History of rock in 500 songs. Koronaaktivitet for musikknerder

Det sies at når man blir gam­mel begyn­ner man å inter­es­se­re seg for his­to­rie. Det er kan­skje slik, og i så fall ble jeg gam­mel gans­ke tid­lig. Jeg er av de som helst vil vite alt om alt, men jeg vet at det ikke går. Den delen av his­to­ri­en som jeg for tiden er mest opp­tatt av, er musikk­his­to­ri­en. Og jeg er inter­es­sert i his­to­ri­en til alle musikk­sjan­ge­re. Jeg har brukt mest tid på den “klas­sis­ke” musikk­his­to­ri­en. Jeg har med stor inter­es­se sett alle epi­so­de­ne av coun­try­mu­sik­kens his­to­rie, som er til­gjen­ge­lig hos NRK.

For ikke vel­dig len­ge siden fant jeg podkast­se­ri­en “A His­tory of Rock Music in 500 songs”. Den er laget av And­rew Hick­ey. Det er et lang­tids­pro­sjekt, som star­ter med rock­ens for­his­to­rie på 1930-tal­let. Jeg tror ambi­sjo­nen er å avslut­te ved utgan­gen av 1990-tal­let, men jeg er ikke helt sik­ker. Som tit­te­len anty­der, skal det bli 500 epi­so­der, med én sang i fokus i hver epi­so­de. And­rew Hick­ey pub­li­se­rer en epi­so­de i uken, og har to Q&A epi­so­der hvert år, slik at det­te er et pro­sjekt som skal gå over 10 år. Sis­te til­gjen­ge­li­ge epi­so­de, epi­so­de 75, ble pub­li­sert sam­me dag som det­te skri­ves: 23. mars 2020. Han er ennå ikke fer­dig med 1950-tallet.

Podkast­for­ma­tet, eller egent­lig lyd­for­ma­tet, er nær­mest ide­elt for musikk­his­to­rie. Podkast er en dis­tri­bu­sjons­form for lyd­fi­ler, så det er egent­lig uin­ter­es­sant om man kal­ler det post­kast eller noe annet. Med lyd­for­ma­tet kan musikk­ek­semp­ler inte­gre­res i fortellingen.

And­rew Hick­ey gir inn­trykk av å være grun­dig og meget kunn­skaps­rik. Han har gjort grun­dig rese­arch for den­ne seri­en. Jeg får vite mye jeg ikke viss­te, og det er mye jeg trod­de jeg viss­te, som vis­te seg å være feil. Etter pla­nen er det fort­satt 8,5 år til seri­en er fer­dig, så her har vi infotain­ment for fle­re pandemier.

Jeg anbe­fa­ler den­ne for alle musikk­ner­der som vil duk­ke ned i rockehistorien. 

Print Friendly, PDF & Email