Les vins du Tour de France 2020: Ingen store vinetapper

Så er ruten for Tour de Fran­ce 2020 offent­lig­gjort. Det er en nok­så uvan­lig rute. Touren star­ter i syd, i Nice, og hol­der seg stort sett i den syd­li­ge delen av Frank­ri­ke. Først mot slut­ten skal syk­lis­te­ne nord­over, og den nord­ligs­te etap­pen er avslut­nings­etap­pen inn mot Paris. Det er ingen bro­steins­etap­per av typen Paris-Rou­baix i touren 2020. Det blir hel­ler ingen etap­per i Nord-Frank­ri­ke eller Bel­gia, hvor det er åpen­bart at vi må ut etter øl. Alle etap­pe­ne i Tour de Fran­ce 2020 vil gå i Frankrike.

Som van­lig når ruten for Tour de Fran­ce offent­lig­gjø­res, er det frust­re­ren­de at vi får så lite detal­jer. Vi får start og mål­byer, detal­jer om noen fjell, og en slags skis­se av etap­pe­ne. Vi har der­for ikke nok infor­ma­sjon til å vel­ge vin foreløpig.

Av en eller annen grunn kan det se ut som om de som har lagt opp ruten for Tour de Fran­ce 2020 har vært mer opp­tatt av spen­nen­de syk­ling enn av spen­nen­de vin. Selv om de fles­te etap­per er på bredde­gra­der hvor det pro­du­se­res utmer­ket vin, vil ikke syk­lis­te­ne bli ledet inn i vinens fris­tel­ser, i alle fall ikke vel­dig mye.

Touren star­ter i Nice, og de to førs­te etap­pe­ne star­ter i Nice, tar en tur inn i fjel­le­ne bak Nice, for så å ha mål­gang i Nice. Den førs­te omta­les som mid­dels fjell, den and­re som høye fjell. Så her møter ryt­ter­ne en ordent­li­ge fjell alle­re­de på and­re etap­pe. Det vil ikke være en sprin­ter som får syk­le man­ge etap­per i gul trøye i 2020. Pro­ven­ce, som også Nice til­hø­rer, lig­ger ved foten av Alpe­ne. Når man kom­mer opp i fjel­let, er det vans­ke­lig å fin­ne vin. 

Tred­je etap­pe star­ter i Nice, og føl­ger i stor grad Route Napo­lé­on, ruten Napo­len fulg­te under mar­sjen som skul­le ende i Paris, etter å ha rømt fra Elba. Syk­lis­te­ne skal til Sis­te­ron. Langs den­ne etap­pen må vi lete opp noe Pro­ven­ce­vin. Men hva det blir, får vi fin­ne ut når vi får fle­re detal­jer. Det blir nok ikke noen av de mest kjen­te kyst­vi­ne­ne fra Provence.

De som er i Nice i peri­oden 27. til 29. juni vil kun­ne opp­le­ve mye Tour de France.

Fjer­de etap­pe gir en smak av Alpe­ne, og det betyr at det er vans­ke­li­ge å fin­ne vin å sma­ke på. Her får vi en toppav­slut­ning alle­re­de på fjer­de etap­pe. Fem­te etap­pe krys­ser Rhô­ne, og går inn i Arde­che. Her bør det være mulig å fin­ne vin, men igjen tren­ger vi mer detaljer.

Skjet­te etap­pe star­ter i det som er den nord­re enden av det som reg­nes som det syd­li­ge Rhô­ne. Her kan det være mye inter­es­sant vin, avhen­gig av hvil­ken rute som vel­ges. Etap­pen ender på Mont Aigou­al i Lan­gue­doc. Lan­gue­doc har en slags høy­slet­te (ikke vel­dig høy), inn mot den delen av Mas­sif Cen­tral som kal­les Ceven­ne­ne. Ryt­ter­ne skal inn i Ceven­ne­ne. Der er det ikke mye vin, men før de kom­mer til star­ten på klag­rin­gen i Le Vigan, kan det være mye inter­es­sant vin — igjen avhen­gig av hva slags rute som velges.

Jeg fikk nylig invi­ta­sjon til en lan­se­ring av boken Vins d’Au­verg­ne & du Mas­sif Cen­tral på en resa­tu­r­ant i Paris, med det i den­ne sam­men­hengn pas­sen­de nav­net L’Am­bas­sa­de d’Au­verg­ne. Jeg kom­mer nok ikke til å rei­se til Paris for å være med på lan­se­rin­gen av boken. Men jeg vil kjø­pe den når den fore­lig­ger, og kan­skje vil den hjel­pe meg å fin­ne inter­es­sant vin i det­te områ­det, før som­mer­ens Tour de France.

