Fuck the Police

Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, som kaller seg Kamelen, ropte “Fuck the Police” fra scenen under en konsert i Kristiansand. For dette har politimesteren i Agder belønnet ham med et forelegg på 12 000 kr. Heldigvis er forelegget ikke vedtatt, så det kommer til å bli minst én omgang i retten.

Hjemmelen for forelegget er straffeloven § 156 annet ledd, som lyder:

“Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.”

Politiet dukket visstnok opp på konserten på grunn av noen ordensforstyrrelser, uten at jeg vet noe mer om disse.

Jeg satte “Fuck the Police” som overskrift på denne kommentaren. Det kan jeg trygt gjøre. Uansett om noen politifolk skulle føle seg forulempet av dette, så er det ikke under utførelsen av deres tjeneste, så bestemmelsen omfatter ikke denne type kommentarer. Kamelen kan gjerne lage en sang som han kan kalle “Fuck the Police”, uten at politiet kan reagere mot det.

Det første vi må minne oss selv om, er at vi har ytringsfrihet i Norge. Dette har også begynt å synke inn hos politiet, i alle fall i forbindelse med demonstrasjoner. Politiadvokat Kai Spurkland skrev en utmerket kommentar om dette i Aftenposten, etter at noen reagerte på at mange, mens smittevernreglene under koronapandemien fortsatt gjaldt, demonstrerte mot politivold og rasisme, og til støtte for George Floyd, som ble drept av politiet i Mineapolis.

Bestemmelsen som gjør det straffbart å forulempe politi med skjellsord er en inskrenking i ytringsfriheten. Ytringsfriheten er ikke absolutt, og vi må akseptere noen begrensninger.

Politiet gjør en viktig, og ofte vanskelig jobb i samfunnet. De møter ofte folk i vanskelige situasjoner: Rusede personer, personer med alvorlige psykiske problemer, gjerne i forbindelse med pågripelser eller i andre tilspissende situasjoner. Jeg er overbevist om at politiet blir møtt med motstand og utskjellinger som de fleste av oss ville ha reagert kraftig mot. Men dette skal politiet være trenet til å tåle. Det hører med til politijobben å kunne håndtere dette bedre enn de fleste av oss ville ha gjort. Politiet behøver selvsagt ikke like å bli skjelt ut, men de bør tåle det.

Spørsmåle om utskjelling av politi og andre offentlige tjenestemenn har noen ganger vært behandlet av domstolene.

I Rt 1974 s. 648 var en person bøtlagt for ulovlig fiske og for å ha forulempet tjenestemenn fra fiskerioppsynet. Det er det siste som er av interesse i vår sak, selv om denne delen av hendelsesforløpet ikke er særlig godt beskrevet i dommen. Høyesterett uttaler nokså generelt om den dagjeldende bestemmelsen, som er videreført i strl § 156 annet ledd:

“Herom er å si at de ord og uttrykk som [tiltalte] brukte overfor fiskeoppsynsmennene vel kan ha vært en forulempning av en offentlig tjenestemann. Men etter min oppfatning behøver det ikke være det, det vil kunne avhenge av situasjonen.”

Vi må vurdere den konkrete situasjonen. At en artist fra en scene uttrykker sterk misnøye med politiet og dets opptrenden, bør være vernet av ytringsfriheten.

I Rt-1985-1083 kom Høyesterett til at å “vise fingern” til politiet ikke nødvendigvis ga uttrykk for at politiet var rasshøl. Høyesterett sluttet seg til herredsrettens vurdering, som skrev at tiltalte:

“bare ønsket å uttrykke sin misnøye med at politiet kom og «snuste» på dem, og at han ønsket at politiet skulle «stikke av». Dette har flertallet ment at B måtte ha lovlig adgang til å gi uttrykk for, når det ikke ble tatt sterkere uttrykksformer i bruk.”

Det er vanskelig å se at det å si “fuck the police” er en særlig mye sterkere uttrykksform enn å “vise fingern”.

Oslo tingrett kom i en dom, 18-169191MED-OTIR/03, til at å kalle politiet for “jævla tullinger” i forbindelse med en arrestasjon (som syntes basert på misforstålser), ikke ble rammet av bestemmelsen.

Det forelegget som Kamelen har fått, omfatter også at han hindret politiet å uføre tjenestehandling, da han motsatte seg arrestasjon etter å ha kommet med nevnte utsagn. Jeg må innrømme at jeg er på tynnere is når det gjelder dette spørsmålet, enn når det gjelder selve ytringer. Men det er vanskelig å se det som annet enn en sterk overreaksjon fra politiet når de vil pågripe en artist for å ha kommet med de aktuelle utsagn under en konsert. Politiet kan ikke vilkårlig pågripe folk. Jeg har ikke satt meg inn i den jussen som gjelder pågripelser, så jeg nøyer meg med å si at jeg har stor forståelse for at man motsetter seg en arrestasjon som fremstår uberettiget.

Det er grunn til å reagere mot politiets håndtering av saken, ut fra sakens innhold. Det er også grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved politiets ressursbruk. Vi ser stadig at politiet henlegger saker fordi de angivelig mangler ressurser, også saker som må anses oppklart. Da blir det uforståelig at de bruker ressurser på en tullesak som dette.

<edit>Hip-hop er ikke min musikk. Så jeg var ikke oppmerksom på låten av NWA “Fuck Tha Police”, men noen gjorde meg oppmerksom på den. Og jeg synes den hører med i denne sammenhengen </edit>