Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller sna­re­re hol­der på å lage, en serie vidoefore­les­nin­ger som jeg har kalt “Inn­led­ning til jus­stu­di­et”. Den er laget for begyn­ner­stu­den­ter på det juri­dis­ke stu­di­et. Jeg har tatt utgangs­punkt i stu­die­ord­nin­gen ved Uni­ve­ris­te­tet i Oslo, og de fage­ne som under­vi­ses som JUS1111 førs­te semes­ter. Det inne­bæ­rer at mine eksemp­ler er hen­tet fra det som under­vi­ses førs­te semes­ter ved UiO. Fore­les­nin­ge­ne vil være rele­van­te også for stu­den­ter i Ber­gen og Tromsø, og and­re ste­der hvor det under­vi­ses i juri­dis­ke fag. Men begyn­ner­fa­ge­ne der kan være noen and­re, slik at mine valg av eksemp­ler ikke pas­ser like godt. 

Noen vil mene at sær­lig den­ne førs­te fore­les­nin­gen vil inne­hol­det man­ge selv­føl­ge­lig­he­ter. Det er til­sik­tet. Det selv­føl­ge­li­ge blir gjer­ne ikke selv­føl­ge­lig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selv­føl­ge­li­ge som en selv­føl­ge, og der­for sier vi det ikke til våre studenter.

Seri­en er ennå ikke helt fer­dig. Det vil bli et sted mel­lom 10 og 15 fore­les­nin­ger, varie­ren­de fra ca 20 til ca 50 minut­ter. Den nes­te vil hand­le om det juri­dis­ke stu­di­et, og den som føl­ger etter der om vis­se sær­trekk ved jus som fag.

Con­ti­nue read­ing Inn­led­ning til jus­stu­di­et del 1, om å begyn­ne på et nytt stu­di­um