Syv­en­de etap­pe fra Mil­lau til Lavaur vil i stor grad gå på en av høy­slet­te­ne, caus­se som de kal­les i områ­det. Noe vin er det her, men ikke vel­dig mye og ikke vel­dig inter­es­sant. Men vi er i områ­det for Roque­fort, så vi får kan­skje ta med litt ost.

Der­et­ter går det inn i Pyre­ne­ene, og i Pyre­ne­ene er det enda vans­ke­li­ge­re å fin­ne vin enn i Alpe­ne. Nien­de etap­pe star­ter i Pau, en by vi har vært inn­om man­ge gan­ger før. Her blir det igjen Juran­con og Béarn, som begyn­ner å bli gam­le kjen­nin­ger. Etter ni dager med syk­ling, blir det så en hviledag.

Etter hvile­da­gen kan det bli en hef­tig start. Det er start og mål­gang på øyer, og er kan det bli mye vind. Dess­uten går etap­pen stort sett i Cog­nac, så det blir ster­ke saker også når det gjel­der drik­ke. 11. etap­pe kan gi noen inter­es­san­te viner fra Loire, men igjen mang­ler vi detal­jer. Det kan bli en utford­ring å fin­ne viner til 12. og 13. etap­pe, inn i Mas­sif Cen­tral. 14. etap­pe til Lyon kan by på inter­es­sant vin, avhen­gig av hvor man har valgt å leg­ge etap­pen. 15. etap­pe bør også kun­ne by på vin fra de alt­for lite kjen­te vin­om­rå­de­ne i Savoie. 

Etter nok en hvile­dag, går ryt­ter­ne inn i Alpe­ne. Vi kan fin­ne inter­es­sant vin i noen av dale­ne, men for å se om vi kan ta med oss noen av dis­se, må vi ha mer detal­jer. 19. etap­pe star­ter i Bour­ge-en-Bres­se, hvor de pro­du­se­rer ver­dens bes­te kyl­ling. Så vi skal i alle fall fin­ne noe mat. Etap­pen går inn i Jura, men om den tref­fer på noen av vin­om­rå­de­ne, vet vi fore­lø­pig ikke. 

Det er fris­ten­de å si at 20. og nest­sis­te etap­pe er en lure­etap­pe, i alle fall star­ter den et sted som heter Lure. Det er en 26 km lang tempo­etap­pe, som ender på La Plance des Bel­les Fil­les. Her er sam­men­lagt­kan­di­da­te­nes sis­te mulig­het til å ta, eller tape tid før fina­len i Paris. Vi kan nok ta en titt ned på and­re siden av fjel­let, og ta med litt Alsacevin.

Fina­len star­ter nord­vest for Paris. Men vi vel­ger å star­te len­ger øst, i Champag­ne. Champag­ne vil som van­lig være vinen til fina­len i Paris.

Fram til vi får mer detal­jer om etap­pe­ne, kan jeg for­be­re­de meg ved å lese i dis­se bøke­ne, for å fin­ne ut hvil­ke viner det er verdt å stif­te nær­me­re bekjent­skap med.

Det er så man­ge vin­pro­du­sen­ter og så mye vin i Frank­ri­ke at man kan ikke lete i blin­de. Jeg leter meg fram til de som får god omta­le i den­ne type bøker. Jeg har ald­ri klart å bestem­me meg for hvil­ken av dis­se bøke­ne som er best. Sli­ke pro­ble­mer plei­er jeg å løse ved å kjø­pe alle tre. Men det er den­ne fra La Revue du vins de Fran­ce jeg plei­er å star­te med. 

Det­te er en bok til av sam­me slag. Selv om de alle er guid­er til fransk vin, er de litt for­skjel­li­ge når det gjel­der hva de tar med og ikke tar med. Så de både utfyl­ler og sup­ple­rer hverandre.

Hachet­te er den sis­te i den­ne trio­en. I til­legg kom­mer vinat­las og noen vin­tids­skrif­ter, inn­til jeg har valgt hvil­ke viner jeg øns­ker å sma­ke på. Til slutt den sis­te utford­rin­gen: Å få tak i vine­ne, som ikke er så lett hvis man ikke er i områ­det hvor de produseres.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email