Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Uni­ver­si­te­tet i Oslo har ved­tatt at alle fore­les­nin­ger høs­ten 2020 skal være digi­ta­le. Der­for lager jeg den­ne seri­en Inn­fø­ring i opp­havs­rett og beslek­te­de rettigheter. 

Den pri­mæ­re mål­grup­pen er stu­den­ter som tar kur­set RINF 1200. RINF 1200 er et fag som ble laget til stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er. Det er et 10 stu­die­po­eng fag, laget med sik­te på stu­den­ter som ikke har juri­disk bak­grunn, og som ikke har ambi­sjo­ner om å bli juris­ter med for­dyp­ning i opp­havs­rett. Det bør også kun­ne være inter­es­sent for and­re som har behov for opp­havs­retts­kunns­ka eller inter­es­se av kunn­ska­per om opp­havs­rett, som per­soner i kul­tur- og medie­bran­sjen, osv.

Jeg vil gjø­re dis­se fore­les­nin­gen til­gjen­ge­lig på YouT­ube og på semes­ter­si­de­ne for faget innen­for UiO.

Når jeg først lager det­te, vel­ger jeg å gjø­re det til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være inter­esst. Etter den opp­sat­te stu­die­pla­nen skal det være ti fore­les­nin­ger, hver på 2x45 minut­ter. Når jeg vel­ger det­te for­ma­tet, får inn­hol­det sty­re leng­den på den enkel­te fore­les­ning. Det er ikke som i en tra­di­sjo­nell fore­les­nings­si­tua­sjon, hvor man kan opp­da­ge at tiden ikke strek­ker til, eller at det gjen­står 20 minut­ter når man er fer­dig med dagens tema, og må begyn­ne på det neste. 

Jeg reg­ner med at for­els­nin­ge­ne vil bli fra ca 20 til ca 60 minut­ter lan­ge, det vil vise seg. Om de skul­le bli for lan­ge, er det bare å stan­se video­en og ta en pau­se. Vi skal i alle fall få dek­ket alle temaer.

Etter den opp­rin­ne­li­ge pla­nen skul­le fore­les­nin­ge­ne gå ons­da­ger 1015–1200. Jeg tar der­for sik­te på å gjø­re nye fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig på ons­da­ger, ca kl. 10. 

Den­ne førs­te fore­les­nin­gen har jeg valgt å dele i to. Den førs­te er en inn­led­ning til en inn­fø­ring i faget. Der­et­ter har jeg laget en egen, kort fore­les­ning om det å skul­le stu­de­re et fag som det­te. Det er slikt som først og fremst er aktu­elt for de som stu­de­rer RINF 1200, og som skal ta eksa­men i det faget.

Jeg fikk en liten påmin­nel­se om for nid­kjær hånd­he­ving med algo­rit­mer. Jeg had­de lagt inn et kort kliopp, ca 20 sek, fra en inn­spil­ling av “Like a Vir­gin”, som eksem­pel på at det blir for enkelt å hev­de at folk f.eks. kan tje­ne pen­ger på kon­ser­ter. For det er ikke Madon­na som har laget den san­gen, og uten opp­havs­ret­ten vil låt­skri­ver­ne ikke kun­ne kre­ve noe. Klart innen for sitat­ret­ten etter min vur­de­ring, men ikke slik algo­rit­me­ne til YouT­ube “vur­de­rer” det. Jeg gid­der ikke krang­le med dem, så jeg klip­pet det bort og erst­tet det med en kom­men­tar om at jeg var blitt sen­su­rert av YouT­ube. Det gir meg også eksem­pel når vi kom­mer til sitat­rett, og et eksem­pel på hvor­dan slik algo­rit­mer kan vir­ke. Jeg bru­ker gjer­ne en del musikk­ek­semp­ler, men begren­ser det til det jeg kan bru­ke innen­for ram­men av sitat­ret­ten. Jeg får kan­skje ta noen testo­plas­tin­ger, for å se hvor­dan det går.

Fore­les­ning 1 — Innledning.

Fore­les­ning 1B: Den­ne er sær­lig ment for stu­den­ter som sude­rer faget RINF 1200 og som skal opp til eksa­men, og har begren­set inter­es­se for andre.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Print Friendly, PDF & Email