Bøtlagte skigåere i Bogstadveien

“Tre aktivister på ski ble arrestert av politiet da de nektet å fjerne seg fra veibanen. Alle ble sluppet ut lørdag ettermiddag. De ble ilagt 13.000 kroner i bot hver”, kan vi lese hos ABC-nyheter. Jeg så dem på Universitetsplassen, før de startet på skituren.

For biletaten Politiet i Oslo er det blasfemi å betrede bilistenes hellige grunn: Kjørefeltet. Skjønt på den videoen som vises hos ABC-nyheter ser det ut som om de er i en parkeringslomme, ikke i kjørefeltet. Men å okkupere bilistenes parkeringslommer er nok like blasfemisk som å ta i bruk kjørefeltet.

Forenings- og demonstrasjonsfriheten er grunnlovsfestet i Grunnloven § 101, som lyder:

“Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Demonstrasjoner er dessuten ytringer som er vernet av ytringsfriheten.

Det forelegget aksjonistene har fått, er det ikke lett å bli klok på. Det sentrale som står i forelegget, er dette:

“Forelegg for overtredelse av

Politiloven § 30 nr 1, jf. § 5
for å ha unnlatt straks å rette seg etter pålegg gitt av politiet

Grunnlag:
Lørdag 7. mars 2020 ca kl. 13.40 gikk han på ski i veibanen i Bogstadveien i Oslo, til tross for at han kort tid forut hadde fått pålegg fra politiet om å holde seg på fortauet til han var kommet frem til bestemmelsesstedet på Majorstua.”

Politiet har ingen generell rett til å gi folk pålegg, og man har heller ingen plikt til å følge et pålegg som politiet ikke har hjemmel til å gi. Politiloven § 5, lyder:

” Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel II i denne lov. “

Vi vet at politiet er en maktarrogant etat, som ikke alltid tar dette med hjemler særlig nøye.

Disse bestemmelsene vi finner i politiloven kap II, som kan gi hjemmel for å gi pålegg:

Etter politiloven § 7 kan politiet gripe inn for å opprettholde offentlig ro og orden:

“Politiet kan gripe inn
1 for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet
3 for å avverge eller stanse lovbrudd.”

For politiet er det kanskje å forstyrre offentlig ro og orden om man hindrer bilister fra å gjøre det utrivelig å ferdes i Bogstadveien. Men noens sikkerhet var nok ikke truet. Hvis det angivelig skulle være for å avverge eller stanse et lovbrudd, skulle de ha opplyst om hva slags lovbrudd de skulle avverge.

Jeg vet ikke hvem som gikk på ski i Bogstadveien. Et problem som kan oppstå veg demonstrasjoner som er meldt på vanlig måte, er at man ikke kan kontrollere hva noen demonstranter kan finne på å gjøre på egenhånd, etter den offisielle markeringen. Noen vil fortsette markeringen på en annen måte, et annet sted, osv. Man kan i praksis ikke melde fra skriftlig i god tid i forveien om spontane aksjoner.

Jeg regner med at aksjonisten verken var bevæpnet eller beruset, så bestemmelsene om dette er det ingen grunn til å kommentere.

Politiloven § 11 sier blant annet dette om arrangementer på offentlig sted (demonstrasjoner m.m.):

“Politiet kan forby arrangementer som nevnt i første ledd [demonstrasjoner mm], men bare når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov.

(…)

Politiet kan stanse eller oppløse arrangementer som nevnt i første ledd når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt i tredje ledd eller ved begrunnet frykt for slike.

Politiet kan også fastsette vilkår for, forby, stanse eller oppløse andre sammenkomster og tilstelninger enn dem som er nevnt i første ledd, for å hindre at noen lider overlast, for å unngå at alvorlige ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer oppstår, eller for å gjenopprette ro og orden etter slike.”

Skiføret i Bogstadveien var nok ganske dårlig, så skigåerne har nok forstyrret “den lovlige ferdsel”, men var det en alvorlig forstyrrelse? At køen av bilister i Bogstadveien kanskje gikk enda litt langsommere enn den pleier å gjøre på den lørdag, er neppe særlig alvorlig, selv om det sikkert kan være forstyrrende. Deg kan nok hende man forstyrrer den lovlige ferdsel på fortauet også, om man går på ski der når føret er så dårlig som det var på lørdag. Men de er nok først hvis man forstyrer biltrafikken at det i politiet øyne er alvorlig. Politiet synes aldri å mene at det er noe problem at bilister hindrer og forstyrrer lovlig ferdsel for gående og syklende. De pleier selv å foretrekke å sette sine biler på fortauet, for ikke å forstyrre den viktige trafikken.

Når det gjelder å gripe inn for å unngå “ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer” er det også et vilkår at disse skal være alvorlige.

Dette er de hjemlene politiet har for å kunne gi pålegg, f.eks. om å fjerne seg.

Jeg har ikke grunnlag for å hevde at politiet ikke hadde hjemmel til å pålegge skigåerne å fjerne seg. Men forelegget er mangelfullt, slik at det blir vanskelig å vurdere dette. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at de ikke etterkom pålegg. Politiet må også begrunne på hvilket grunnlag de mener å kunne gi et slikt pålegg, og det har de ikke gjort. Slik forelegget er utformet, er det ikke mulig å vurdere om politiet hadde hjemmel til å gi pålegget. Dermed ville det også bli vanskelig å gi aksjonistene råd om hvorvidt de bør vedta dette eller ikke. Hvis politiet har gitt et pålegg de ikke har hjemmel til, er man selvsagt ikke forpliktet til å følge det, og man kan ikke bøtlegges for ikke å ha fulgt det.

I tillegg kommer at 13 000 kroner i bot for å demonstrere på en måte som terger noen bilister i Bogstadveien, er ganske drøyt.

Det er grunn til å sammenligne dette med lastebileieres demonstrasjoner mot bompenger i Bergen. Om dette uttalte Atle Heradstveit, som er leder for trafikkseksjonen i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende :

“Heradstveit peker på at ytringsfriheten knyttet til en slik trafikkaksjon er ganske sterk, men at blokkering av trafikk beveger seg over i det straffbare.

– Så lenge det er passasje og mulig å komme seg frem, vil ikke politiet gripe inn overfor aksjonistene, sier han.”

Skigående klimademonstranter har slevfølgelig den samme ytringsfrihet som lastebileiere som er misfornøyde med å måtte betale bompenger. Så kan man lure på hvorfor de behandles forskjellig. Er det egne regler der borte i Det ville vesten, som gjør at demonstranter kan tillate seg mer enn i Oslo? Eller er det slik at politiet sympatiserer med lastebileiere som ikke vil betale bompenger, og derfor ser mellom fingerne med at de hindrer trafikk, mens de ikke liker folk som aksjonerer for en mer offensiv klimapolitikk? Jeg vet ikke, men jeg tror at de siste har ganske stor betydning her.