Sykling i kollektivfelt. Statens vegvesen dikter opp trafikkregler og sprer desinformasjon @presserom

Statens vegvesen har laget en informasjonsside om bruk av kollektivfelt. Det hadde vært et utmerket tiltak, om de bare hadde holdt seg til gjeldende trafikkregler og informert korrekt om disse. Men det gjør de ikke. De har diktet opp sine egne trafikkregler, og når det gjør slikt har de som regel ett mål: Hindre sykling.

Statens vegvesen har delt norske veier inn i to hovedgrupper: Bysentrum og motorvei. De fleste av oss som ferdes i trafikken, vet at det finnes mange veier som ikke er i bysentra, og som heller ikke er motorvei. Noen av dem har kollektivfelt, som f.eks. Mosseveien, som for tiden er ganske aktuelt. Det er ikke lenge til ankesaken om den meningsløse bøtleggingen av en syklist som fulgte trafikkreglene og syklet i kollektivfeltet, kommer opp for Borgarting lagmannsrett. Politiet tapte i byretten, og jeg vil bli meget overrasket om de ikke også vil tape i lagmannsretten.

Vi kan starte der Statens vegvesen burde ha startet, i trafikkreglene § 5 nr 2.

Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.

Her står det ikke noe om at dette bare gjelder i bysentra. Og det står det heller ikke noen andre steder. Det Statens vegvesen påstår er noe tøv som de har funnet på selv, direkte feilaktig desinformasjon. Det er helt uholdbart at en offentlig fagetat opptrer slik, og sprer slig feilaktig desinformasjon.

Kollektivfelt som kan brukes av andre trafikantgrupper enn de som er nevnt i bestemmelsen, kan også brukes av folk som sykler. Dog med unntak for motorveier, hvor det ikke er tillatt å sykle (eller å kjøre moped). Det gjelder heller ikke på vei hvor det er skiltet at det er forbudt å sykle.

Statens vegvesen skriver også:

” Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene.”

Det er en “sannhet” med betydelige modifikasjoner. Skiltene sier ikke noe om at det er tillatt å sykle. Og ser vi på i trafikkreglene § 5 nr 2. står det at kjøring bare er tillatt som angitt på offenltig trafikkskilt. Men dette er etterfulgt av adverbet likevel, som betyr at det som følger etter dette ordet er tillatt, uansett hva som måtte stå på skiltet. Dog slik at et skilt som eksplisitt forbyr f.eks. sykling, vil går foran.

Det er dessverre ikke første gangen vi får feilaktig informasjon om bruk av sykkel fra Statens vegvesen. Statens vegvesens Kaisa Foyn introduserte for ikke så lenge siden konseptet selvforklarende trafikkregler, eller trafikkregler diktet opp for anledningen, som de også kan kalles. Hun hevdet at det var selvforklarende at det ikke var lov til å sykle på en firefeltsvei som ikke er motorvei, og hvor det ikke er skiltet forbud mot å sykle. Nok en gang: Åpenbart feilaktig desinformasjon.

I en diskusjonen på Vegnett om de etter Statens vegvesens mening fortreffelige vikepliktreglene for syklende, skrev kommunikasjonsrådgiver Anne Marie Storli i Statens vegvesen:

“Møter du en avkjørsel (fra privat veg, parkeringsplass e.l) har bilen vikeplikt. Avkjørsler utformes med kantstein e.l så det er enkelt å forstå at bilen har vikeplikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Storli bygger på når hun sier at kantstein betyr at bilistene (ikke bilene) har vikeplikt. Jeg kan ikke se at det er noe i trafikkreglene eller skiltforskriften som gir holdepunkter for noe slikt. Hun kan ikke ha vært mye på veier hvor dette er en aktuell problemstilling.

Vi kan igjen gå til trafikkreglene, denne gangen til § 7 nr 4:

Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.
Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

Jeg kan ikke huske å ha sett mange avkjørsler til bensinstasjoner som er markert med kantstein. Det pleier etter min erfaring heller ikke å være slik på gårdsveier eller andre veier som ikke er åpne for alminnelig ferdsel. Men vi ser dessverre mange vikepliktbrudd slike steder. Vi ser også at skilt settes opp slik at de blir direkte misvisende, og gir inntrykk av at man ikke har vikeplikt før man har krysset en sykkelvei, og ikke vikeplikt for sykkelveien. Et slikt sted er avkjøringen på Skøyen til båtopplagsplassen ved Bestumkilen.

Men det har vel knapt hendt at folkene hos Statens vegvesen har tenkt på folk som sykler når de setter opp skilt.

At politiet også dikter opp sine egne trafikkregler, gjør ikke aken noe bedre. Men vi som sykler har for lengst mistet enhver tillit til et politi som bruker betydelige ressurser på å straffeforfølge en syklist som følger trafikkreglene.

Når jeg ser denne type feilaktig desinformasjon fra en etat som Statens vegvesen (eller politiet), stiller jeg meg alltid spørsmålene:

  • Kan ikke de som skal informere publikum trafikkreglene?
  • Eller kan de dette, men feilinformerer mot bedre vitende. Å uttale seg mot bedre vitende er bare en litt dannet form for å si at folk lyver.

Så kan man tenke over hva som er verst: At de ikke vet, eller at de bevisst feilinformerer.

<edit>Statens vegvesen har nå endret nettsiden, og har tatt vekk de verste feilene.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.