En enkel løsning for å gjøre det bedre å sykle Gamle Mossevei

Gamle Mossevei er hovedsykkelrute for folk som sykler sydover fra Oslo eller som kommer sydfra inn mot Oslo, på Østsiden av Oslofjorden. Som vanlig har Statens vegvesen ikke gjort noe for å legge til rette for sykling her. Deres ubrukelige “filosofi” pleier å være at når det bygges ny vei for biltrafikk, da blir det mindre trafikk på den gamle. Akkurat det stemmer nok.

Men de lever så i den villfarelse at mindre trafikk også betyr at det blir bedre å sykle der. Det er ofte ikke tilfelle, og i alle fall ikke på Gamle Mossevei. Vel er trafikken mindre, men de som kjører der kjører gjerne fortere, og blikkboksfolket tror fortsatt at de eier veien. I disse koronatider, da fornuftlige land og byer stenger veier for biltrafikk for å gi mer plass til gående og syklende, har det kommet mange meldinger om stygg kjøring på Gamle Mossevei. Det er vel noen som vil ut av kjedsommeligheten ved å kjøre fort med blikkboksen sin.

Men hvis Statens vegvesen fortsatt er befolket med folk som Karin Høystad i noe som påstås å være fra noe som kalles “trafikksikkerhetsseksjonen” som mener at det vil være en favorisering av syklende som er utrettferdig overfor bilister, om det legges til rette for sykling, da er det egentlig ikke noe særlig håp. Dette var i 2015 hennes kommentar i en sak om farlig kjøring på Gamle Mossevei:

Begge [bilistene og syklistene] har de samme rettighetene og de samme pliktene. Vi vil ikke favorisere syklistene, men de myke trafikantene har minst å stille opp med. Vi råder syklistene til å tenke sikkerhet når de er på veiene.”

Jeg håper hun nå er pensjonert eller omplassert til en stilling hvor hun ikke kan gjøre skade.

Det finnes en løsning som er meget enkel, og den kan iverksettes i morgen, om det er vilje — noe som pleier å være mangelvare i Norge. Steng Gamle Mossevei på streningen mellom krysset med Ingjerstrandveien og krysset med Kolbotnveien. Langs denne strekningen er det ingen ting, annet enn skog. Det er ingen steder hvor det er god grunn til å ha adkomst med bil. De som skal i retning Ingjerstrand eller Svartskog kan fortsatt kjøre uten problemer, selv om noen kanskje må ta en liten omvei.

Steng den strekningen som er markert på dette kartet, for motorisert ferdsel.

Det finnes ingen, jeg gjentar: Ingen grunn til å tillate motorisert ferdsel på denne strekningen. En stenging vil være et viktig bidrag til å gjøre det bedre og tryggere å sykle den strekningen.

Vi vet at bilister, i alle fall altfor mange av dem, ikke respekterer skilt. Vi vet også at politiet ikke bryr seg om å håndheve reguleringer som bare har til hensikt å gjøre forholdene bedre for myke trafikaneter. Politet er en tut- og kjøretat, som mener at bilen er hellig og at bilens fremkommelighet for all del ikke må begrenses. Så vi kan ikke stole på dem heller.

Veistrekningen må sperres fysisk, på en slik måte at det er grei passasje for syklende, også syklende med tilhenger eller lastesykkel. Selvfølgelig i tillegg til skilt, slik at vi ikke får en reprise på tøvet i Strømsveien, hvor man ikke har villet skilte, slik at det faktisk er lov å snike gjennom bommen, om man klarer det.

For den delen av Gamle Mossevei som fortsatt vil være åpen for motorsiert ferdsel, må fartsgrensen settes ned, f.eks. til 40 km/t, og det må skiltes forbikjøring forbudt.

Vår nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide, var i sin tid som opposisjonspolitiker opptatt av bedre fohold for syklende. Men som så mange politikere, gelmte han åpenbart hva han sto for straks han kom i posisjon til å gjøre noe med det. Han har vært en gedigen skuffelse.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.