Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en infor­ma­sjons­side om bruk av kol­lek­tiv­felt. Det had­de vært et utmer­ket til­tak, om de bare had­de holdt seg til gjel­den­de tra­fikk­reg­ler og infor­mert kor­rekt om dis­se. Men det gjør de ikke. De har dik­tet opp sine egne tra­fikk­reg­ler, og når det gjør slikt har de som regel ett mål: Hind­re sykling. 

Sta­tens veg­ve­sen har delt nors­ke vei­er inn i to hoved­grup­per: Bysen­trum og motor­vei. De fles­te av oss som fer­des i tra­fik­ken, vet at det fin­nes man­ge vei­er som ikke er i bysen­tra, og som hel­ler ikke er motor­vei. Noen av dem har kol­lek­tiv­felt, som f.eks. Mosse­vei­en, som for tiden er gans­ke aktu­elt. Det er ikke len­ge til anke­sa­ken om den menings­løse bøt­leg­gin­gen av en syk­list som fulg­te tra­fikk­reg­le­ne og syk­let i kol­lek­tiv­fel­tet, kom­mer opp for Bor­gar­ting lag­manns­rett. Poli­ti­et tap­te i byret­ten, og jeg vil bli meget over­ras­ket om de ikke også vil tape i lagmannsretten.

Vi kan star­te der Sta­tens veg­ve­sen bur­de ha star­tet, i tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 2.

Kjø­ring i kol­lek­tiv­felt og sam­bruks­felt er bare til­latt som angitt på offent­lig tra­fikk­skilt. Like­vel kan elekt­risk eller hydro­gen­dre­vet motor­vogn, tohjuls motor­syk­kel uten side­vogn, tohjuls moped, syk­kel eller uni­for­mert utryk­ning­s­kjøre­tøy nyt­te sli­ke felt.

Her står det ikke noe om at det­te bare gjel­der i bysen­tra. Og det står det hel­ler ikke noen and­re ste­der. Det Sta­tens veg­ve­sen påstår er noe tøv som de har fun­net på selv, direk­te feil­ak­tig des­in­for­ma­sjon. Det er helt uhold­bart at en offent­lig fag­etat opp­trer slik, og sprer slig feil­ak­tig desinformasjon. 

Kol­lek­tiv­felt som kan bru­kes av and­re tra­fi­kant­grup­per enn de som er nevnt i bestem­mel­sen, kan også bru­kes av folk som syk­ler. Dog med unn­tak for motor­vei­er, hvor det ikke er til­latt å syk­le (eller å kjø­re moped). Det gjel­der hel­ler ikke på vei hvor det er skil­tet at det er for­budt å sykle.

Sta­tens veg­ve­sen skri­ver også:

” Skil­te­ne for­tel­ler hvil­ke kjøre­tøy som har lov å kjø­re i kollektivfeltene.”

Det er en “sann­het” med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Skil­te­ne sier ikke noe om at det er til­latt å syk­le. Og ser vi på i tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 2. står det at kjø­ring bare er til­latt som angitt på offenl­tig tra­fikk­skilt. Men det­te er etter­fulgt av adver­bet like­vel, som betyr at det som føl­ger etter det­te ordet er til­latt, uan­sett hva som måt­te stå på skil­tet. Dog slik at et skilt som eks­pli­sitt for­byr f.eks. syk­ling, vil går foran.

Det er dess­ver­re ikke førs­te gan­gen vi får feil­ak­tig infor­ma­sjon om bruk av syk­kel fra Sta­tens veg­ve­sen. Sta­tens veg­ve­sens Kai­sa Foyn intro­du­ser­te for ikke så len­ge siden kon­sep­tet selv­for­kla­ren­de tra­fikk­reg­ler, eller tra­fikk­reg­ler dik­tet opp for anled­nin­gen, som de også kan kal­les. Hun hev­det at det var selv­for­kla­ren­de at det ikke var lov til å syk­le på en fire­felts­vei som ikke er motor­vei, og hvor det ikke er skil­tet for­bud mot å syk­le. Nok en gang: Åpen­bart feil­ak­tig desinformasjon.

I en dis­ku­sjo­nen på Veg­nett om de etter Sta­tens veg­ve­sens mening for­tref­fe­li­ge vike­plikt­reg­le­ne for syk­len­de, skrev kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Anne Marie Stor­li i Sta­tens vegvesen:

Møter du en avkjør­sel (fra pri­vat veg, par­ke­rings­plass e.l) har bilen vike­plikt. Avkjørs­ler utfor­mes med kant­stein e.l så det er enkelt å for­stå at bilen har vikeplikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Stor­li byg­ger på når hun sier at kant­stein betyr at bilis­te­ne (ikke bile­ne) har vike­plikt. Jeg kan ikke se at det er noe i tra­fikk­reg­le­ne eller skilt­for­skrif­ten som gir holde­punk­ter for noe slikt. Hun kan ikke ha vært mye på vei­er hvor det­te er en aktu­ell problemstilling. 

Vi kan igjen gå til tra­fikk­reg­le­ne, den­ne gan­gen til § 7 nr 4:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skul­der.
Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.

Jeg kan ikke hus­ke å ha sett man­ge avkjørs­ler til ben­sin­sta­sjo­ner som er mar­kert med kant­stein. Det plei­er etter min erfa­ring hel­ler ikke å være slik på gårds­vei­er eller and­re vei­er som ikke er åpne for almin­ne­lig ferd­sel. Men vi ser dess­ver­re man­ge vike­plikt­brudd sli­ke ste­der. Vi ser også at skilt set­tes opp slik at de blir direk­te mis­vi­sen­de, og gir inn­trykk av at man ikke har vike­plikt før man har krys­set en syk­kel­vei, og ikke vike­plikt for syk­kel­vei­en. Et slikt sted er avkjø­rin­gen på Skøy­en til båtopp­lags­plas­sen ved Bestum­ki­len.

Men det har vel kna­pt hendt at fol­ke­ne hos Sta­tens veg­ve­sen har tenkt på folk som syk­ler når de set­ter opp skilt.

At poli­ti­et også dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler, gjør ikke aken noe bed­re. Men vi som syk­ler har for lengst mis­tet enhver til­lit til et poli­ti som bru­ker bety­de­li­ge res­sur­ser på å straffe­for­føl­ge en syk­list som føl­ger tra­fikk­reg­le­ne.

Når jeg ser den­ne type feil­ak­tig des­in­for­ma­sjon fra en etat som Sta­tens veg­ve­sen (eller poli­ti­et), stil­ler jeg meg all­tid spørsmålene:

  • Kan ikke de som skal infor­me­re pub­li­kum trafikkreglene?
  • Eller kan de det­te, men feil­in­for­me­rer mot bed­re viten­de. Å utta­le seg mot bed­re viten­de er bare en litt dan­net form for å si at folk lyver.

Så kan man ten­ke over hva som er verst: At de ikke vet, eller at de bevisst feilinformerer.

<edit>Statens veg­ve­sen har nå end­ret nett­si­den, og har tatt vekk de ver­ste feilene.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email