygge minst 100 km ny sykkelvei innen 2025, og flere høykvalitets sykkelveier
 • Bygge flereP-hus for sykkel, og etablere vedlikeholdstasjoner for sykkel i alle bydeler
 • Bygge flere sykkelstativ i Oslo sentrum, og på alle T-banestasjoner og større bussholdeplasser.
 • Sørge for god brøyting og strøing av sykkelveinettet
 • Skilte flere gater og veier med prioritering for syklister, blant annet mot enveiskjøring
 • Forbedre og utvide bysykkelordningen, med nedsatt aldersgrense til 16 år, elsykkeltilbud, utvidet åpningstid og helårsdrift
 • Bygge ferdig sykkelvei til Bygdøy og ta hensyn til kulturlandskapet i trasévalg
 • Sørge for sykkelskilt i hele byen som viser byens hovedsykkelruter

Det står mye bra her. Hvis jeg hadde hatt tillit til Venstre, kunne jeg ha anbefalt folk å stemme på partiet. Men det er mye av det samme som vi finner hos dagen byrådspartier. Men de vil bygge sykkelvei til Bygdøy, hvor MDG og dagens byråd har sveket folk som sykler.

Jeg savner konkrete hovedforbindelser for syklende, ikke minst den dypt savnede øst-vest forbindelsen.

Under punktet om Miljøvennlig bilpolitikk, merker jeg meg at punktet om å oppprettholde elbilfordelene, som står i programmet for inneværende periode, er strøket. Det er bra. Elbiler til like mye plass som andre biler i byen.

Det som kommer til å være Venstres hovedproblem om det skulle bli borgerlig flertall, er at et eventuelt byråd med Venstre vil måtte lene seg på FrP og bompengeaksjonistene for å få flertall. De har riktignok forsøkt å lokke MDG over på borgerlig side, men det er vanskelig å se noen som helst grunn til at MDG skal bytte side i Oslopolitikken, etter det har oppnådd de siste fire årene. Det blir en slags lokal miniatyrutgave av dagens regjering, hvor Venstre skryter av hvor mye de får til, men hvor det de skal ha fått til dessverre er helt usynlig for folk.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.