Bøtlagte skigåere i Bogstadveien

Tre akti­vis­ter på ski ble arres­tert av poli­ti­et da de nek­tet å fjer­ne seg fra vei­ba­nen. Alle ble slup­pet ut lør­dag etter­mid­dag. De ble ilagt 13.000 kro­ner i bot hver”, kan vi lese hos ABC-nyhe­ter. Jeg så dem på Uni­ver­si­tets­plas­sen, før de star­tet på skituren.

For bil­et­a­ten Poli­ti­et i Oslo er det blas­fe­mi å betre­de bilis­te­nes hel­li­ge grunn: Kjøre­fel­tet. Skjønt på den video­en som vises hos ABC-nyhe­ter ser det ut som om de er i en par­ke­rings­lom­me, ikke i kjøre­fel­tet. Men å okku­pe­re bilis­te­nes par­ke­rings­lom­mer er nok like blas­fe­misk som å ta i bruk kjørefeltet.

For­enings- og demon­stra­sjons­fri­he­ten er grunn­lovs­fes­tet i Grunn­lo­ven § 101, som lyder: 

Enhver har rett til å dan­ne, slut­te seg til og mel­de seg ut av for­enin­ger, her­under fag­for­enin­ger og poli­tis­ke partier.

Alle kan møtes i fre­de­li­ge for­sam­lin­ger og demonstrasjoner.

Demon­stra­sjo­ner er dess­uten ytrin­ger som er ver­net av ytringsfriheten. 

Det fore­leg­get aksjo­nis­te­ne har fått, er det ikke lett å bli klok på. Det sen­tra­le som står i fore­leg­get, er dette:

Fore­legg for over­tre­del­se av 

Politilo­ven § 30 nr 1, jf. § 5
for å ha unn­latt straks å ret­te seg etter pålegg gitt av politiet

Grunn­lag:
Lør­dag 7. mars 2020 ca kl. 13.40 gikk han på ski i vei­ba­nen i Bog­stad­vei­en i Oslo, til tross for at han kort tid for­ut had­de fått pålegg fra poli­ti­et om å hol­de seg på for­tau­et til han var kom­met frem til bestem­mel­ses­ste­det på Majorstua.”

Poli­ti­et har ingen gene­rell rett til å gi folk pålegg, og man har hel­ler ingen plikt til å føl­ge et pålegg som poli­ti­et ikke har hjem­mel til å gi. Politilo­ven § 5, lyder:

” Enhver plik­ter straks å ret­te seg etter de pålegg, tegn eller øvri­ge sig­na­ler som poli­ti­et gir i med­hold av bestem­mel­se­ne i kapit­tel II i den­ne lov. ”

Vi vet at poli­ti­et er en makt­ar­ro­gant etat, som ikke all­tid tar det­te med hjem­ler sær­lig nøye. 

Dis­se bestem­mel­se­ne vi fin­ner i politilo­ven kap II, som kan gi hjem­mel for å gi pålegg:

Etter politilo­ven § 7 kan poli­ti­et gri­pe inn for å opp­rett­hol­de offent­lig ro og orden:

Poli­ti­et kan gri­pe inn
1 for å stan­se for­styr­rel­ser av den offent­li­ge ro og orden eller når omsten­dig­he­te­ne gir grunn til frykt for sli­ke for­styr­rel­ser
2 for å iva­re­ta enkelt­per­soners eller all­menn­he­tens sik­ker­het
3 for å avver­ge eller stan­se lovbrudd.”

For poli­ti­et er det kan­skje å for­styr­re offent­lig ro og orden om man hind­rer bilis­ter fra å gjø­re det utri­ve­lig å fer­des i Bog­stad­vei­en. Men noens sik­ker­het var nok ikke tru­et. Hvis det angi­ve­lig skul­le være for å avver­ge eller stan­se et lov­brudd, skul­le de ha opp­lyst om hva slags lov­brudd de skul­le avverge.

Jeg vet ikke hvem som gikk på ski i Bog­stad­vei­en. Et pro­blem som kan opp­stå veg demon­stra­sjo­ner som er meldt på van­lig måte, er at man ikke kan kon­trol­le­re hva noen demon­stran­ter kan fin­ne på å gjø­re på egen­hånd, etter den offi­si­el­le mar­ke­rin­gen. Noen vil fort­set­te mar­ke­rin­gen på en annen måte, et annet sted, osv. Man kan i prak­sis ikke mel­de fra skrift­lig i god tid i for­vei­en om spon­ta­ne aksjoner.

Jeg reg­ner med at aksjo­nis­ten ver­ken var bevæp­net eller beru­set, så bestem­mel­se­ne om det­te er det ingen grunn til å kommentere.

Politilo­ven § 11 sier blant annet det­te om arran­ge­men­ter på offent­lig sted (demon­stra­sjo­ner m.m.):

Poli­ti­et kan for­by arran­ge­men­ter som nevnt i førs­te ledd [demon­stra­sjo­ner mm], men bare når det er grunn til frykt for at de kan for­år­sa­ke alvor­lig for­styr­rel­se av den offent­li­ge ro og orden eller den lov­li­ge ferd­sel, eller det for­mål som til­sik­tes frem­met eller måten det­te skjer på, stri­der mot lov.

