Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I dis­se koro­na­ti­der har Uni­ver­si­te­tet i Oslo bestemt at alle fore­les­nin­ger skal være digi­ta­le. Jeg synes ikke det blir god under­vis­ning av å fore­le­se foran et fast kame­ra i et tomt audio­to­ri­um. Fore­les­nin­ger tatt opp på den måten blir ikke gode under­vis­nings­vi­deo­er — enten det er stu­den­ter i audi­to­ri­et eller ikke. 

Jeg har der­for valgt å pro­du­se­re under­vis­nings­vi­deo­er med sik­te på at dis­se skal kun­ne fun­ge­re ale­ne, ikke som en repe­ti­sjon for stu­den­ter som har fulgt fore­les­nin­ger, eller for å tet­te hull for de som har vært fra­væ­ren­de. Det er i bok­sta­ve­lig for­stand hjem­me­lag­de video­er, og jeg er ikke noen pro­fe­sjo­nell videoprodusent. 

Jeg bru­ker all­tid en lang rek­ke eksemp­ler i min under­vis­ning, og i en video­fore­les­ning fun­ge­rer det best med noen video- og lyd­klipp. Jeg er selv­føl­ge­lig godt kjent med at sær­re­ge­len om frem­fø­ring i under­vis­ning i åvl § 43 ikke gjel­der for det som gjø­res til­gjene­lig på net­tet. Så de klip­pe­ne jeg bru­ker er klip­pet ned slik at de skal lig­ge godt innen­for ram­men av lov­li­ge sita­ter. Like­vel opp­le­ver jeg at YouT­ube blok­ke­rer video­er når jeg las­ter dem opp.

I den førs­te av fore­les­nin­ge­ne jeg las­tet opp had­de jeg lagt inn et lite klipp fra Madon­nas inn­spil­ling av “Like a Vir­gin”. Jeg had­de tatt den med for å illust­re­re at man­ge sto­re hits ikke er skre­vet av de som frem­fø­rer den, og at det vi ofte får høre fra noen om at man (og da ten­ker de åpen­bart bare på musi­ke­re, ikke and­re) kan tje­ne pen­ger på kon­ser­ter m.m., og der­med egent­lig ikke tren­ger opp­havs­ret­ten. Men de som har laget musik­ken som frem­fø­res, de rei­ser ikke rundt og hol­der kon­ser­ter. De er avhen­gi­ge av sin opp­havs­rett, og der­med av å få betalt når musik­ken deres fremføres.

Her valg­te jeg å fjer­ne video­klip­pet, og hel­ler leg­ge inn en tekst hvor det står “Sen­su­rert” med en munt­n­lig kom­men­tar om hva som skul­le vært der og hvor­for det ikke er der.

I den and­re video­en har jeg blant annet lagt inn et vel­dig kort klipp fra Beatles’ inn­spil­ling av “Yester­day”. Den­ne er med som en illust­ra­sjon av at hvor mye eller lite arbeid som lig­ger bak et ånds­verk, er uten betyd­ning. Kort­ver­sjo­nen er at Paul McCart­ney våk­net en mor­gen og had­de melo­di­en og akkor­de­ne kla­re i hodet (men ingen tekst), og var over­be­vist om at det­te måt­te være noe han had­de hørt før, som had­de duk­ket opp i under­be­visst­he­ten, og at han risi­ker­te at det vil­le være det som kal­les ube­visst pla­giat. Men det­te kun­ne hel­ler ikke YouT­ube aksep­te­re. Selv om det i seg selv ikke er så mye arbeid å redi­ge­re om video­ene, og kan­skje erstat­te klip­pet med noe annet, så tar det vel­dig lang tid å eks­por­te­re video­en fra redi­ge­rings­for­ma­tet til et for­mat som kan bru­kes på YouT­ube, og der­et­ter las­te opp video­en. Så her valg­te jeg bare YouT­u­bes funk­sjon “mute”, som betyr at lyden fjer­nes i det klip­pet. YouT­ube arbei­der med saken mens jeg skri­ver det­te. Så hvor­dan resul­ta­tet blir, vet jeg ikke. Her er den video­en, med YouT­ube sensurering.

Men YouT­ube stop­per ikke ved å blok­ke­re enkel­te klipp. YouT­ube gir også mulig­he­ter til å tje­ne pen­ger på video­er, “mone­tize”. Jeg antar at det er det som gjør at vi ofte pla­ges med rekla­me om vi skal se på en video, og den som har ret­tig­he­ter til video­en får da en liten andel av pen­ge­ne for den rekla­men. Jeg øns­ker ikke slik rekla­me, og dess­uten er det man får for slik rekla­me så lite at det ikke er bry­et verdt å ten­ke på engang — i alle fall ikke hvis man ikke har man­ge mil­lio­ner vis­nin­ger. Og så popu­læ­re tror jeg ikke mine video­er kom­mer til å bli.

Jeg får opp en lis­te med video­klipp som ikke er mar­kert med rødt (blok­kert), men mar­kert med gult, hvor det står at jeg ikke kan “mone­tize”, og at alle anonse­inn­tek­ter går til ret­tig­hets­ha­ver. Det­te blir også helt feil. Om mine vidoer skul­le gene­re­re inn­tek­ter, så der det ikke de hvis verk blir sitert som skal ha dis­se inntektene.

Jeg må begyn­ne å se meg om etter and­re muli­ge kana­ler for å pub­li­se­re video­ene i til­legg til YouT­ube, for å kom­me unna den­ne YouT­ube-sen­su­ren. Jeg har fått et inn­trykk av at YouT­u­bes sys­tem er basert på en “Con­tent-ID”, og jeg reg­ner med at det er knyt­tet til video­er på YouT­ube. Kan­skje unn­går jeg det­te ved ikke å bru­ke video­klipp hvis det f.eks. er musikk jeg vil bru­ke som illust­ra­sjon. Det må tes­tes ut.

Video­fore­les­nin­ge­ne er også gjort til­gjen­ge­lig på semes­ter­si­den for faget RINF 1200 . Men dis­se kre­ver at man log­ger seg inn, så de er ikke til­gjen­ge­lig for and­re. Der lig­ger video­ne slik jeg laget dem, uten til­pas­ning til YouT­u­bes algoritmer.

Ald­ri så galt at det ikke er godt for noe. Det­te gir meg i alle fall man­ge eksemp­ler som jeg kan bru­ke når jeg kom­mer så langt som til å lage fore­les­nings­vi­deo­ene om sitat­rett og om bruk av verk i under­vis­ning. I til­legg kan det gi et eksem­pel på pro­ble­ma­tis­ke sider ved auto­ma­ti­sert ret­tig­hets­hånd­te­ring, men det er ikke et tema jeg kom­mer til å behand­le i den­ne omgang.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Print Friendly, PDF & Email