Petter Northug og Aylar Lies privatliv

Jeg har hatt problemer med internettforbindelsen en ukes tid. Dette har blant annet medført at noen kommentarer som jeg hadde skrevet, ble liggende upublisert så lenge at de mistet noe av sin aktualitet. Under en viss tvil har jeg likevel valgt å publisere dem nå.

Kjendisers privatliv interesserer meg ikke. Men ytringsfrihet og grensen mot privatlivets fred, det er jeg opptatt av. Så når Oslo tingrett har avsagt dom i saken som Aylar Lie hadde anlagt mot Petter Northug, så er saken interessant, selv om personene ikke er det.

Det er veldig mange bøker jeg gjerne skulle ha lest, men ikke rekker å lese. Petter Northugs selvbiografi er ikke blant dem. Den har jeg ikke lest, og har heller intet ønske om å lese. Jeg vet derfor ikke mer om hva som står i den boken enn det som er gjengitt i dommen, som min kollega i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, har offentliggjort med noe anoymisering.

Jeg leser heller ikke “Det Nye” eller “Her og Nå”, som også er sitert i dommen. Så igjen vet jeg ikke mer enn det som er gjengitt der.

Continue reading Petter Northug og Aylar Lies privatliv

Publisering av bilder av parkerte biler m.m.

<edit>Etter å ha fått litt motstand på Twitter, blant annet fra Jon Wessel-Aas, har jeg gått gjennom de personverndommer fra EU-domstolen og ECHR som han viste til i den tråden, og oppdatert og utdypet det jeg skrev om personvern. Slik sett blir dette en illustasjon av hvorfor ytringsfriheten er viktig: vi kommer med noen ytringer, møter motstand, og gjennom et fritt ordskifte kan vi komme litt nærmere en slags sannhet. Noen ganger får man bite i det sure eplet, og akseptere at argumentasjonen ikke ble god nok. Andre ganger blir man styrket av å møte motstand, og kan utvikle argumentasjonen videre.

Jeg har valgt å beholde alt fra den opprinnelige kommentaren, men har føyd til en del nye avsnitt som er markert ved at de er satt mellom tagene <edit> og /edit>. Det er ikke den beste metoden for å få en best mulig tekst, men da er det i alle fall ganske enkelt å se hvilke endringer som er gjort.</edit>

NRK skriver om bilister som risikerer latterliggjøring i sosiale medier om de parkerer feil. Advokat Jon Wessel-Aas sier til NRK:

“Han vurderer at publiseringane er i strid med personopplysingslova, dersom bilen og plasseringa er hovudfokus, og publiseringa ikkje har andre synlege motiv enn å «henge ut» den enkelte.”

Jon Wessel-Aas har publisert hele sitt svar på Twitter, som selvfølgelig er mer nyansert enn det som gjengis av NRK.

Bildene er offentliggjort i en facebookgruppe som ifølge NRK har nesten 5 000 medlemmer. Det er ingen tvil om at det som publiseres i slike grupper er offentlig. Jeg viser her til det jeg skrev i min kommentar til de to dommene om hatefulle og diskriminerende ytringer, HR-2020–184?A og HR-2020–185?A.

Jeg mener vi må starte et helt annet sted enn i personopplysningsloven. Publisering av bilder er ytringer som er vernet av ytringsfriheten. Vi må da starte i Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art 10.

Continue reading Publisering av bilder av parkerte biler m.m.

To høyesterettsdommer om hatefulle og diskriminerende ytringer

Innledning

Høyesterett avsa 29. januar 2020 to dommer om hatefulle og diskriminerende ytringer, HR-2020-184-A og HR-2020-185-A. Begge dommer var enstemmige. For ordens skyld: Når jeg skriver at Høyesterett uttaler, så burde det strengt tatt stå “Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommere”. Det er dessuten en realitet i at annenvoterende i en enstemmig dom gjerne sier at han eller hun “er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende”, som de øvrige dommere så slutter seg til. De er enige i resultatet, og i det vesentlige av begrunnelsen — uten at de nødvendigvis er enige i alt. Men slike nyanser hopper jeg over i det følgende.

Begge sakene gjaldt ytringer fremsatt i såkalte “lukkede” grupper på Facebook. Den første saken gjaldt usagn fremsatt i gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug», den andre gjaldt ytringer i gruppen «Fedrelandet viktigst». Gruppene hadde henholdsvis 20 000 og 15 000 medlemmer.

Continue reading To høyesterettsdommer om hatefulle og diskriminerende ytringer