Les vins du Tour de France 2020: Ingen store vinetapper

Så er ruten for Tour de France 2020 offentliggjort. Det er en nokså uvanlig rute. Touren starter i syd, i Nice, og holder seg stort sett i den sydlige delen av Frankrike. Først mot slutten skal syklistene nordover, og den nordligste etappen er avslutningsetappen inn mot Paris. Det er ingen brosteinsetapper av typen Paris-Roubaix i touren 2020. Det blir heller ingen etapper i Nord-Frankrike eller Belgia, hvor det er åpenbart at vi må ut etter øl. Alle etappene i Tour de France 2020 vil gå i Frankrike.

Som vanlig når ruten for Tour de France offentliggjøres, er det frustrerende at vi får så lite detaljer. Vi får start og målbyer, detaljer om noen fjell, og en slags skisse av etappene. Vi har derfor ikke nok informasjon til å velge vin foreløpig.

Av en eller annen grunn kan det se ut som om de som har lagt opp ruten for Tour de France 2020 har vært mer opptatt av spennende sykling enn av spennende vin. Selv om de fleste etapper er på breddegrader hvor det produseres utmerket vin, vil ikke syklistene bli ledet inn i vinens fristelser, i alle fall ikke veldig mye.

Continue reading Les vins du Tour de France 2020: Ingen store vinetapper

Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Den 12. november kommer ankesaken mot “Mosseveimannen”, han som ble bøtlagt for å følge trafikkreglene, opp for Borgarting lagmannsrett. Som kjent ble “Mosseveimannen” frikjent i Oslo tingrett. Saken burde aldri vært reist. Borgerting lagmannsrett burde ha avvist anken, og det vil være en skandale om han skulle bli dømt i lagmannsretten.

Trafikkreglene har jeg redegjort for i kommentarer før og etter tingrettens avgjørelse: Frifinnelse i sak om sykling i kollektivfelt #kollektivfelt #mosseveimannen #sykkelbot. Denne gangen skal jeg ta opp et mer prinsipielt strafferettslig spørsmål, om krav til lovhjemmel for å idømme straff. Det er et spørsmål som burde ha fått politijuristene til å arkivere politibetjentens anmeldelse der den hører hjemme: I papirkurven. Å straffe “Mosseveimannen” for å sykle i henhold til trafikkreglene vil være grunnlovstridig og i strid med menneskerettighetene.

Grunnloven § 96, første ledd, lyder:

“Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.”

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art 7 nr 1, lyder:

“Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. Heller ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare handling ble begått.”

Hvis noen skal straffes, herunder bøtlegges, kreves det lovhjemmel. Det er ikke tilstrekkelig at det finnes en eller annen lovhjemmel som man kanskje kan hekte det på. Det kreves klar lovhjemmel. Lovbestemmelsen skal angi på en klar måte at den aktuelle handlingen er straffbar. Uansett hvor straffverdig retten måtte mene at handlingen måtte være, så skal den frikjenne hvis det ikke finnes en tilstrekkelig klar lovhjemmel.

Continue reading Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Statens vegvesen har laget en informasjonsside om bruk av kollektivfelt. Det hadde vært et utmerket tiltak, om de bare hadde holdt seg til gjeldende trafikkregler og informert korrekt om disse. Men det gjør de ikke. De har diktet opp sine egne trafikkregler, og når det gjør slikt har de som regel ett mål: Hindre sykling.

Statens vegvesen har delt norske veier inn i to hovedgrupper: Bysentrum og motorvei. De fleste av oss som ferdes i trafikken, vet at det finnes mange veier som ikke er i bysentra, og som heller ikke er motorvei. Noen av dem har kollektivfelt, som f.eks. Mosseveien, som for tiden er ganske aktuelt. Det er ikke lenge til ankesaken om den meningsløse bøtleggingen av en syklist som fulgte trafikkreglene og syklet i kollektivfeltet, kommer opp for Borgarting lagmannsrett. Politiet tapte i byretten, og jeg vil bli meget overrasket om de ikke også vil tape i lagmannsretten.

Continue reading Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom