En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Gam­le Mosse­vei er hoved­syk­kel­rute for folk som syk­ler syd­over fra Oslo eller som kom­mer syd­fra inn mot Oslo, på Øst­si­den av Oslo­fjor­den. Som van­lig har Sta­tens veg­ve­sen ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling her. Deres ubru­ke­li­ge “filo­so­fi” plei­er å være at når det byg­ges ny vei for bil­tra­fikk, da blir det mind­re tra­fikk på den gam­le. Akku­rat det stem­mer nok. 

Men de lever så i den vill­fa­rel­se at mind­re tra­fikk også betyr at det blir bed­re å syk­le der. Det er ofte ikke til­fel­le, og i alle fall ikke på Gam­le Mosse­vei. Vel er tra­fik­ken mind­re, men de som kjø­rer der kjø­rer gjer­ne for­te­re, og blikk­boks­fol­ket tror fort­satt at de eier vei­en. I dis­se koro­na­ti­der, da for­nuft­li­ge land og byer sten­ger vei­er for bil­tra­fikk for å gi mer plass til gåen­de og syk­len­de, har det kom­met man­ge mel­din­ger om stygg kjø­ring på Gam­le Mosse­vei. Det er vel noen som vil ut av kjed­som­me­lig­he­ten ved å kjø­re fort med blikk­bok­sen sin.

Men hvis Sta­tens veg­ve­sen fort­satt er befol­ket med folk som Karin Høy­stad i noe som påstås å være fra noe som kal­les “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” som mener at det vil være en favo­ri­se­ring av syk­len­de som er utrett­fer­dig over­for bilis­ter, om det leg­ges til ret­te for syk­ling, da er det egent­lig ikke noe sær­lig håp. Det­te var i 2015 hen­nes kom­men­tar i en sak om far­lig kjø­ring på Gam­le Mosse­vei:

Beg­ge [bilis­te­ne og syk­lis­te­ne] har de sam­me ret­tig­he­te­ne og de sam­me plik­te­ne. Vi vil ikke favo­ri­se­re syk­lis­te­ne, men de myke tra­fi­kan­te­ne har minst å stil­le opp med. Vi råder syk­lis­te­ne til å ten­ke sik­ker­het når de er på veiene.”

Jeg håper hun nå er pen­sjo­nert eller omplas­sert til en stil­ling hvor hun ikke kan gjø­re skade.

Det fin­nes en løs­ning som er meget enkel, og den kan iverk­set­tes i mor­gen, om det er vil­je — noe som plei­er å være man­gel­vare i Nor­ge. Steng Gam­le Mosse­vei på stre­nin­gen mel­lom krys­set med Ingjer­strand­vei­en og krys­set med Kol­botn­vei­en. Langs den­ne strek­nin­gen er det ingen ting, annet enn skog. Det er ingen ste­der hvor det er god grunn til å ha adkomst med bil. De som skal i ret­ning Ingjer­strand eller Svart­skog kan fort­satt kjø­re uten pro­ble­mer, selv om noen kan­skje må ta en liten omvei. 

Steng den strek­nin­gen som er mar­kert på det­te kar­tet, for moto­ri­sert ferdsel.

Det fin­nes ingen, jeg gjen­tar: Ingen grunn til å til­la­te moto­ri­sert ferd­sel på den­ne strek­nin­gen. En sten­ging vil være et vik­tig bidrag til å gjø­re det bed­re og tryg­ge­re å syk­le den strekningen.

Vi vet at bilis­ter, i alle fall alt­for man­ge av dem, ikke respek­te­rer skilt. Vi vet også at poli­ti­et ikke bryr seg om å hånd­heve regu­le­rin­ger som bare har til hen­sikt å gjø­re for­hol­de­ne bed­re for myke tra­fi­ka­ne­ter. Poli­tet er en tut- og kjøretat, som mener at bilen er hel­lig og at bilens frem­kom­me­lig­het for all del ikke må begren­ses. Så vi kan ikke sto­le på dem heller.

Vei­strek­nin­gen må sper­res fysisk, på en slik måte at det er grei pas­sa­sje for syk­len­de, også syk­len­de med til­hen­ger eller laste­syk­kel. Selv­føl­ge­lig i til­legg til skilt, slik at vi ikke får en repri­se på tøvet i Strøms­vei­en, hvor man ikke har vil­let skil­te, slik at det fak­tisk er lov å sni­ke gjen­nom bom­men, om man kla­rer det.

For den delen av Gam­le Mosse­vei som fort­satt vil være åpen for motor­siert ferd­sel, må farts­gren­sen set­tes ned, f.eks. til 40 km/t, og det må skil­tes forbi­kjø­ring forbudt.

Vår nåvæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Harei­de, var i sin tid som oppo­si­sjons­po­li­ti­ker opp­tatt av bed­re fohold for syk­len­de. Men som så man­ge poli­ti­ke­re, gelm­te han åpen­bart hva han sto for straks han kom i posi­sjon til å gjø­re noe med det. Han har vært en gedi­gen skuffelse.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email