(…)

Poli­ti­et kan stan­se eller opp­løse arran­ge­men­ter som nevnt i førs­te ledd når de avvik­les i strid med ned­lagt for­bud eller fast­sat­te vil­kår, eller for­år­sa­ker sli­ke kren­kel­ser som nevnt i tred­je ledd eller ved begrun­net frykt for slike.

Poli­ti­et kan også fast­set­te vil­kår for, for­by, stan­se eller opp­løse and­re sam­men­koms­ter og til­stel­nin­ger enn dem som er nevnt i førs­te ledd, for å hind­re at noen lider over­last, for å unn­gå at alvor­li­ge ordens­for­styr­rel­ser eller ferd­sels­hind­rin­ger opp­står, eller for å gjen­opp­ret­te ro og orden etter slike.”

Ski­fø­ret i Bog­stad­vei­en var nok gans­ke dår­lig, så ski­gå­er­ne har nok for­styr­ret “den lov­li­ge ferd­sel”, men var det en alvor­lig for­styr­rel­se? At køen av bilis­ter i Bog­stad­vei­en kan­skje gikk enda litt lang­som­mere enn den plei­er å gjø­re på den lør­dag, er nep­pe sær­lig alvor­lig, selv om det sik­kert kan være for­styr­ren­de. Deg kan nok hen­de man for­styr­rer den lov­li­ge ferd­sel på for­tau­et også, om man går på ski der når føret er så dår­lig som det var på lør­dag. Men de er nok først hvis man for­sty­rer biltra­fik­ken at det i poli­ti­et øyne er alvor­lig. Poli­ti­et synes ald­ri å mene at det er noe pro­blem at bilis­ter hind­rer og for­styr­rer lov­lig ferd­sel for gåen­de og syk­len­de. De plei­er selv å fore­trek­ke å set­te sine biler på for­tau­et, for ikke å for­styr­re den vik­ti­ge trafikken.

Når det gjel­der å gri­pe inn for å unn­gå “ordens­for­styr­rel­ser eller ferd­sels­hind­rin­ger” er det også et vil­kår at dis­se skal være alvor­li­ge.

Det­te er de hjem­le­ne poli­ti­et har for å kun­ne gi pålegg, f.eks. om å fjer­ne seg. 

Jeg har ikke grunn­lag for å hev­de at poli­ti­et ikke had­de hjem­mel til å påleg­ge ski­gå­er­ne å fjer­ne seg. Men fore­leg­get er man­gel­fullt, slik at det blir vans­ke­lig å vur­de­re det­te. Det er ikke til­strek­ke­lig å vise til at de ikke etter­kom pålegg. Poli­ti­et må også begrun­ne på hvil­ket grunn­lag de mener å kun­ne gi et slikt pålegg, og det har de ikke gjort. Slik fore­leg­get er utfor­met, er det ikke mulig å vur­de­re om poli­ti­et had­de hjem­mel til å gi påleg­get. Der­med vil­le det også bli vans­ke­lig å gi aksjo­nis­te­ne råd om hvor­vidt de bør ved­ta det­te eller ikke. Hvis poli­ti­et har gitt et pålegg de ikke har hjem­mel til, er man selv­sagt ikke for­plik­tet til å føl­ge det, og man kan ikke bøt­leg­ges for ikke å ha fulgt det. 

I til­legg kom­mer at 13 000 kro­ner i bot for å demon­stre­re på en måte som ter­ger noen bilis­ter i Bog­stad­vei­en, er gans­ke drøyt.

Det er grunn til å sam­men­lig­ne det­te med laste­bil­ei­e­res demon­stra­sjo­ner mot bom­pen­ger i Ber­gen. Om det­te uttal­te Atle Herads­tveit, som er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen i Vest politi­dis­trikt, til Ber­gens Tiden­de :

Herads­tveit peker på at ytrings­fri­he­ten knyt­tet til en slik tra­fikk­ak­sjon er gans­ke sterk, men at blok­ke­ring av tra­fikk beve­ger seg over i det straffbare.

– Så len­ge det er pas­sa­sje og mulig å kom­me seg frem, vil ikke poli­ti­et gri­pe inn over­for aksjo­nis­te­ne, sier han.”

Ski­gå­en­de klima­de­mon­stran­ter har slev­føl­ge­lig den sam­me ytrings­fri­het som laste­bil­ei­ere som er mis­for­nøy­de med å måt­te beta­le bom­pen­ger. Så kan man lure på hvor­for de behand­les for­skjel­lig. Er det egne reg­ler der borte i Det vil­le ves­ten, som gjør at demon­stran­ter kan til­la­te seg mer enn i Oslo? Eller er det slik at poli­ti­et sym­pa­ti­se­rer med laste­bil­ei­ere som ikke vil beta­le bom­pen­ger, og der­for ser mel­lom fin­ger­ne med at de hind­rer tra­fikk, mens de ikke liker folk som aksjo­ne­rer for en mer offen­siv klima­po­li­tikk? Jeg vet ikke, men jeg tror at de sis­te har gans­ke stor betyd­ning her. 

Print Friendly, PDF & Email