Svakt begrunnet dom om nazisymboler i Kristiansand

Kristiansand tingrett avsa 3. september 2019 en dom hvor tre nynazister og medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen til bøter for å ha hengt opp flagg med hakekorssymbol samt bannere med hakekorssymbol og påskriften ‘Vi er tilbake!’. For at noen skal kunne dømmes til straff, må det være en lovbestemmelse som sier at den aktuelle handlingen er straffbar. De ble dømt for overtredelse av strl § 185, om hatefulle ytringer. Denne lyder:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

Continue reading Svakt begrunnet dom om nazisymboler i Kristiansand