Fuck the Police

Rap­pe­ren Mar­cus Kabelo Møll Mosele, som kal­ler seg Kame­len, rop­te “Fuck the Police” fra sce­nen under en kon­sert i Kris­tian­sand. For det­te har politi­mes­te­ren i Agder beløn­net ham med et fore­legg på 12 000 kr. Hel­dig­vis er fore­leg­get ikke ved­tatt, så det kom­mer til å bli minst én omgang i retten. 

Hjem­me­len for fore­leg­get er straffe­lo­ven § 156 annet ledd, som lyder:

Den som ved skjells­ord eller annen util­bør­lig atferd for­ulem­per en offent­lig tje­neste­mann under eller på grunn av utfø­rin­gen av tje­nes­ten, straf­fes med bot.”

Poli­ti­et duk­ket visst­nok opp på kon­ser­ten på grunn av noen ordens­for­styr­rel­ser, uten at jeg vet noe mer om disse.

Jeg sat­te “Fuck the Police” som over­skrift på den­ne kom­men­ta­ren. Det kan jeg trygt gjø­re. Uan­sett om noen politi­folk skul­le føle seg for­ulem­pet av det­te, så er det ikke under utfø­rel­sen av deres tje­nes­te, så bestem­mel­sen omfat­ter ikke den­ne type kom­men­ta­rer. Kame­len kan gjer­ne lage en sang som han kan kal­le “Fuck the Police”, uten at poli­ti­et kan rea­ge­re mot det.

Det førs­te vi må min­ne oss selv om, er at vi har ytrings­fri­het i Nor­ge. Det­te har også begynt å syn­ke inn hos poli­ti­et, i alle fall i for­bin­del­se med demon­stra­sjo­ner. Politi­ad­vo­kat Kai Spurkland skrev en utmer­ket kom­men­tar om det­te i Aften­pos­ten, etter at noen rea­ger­te på at man­ge, mens smitte­vern­reg­le­ne under korona­pan­de­mi­en fort­satt gjaldt, demon­strer­te mot politi­vold og rasis­me, og til støt­te for Geor­ge Floyd, som ble drept av poli­ti­et i Mineapolis. 

Bestem­mel­sen som gjør det straff­bart å for­ulem­pe poli­ti med skjells­ord er en inskren­king i ytrings­fri­he­ten. Ytrings­fri­he­ten er ikke abso­lutt, og vi må aksep­te­re noen begrensninger.

Poli­ti­et gjør en vik­tig, og ofte vans­ke­lig jobb i sam­fun­net. De møter ofte folk i vans­ke­li­ge situa­sjo­ner: Ruse­de per­soner, per­soner med alvor­li­ge psy­kis­ke pro­ble­mer, gjer­ne i for­bin­del­se med pågri­pel­ser eller i and­re til­spis­sen­de situa­sjo­ner. Jeg er over­be­vist om at poli­ti­et blir møtt med mot­stand og utskjel­lin­ger som de fles­te av oss vil­le ha rea­gert kraf­tig mot. Men det­te skal poli­ti­et være tre­net til å tåle. Det hører med til politi­job­ben å kun­ne hånd­te­re det­te bed­re enn de fles­te av oss vil­le ha gjort. Poli­ti­et behø­ver selv­sagt ikke like å bli skjelt ut, men de bør tåle det.

Spørs­måle om utskjel­ling av poli­ti og and­re offent­li­ge tje­neste­menn har noen gan­ger vært behand­let av domstolene.

I Rt 1974 s. 648 var en per­son bøt­lagt for ulov­lig fiske og for å ha for­ulem­pet tje­neste­menn fra fiskeri­opp­sy­net. Det er det sis­te som er av inter­es­se i vår sak, selv om den­ne delen av hen­del­ses­for­lø­pet ikke er sær­lig godt beskre­vet i dom­men. Høy­este­rett utta­ler nok­så gene­relt om den dagjel­den­de bestem­mel­sen, som er videre­ført i strl § 156 annet ledd:

Her­om er å si at de ord og uttrykk som [til­tal­te] bruk­te over­for fiske­opp­syns­men­ne­ne vel kan ha vært en for­ulemp­ning av en offent­lig tje­neste­mann. Men etter min opp­fat­ning behø­ver det ikke være det, det vil kun­ne avhen­ge av situasjonen.”

Vi må vur­de­re den kon­kre­te situa­sjo­nen. At en artist fra en sce­ne uttryk­ker sterk mis­nøye med poli­ti­et og dets opp­tren­den, bør være ver­net av ytringsfriheten.

I Rt-1985–1083 kom Høy­este­rett til at å “vise fin­gern” til poli­ti­et ikke nød­ven­dig­vis ga uttrykk for at poli­ti­et var rass­høl. Høy­este­rett slut­tet seg til her­reds­ret­tens vur­de­ring, som skrev at tiltalte:

bare øns­ket å uttryk­ke sin mis­nøye med at poli­ti­et kom og «snus­te» på dem, og at han øns­ket at poli­ti­et skul­le «stik­ke av». Det­te har fler­tal­let ment at B måt­te ha lov­lig adgang til å gi uttrykk for, når det ikke ble tatt ster­ke­re uttrykk­s­for­mer i bruk.”

Det er vans­ke­lig å se at det å si “fuck the police” er en sær­lig mye ster­ke­re uttrykk­s­form enn å “vise fingern”. 

Oslo ting­rett kom i en dom, 18–169191MED-OTIR/03, til at å kal­le poli­ti­et for “jæv­la tul­lin­ger” i for­bin­del­se med en arresta­sjon (som syn­tes basert på mis­for­stål­ser), ikke ble ram­met av bestemmelsen. 

Det fore­leg­get som Kame­len har fått, omfat­ter også at han hind­ret poli­ti­et å uføre tje­neste­hand­ling, da han mot­sat­te seg arresta­sjon etter å ha kom­met med nevn­te utsagn. Jeg må inn­røm­me at jeg er på tyn­ne­re is når det gjel­der det­te spørs­må­let, enn når det gjel­der selve ytrin­ger. Men det er vans­ke­lig å se det som annet enn en sterk over­re­ak­sjon fra poli­ti­et når de vil pågri­pe en artist for å ha kom­met med de aktu­el­le utsagn under en kon­sert. Poli­ti­et kan ikke vil­kår­lig pågri­pe folk. Jeg har ikke satt meg inn i den jus­sen som gjel­der pågri­pel­ser, så jeg nøy­er meg med å si at jeg har stor for­stå­el­se for at man mot­set­ter seg en arresta­sjon som frem­står uberettiget. 

Det er grunn til å rea­ge­re mot poli­ti­ets hånd­te­ring av saken, ut fra sakens inn­hold. Det er også grunn til å set­te et stort spørs­måls­tegn ved poli­ti­ets res­surs­bruk. Vi ser sta­dig at poli­ti­et hen­leg­ger saker for­di de angi­ve­lig mang­ler res­sur­ser, også saker som må anses opp­klart. Da blir det ufor­ståe­lig at de bru­ker res­sur­ser på en tul­le­sak som dette.

<edit>Hip-hop er ikke min musikk. Så jeg var ikke opp­merk­som på låten av NWA “Fuck Tha Police”, men noen gjor­de meg opp­merk­som på den. Og jeg synes den hører med i den­ne sam­men­hen­gen </edit>

Print Friendly, PDF & Email