To høyesterettsdommer om hatefulle og diskriminerende ytringer

Innledning

Høyesterett avsa 29. januar 2020 to dommer om hatefulle og diskriminerende ytringer, HR-2020-184-A og HR-2020-185-A. Begge dommer var enstemmige. For ordens skyld: Når jeg skriver at Høyesterett uttaler, så burde det strengt tatt stå “Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommere”. Det er dessuten en realitet i at annenvoterende i en enstemmig dom gjerne sier at han eller hun “er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende”, som de øvrige dommere så slutter seg til. De er enige i resultatet, og i det vesentlige av begrunnelsen — uten at de nødvendigvis er enige i alt. Men slike nyanser hopper jeg over i det følgende.

Begge sakene gjaldt ytringer fremsatt i såkalte “lukkede” grupper på Facebook. Den første saken gjaldt usagn fremsatt i gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug», den andre gjaldt ytringer i gruppen «Fedrelandet viktigst». Gruppene hadde henholdsvis 20 000 og 15 000 medlemmer.

Continue reading To høyesterettsdommer om hatefulle og diskriminerende ytringer