Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller sna­re­re hol­der på å lage, en serie vidoefore­les­nin­ger som jeg har kalt “Inn­led­ning til jus­stu­di­et”. Den er laget for begyn­ner­stu­den­ter på det juri­dis­ke stu­di­et. Jeg har tatt utgangs­punkt i stu­die­ord­nin­gen ved Uni­ve­ris­te­tet i Oslo, og de fage­ne som under­vi­ses som JUS1111 førs­te semes­ter. Det inne­bæ­rer at mine eksemp­ler er hen­tet fra det som under­vi­ses førs­te semes­ter ved UiO. Fore­les­nin­ge­ne vil være rele­van­te også for stu­den­ter i Ber­gen og Tromsø, og and­re ste­der hvor det under­vi­ses i juri­dis­ke fag. Men begyn­ner­fa­ge­ne der kan være noen and­re, slik at mine valg av eksemp­ler ikke pas­ser like godt. 

Noen vil mene at sær­lig den­ne førs­te fore­les­nin­gen vil inne­hol­det man­ge selv­føl­ge­lig­he­ter. Det er til­sik­tet. Det selv­føl­ge­li­ge blir gjer­ne ikke selv­føl­ge­lig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selv­føl­ge­li­ge som en selv­føl­ge, og der­for sier vi det ikke til våre studenter.

Seri­en er ennå ikke helt fer­dig. Det vil bli et sted mel­lom 10 og 15 fore­les­nin­ger, varie­ren­de fra ca 20 til ca 50 minut­ter. Den nes­te vil hand­le om det juri­dis­ke stu­di­et, og den som føl­ger etter der om vis­se sær­trekk ved jus som fag.

Etter det­te vil føl­ge tre fore­les­nin­ger som jeg kal­ler tre juri­dis­ke for­ret­ter. De vil gi smake­bi­ter av de tre fage­ne som stu­den­ter i Oslo leser førs­te semes­ter: Kjøps­rett, avtale­rett og erstatningsrett.

Den nes­te delen vil hand­le om hvor­dan vi lærer, og om hvor­dan man kan leg­ge opp stu­di­et slik at man får størst mulig utbyt­te av den tiden man bru­ker på å stu­de­re, selv­føl­ge­lig med sik­te på å lære jus.

Det kom­mer så en del om ele­men­tær juri­disk meto­de. En av mine man­ge kjepp­hes­ter er at det juri­dis­ke stu­di­et først og fremst er et metode­stu­di­um, og at vi i for liten grad vekt­leg­ger og under­vi­ser i meto­de, sær­lig tid­lig i stu­di­et. Man må kun­ne meto­de for å lære jus på en god måte, sam­ti­dig som man må kun­ne en del jus for å lære juri­disk metode. 

Det vil så være en del om å løse juri­dis­ke opp­ga­ver, og til slutt en del om eksamen.

Fore­les­nings­se­ri­en byg­ger på min bok “Inn­led­ning til jus­stu­di­et”, men den står på egne ben. Man tren­ger ikke lese boken for å ha utbyt­te av fore­les­nin­ge­ne, men jeg tror man vil ha utbyt­te av å lese boken i til­legg til å føl­ge forelesningene.

Jeg tar sik­te på også gjø­re dis­se fore­les­nin­ge­ne til­gjen­ge­li­ge som lyd­fi­ler (podkast), men vil ikke gjø­re det før jeg er fer­dig med videoene.

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email