Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Så har det skjedd igjen. En syk­list er kri­tisk skadd etter kol­li­sjon med bil. Iføl­ge Rome­ri­kets blad arbei­der politet

” så langt ut fra en teori om at bilen skal ha kom­met over i mot­gå­en­de kjørefelt.”

I Dag­bla­det kan vi lese følgende:

De har kom­met i fart, og kra­sjet nær­mest front mot front, muli­gens i for­bin­del­se med at bilen skul­le svin­ge, sier Granerud.”

Det er spar­somt med opp­lys­nin­ger, og medie­ne plei­er å glem­me sli­ke saker fort. Så vi får nep­pe vite så mye om hva som har skjedd, med mind­re det blir en sak for domstolene.

På rutine­mes­sig måte unn­skyl­der poli­ti­et bilis­ten, og sier føl­gen­de til Rome­ri­kets blad:

Det er ingen mis­tan­ke om at det­te er gjort med vil­je. Her snak­ker vi om et uhell. Vi har tatt blod­prø­ve – noe som er nor­malt i en sånn type sak – av en kvin­ne­lig sjå­før i 70-åre­ne. Nå gjen­står det å avhøre sik­te­de, sier Sve­en til Rome­ri­kes Blad rundt klok­ka 18.20 lør­dag kveld.”

Det er vel ingen som mis­ten­ker at det var for­sett­lig draps­for­søk fra hun som kjør­te bilen. Men ut fra det lil­le vi har fått vite, tyder det mes­te på at bilis­ten ikke har over­holdt sin vike­plikt over­for møten­de syk­list. At bilis­ter ikke over­hol­der vike­plikt over for syk­len­de, er dess­ver­re en gans­ke van­lig årsak til kol­li­sjo­ner som fører til død eller alvor­li­ge ska­der — og det går som regel utover den som sykler. 

Like rutine­mes­sig unn­skyl­der poli­ti­et bilis­ten. Det var “uhell”. Nei, det er ikke uhell når noen ikke ser seg for før de skal svin­ge, og der­med bry­ter vike­plikt — selv om poli­tet ofte omta­ler det slik. 

Den førs­te saken hvor jeg rea­ger­te på poli­ti­ets omta­le av kol­li­sjon mel­lom bilist og syk­list, og der­med medie­nes omta­le av saken med poli­ti­et som kil­de, var i 2009. En bilist sving­te til venst­re inn på en ben­sin­sta­sjon på Tros­te­rud i Oslo, og kol­li­der­te med en møten­de syk­list, som dess­ver­re omkom. På sed­van­lig politi­vis, skjøv poli­ti­et ansva­ret over på syk­lis­ten. “Syklsi­ten kom i høy has­tig­het” var poli­ti­ets for­kla­ring, en for­kla­ring de ofte har brukt for å fri­kjen­ne bilis­ten og sky­ve skyl­den over på ved­kom­men­de som syk­let. Det ble en etter­føl­gen­de retts­sak, hvor bilis­ten ble dømt for uakt­somt drap. Syk­lis­ten had­de en syk­kel­com­pu­ter på syk­ke­len, og den vis­te at han en stund før kol­li­sjons­øye­blik­ket had­de holdt en fart på ca 30 km/t, på en strek­ning hvor farts­gren­sen er 50. TV2 gjen­ga føl­gen­de fra dom­men:

Ret­ten påpe­ker i dom­men at syk­kel­com­pu­te­ren på Refs­nes’ syk­kel, viser at han de sis­te 103 meter­ne fram til ulyk­kes­ste­det, had­de holdt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t. Det­te er godt innen­for farts­gren­sen på ste­det, som er 50 km/t. Det påpe­kes også at [syk­lis­ten] var godt syn­lig, for­di han had­de på seg en rød tre­nings­over­del, og syk­kel­tig­hts i sterkt grønn og gul farge.”

De som ikke synes å lære noe av sli­ke saker, er poli­ti­et. Bilis­ten ble blen­det av solen, er en van­lig unn­skyld­ning som poli­ti­et gjer­ne bru­ker, og som de også bruk­te i den­ne saken. Det er ald­ri solens feil. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne. Når man blir blen­det av solen, da redu­se­rer man far­ten kraf­tig. Man fort­set­ter ikke i blin­de i sam­me fart. 

Det styg­ges­te til­fel­le jeg har sett av at politi­ket fri­fin­ner en bilist som bry­ter vike­plik­ten, var fra Asker og Bærum i 2016. En bilist ryg­get fra pri­vat ukjør­sel ut i San­viks­vei­en, som er for­kjørs­vei. En syk­list som syk­let langs den­ne vei­en, som er hoved­syk­kel­rute — og jeg tror det var syk­kel­felt også den gan­gen, kol­li­der­te med bilis­ten. Den som ryg­ger har abso­lutt vike­plikt, men sli­ke detal­jer bryr ikke poli­ti­et seg om når man kol­li­de­rer med folk som syk­ler. Den som kjø­rer fra pri­vat eien­dom ut på offent­lig vei har vike­plikt. Og det var som nevnt for­kjørs­vei. Med and­re ord trip­pel vike­plikts­brudd fra bilis­ten. Like­vel pres­ter­te poli­ti­et å si at syk­lis­ten var like mye å kland­re som bilis­ten, og opp­ret­tet ikke sak. 

Bilis­ten kjør­te sak­te, det var ikke menin­gen, er en van­lig unn­skyld­ning. Man ryg­ger ned barn, men ryg­ger sak­te og det var ikke menin­gen. Som i saken som fikk den­ne gro­tes­ke over­skrif­ten i Ber­gens Tiden­de: “Gutt (8) alvor­lig ska­det etter å ha hav­net under ryg­gen­de bil”. Slik kun­ne vi lese om hendelsesforløpet:

Gut­ten ble påkjørt på en par­ke­rings­plass under ryg­ging. Det var lav fart. Bar­net har kom­met under bilen, men ikke under hju­let. Han ble sit­ten­de fast der, sier Tatja­na Kna­ppen, ope­ra­sjons­le­der i Vest politidistrikt.”

Jeg tror ikke at gut­ten krøp under den ryg­gen­de bilen. Han ble påkjørt av en bilist som ikke had­de for­sik­ret seg om at det var klart, slik man plik­ter å gjø­re når man skal ryg­ge. Poli­ti­et opp­ret­tet sak, men bilis­ten fikk behol­de førerkortet.

Det er ikke bare poli­ti­et som på rygg­margs­re­fleks tar bilis­tens par­ti, og unn­skyl­der bilis­ten. I politi­ter­mi­no­lo­gi er for­res­ten all­tid bilis­te­ne fører­løse. Det var en bil, ikke en bilist. Bilis­ten var visst bare et hjelpe­løst offer for et “uhell”.

Dom­sto­le­ne har også en lei tendens til å iden­ti­fi­se­re seg med bilis­ten. Det er nok gans­ke mye “det kun­ne ha vært meg” tanke­gang hos dom­mer­ne, og da fri­fin­ner de. Et stygt eksem­pel, som lig­ner på den aktu­el­le saken, var en kol­li­sjon ved Holme­kol­len. Bilis­ten sving­te til venst­re foran møten­de syk­list som kom ned­over, de kol­li­der­te og syk­lis­ten ble drept. Bor­gar­ting lag­manns­rett fri­fant bilis­ten, Det ble lagt vekt på at bilis­ten had­de stop­pet før han sving­te, hvil­ket vi må reg­ne med at syk­lis­ten opp­fat­tet som om bilis­ten had­de stop­pet for å slip­pe ham fram, og at bilis­ten så kjør­te sak­te da han sving­te over foran syk­lis­ten. Det skal sies til Bor­gar­ting lag­manns­retts for­svar at det var et mindre­tall som vil­le fri­fin­ne, som gjor­de at det ikke var til­strek­ke­lig fler­tall for å døm­me ved­kom­men­de. Høy­este­rett tok hel­dig­vis til for­nuft, og opp­he­vet fri­fin­nel­sen.

Dess­ver­re har vi også et dår­lig regel­verk, som kan føre til etter min mening helt uak­sep­tab­le resul­ta­ter. For at man skal få opp­reis­ning, erstat­ning for ikke øko­no­misk ska­de, må ska­den etter ska­des­er­stat­nings­lo­ven § 3–5 skyl­des for­sett eller grov uakt­som­het. Det­te kom på spis­sen i en sak hvor en syk­list var påkjørt og alvor­lig ska­det i en laste­bils såkal­te “blind­sone”.

Fler­tal­let i Bor­gar­ting lag­manns­rett kom til at laste­bil­sjå­fø­ren had­de opp­trådt uakt­somt, men ikke grovt uakt­somt. Laste­bil­sjå­fø­ren ble straf­fet, for til de var det til­strek­ke­lig med van­lig uakt­som­het. Men slik bestem­mel­sen ble anvendt, føy­de Bor­gar­ting lag­manns­rett spott til ska­de når de kun­ne ileg­ge laste­bil­sjå­fø­ren straff for uakt­som kjø­ring, men ikke gi opp­reis­ning til syk­lis­ten. Mindre­tal­let i lag­manns­ret­ten kom til at uakt­som­he­ten var grov. Det er vel ingen over­ras­kel­se at jeg er enig med mindre­tal­let. Når en laste­bil­sjå­før svin­ger uten å sjek­ke i spei­le­ne at det ikke er noen i “blind­so­nen”, da er det etter min vur­de­ring åpen­bart grovt uakt­somt. Dess­ver­re ble saken ikke anket til Høyesterett.

Jeg mener det er uakt­somt å svin­ge og krys­se møten­de kjøre­felt uten å for­sik­re seg om at det er klart. Hvis det som har frem­kom­met om saken i Ene­bakk viser seg å være rik­tig, er det vans­ke­lig å for­stå at bilis­ten ikke har opp­trådt uakt­somt. Men uakt­som­he­ten var nep­pe grov. Så syk­lis­ten, om han over­le­ver, får nep­pe opp­reis­ning. Her er det lov­giv­nin­gen som er feil. Når en bilist opp­trer straff­bart uakt­somt, da bør ska­de­lid­te også få oppreisning.

I prak­sis kom­mer de fles­te saker med kol­li­sjo­ner, også de med kla­re vike­plikts­brudd, ald­ri opp for dom­sto­le­ne. Poli­ti­et fri­fin­ner, ved ikke å opp­ret­te sak. Jeg har ikke noe sterkt øns­ke om å straf­fe den 70 år gam­le damen som kjør­te på syk­lis­ten i Ene­bakk. Hun har det sik­kert helt jæv­lig, og jeg vil ikke bli over­ras­ket om hun ald­ri mer kom­mer til å set­te seg bak et ratt. Men det er vik­tig at poli­ti­et tar sli­ke saker alvor­lig, og rea­ge­rer. Det er nød­ven­dig å mar­ke­re at vike­plik­ten er alvor­lig ment, også over­for syk­len­de. Så len­ge poli­ti­et i prak­sis mener det er greit at bilis­ter bry­ter vike­plik­ten på den­ne måten, da kom­mer bilis­ter til å fort­set­te å bry­te vikeplikten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email