Innledning til jusstudiet del 7, tredje hoveddel om læring: Hjernen er stjernen

Jeg har nå begynt på den tred­je hoved­de­len av min video­fore­les­nings­se­rie “Inn­led­ning til jus­stu­di­et”. Den­ne delen er om læring og om hvor­dan vi kan stu­de­re effek­tivt. Selv om seri­en først og fremst hen­ven­der seg til begyn­ner­stu­den­ter, tror jeg at stu­den­ter som har kom­met litt vide­re også vil ha noe å hen­te her.

Den­ne førs­te fore­les­nin­gen har jeg kalt “Hjer­nen er stjer­nen”, en tit­tel jeg har lånt eller stjå­let, kall det hva du vil, fra tit­te­len på en bok skre­vet av den unge nors­ke hjerne­fors­ke­ren Kaja Nord­en­gen. En utmer­ket bok, så langt jeg kan bedøm­me. Siden hun er hjerne­fors­ker ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, reg­ner jeg med at hun kan sine ting og at jeg kan sto­le på det hun skri­ver, selv om det ikke egent­lig er en viten­ska­pe­lig bok. 

Jeg liker å lese popu­lær­vi­ten­ska­pe­li­ge frem­stil­lin­ger skre­vet av fors­ke­re som har solid dybde­kunn­skap innen sitt felt, men som også evner å for­mid­le stof­fet på en måte som gjør det for­ståe­lig for oss som ikke er fag­folk. Jeg liker sli­ke bøker langt bed­re enn bøker skre­vet av forsk­nings­jour­na­lis­ter som har lært seg en del, men ikke hat gått i dyb­den. Når jeg dris­ter meg til å ta med noe om det­te tema­et, så hører jeg nok hjem­me i den­ne sis­te kate­go­ri­en, selv om jeg kan smyk­ke meg med en professortittel.

Strengt tatt er ikke det­te noe man tren­ger å vite så vel­dig mye om for å kun­ne stu­de­re effek­tivt. Men det er hjer­nen vi arbei­der med som stu­den­ter og juris­ter, så det er greit å vite litt om hvor­dan den fungerer. 

Det har nok også spilt en rol­le at jeg siden jeg les­te Dick Gil­ling og Robin Brightwells bok “Men­neske­hjer­nen”, som i 1983 kom i en norsk utga­ve ved den legen­da­ris­ke nors­ke hjerne­fors­ke­ren Per Ander­sen, har syn­tes at det­te er et vel­dig spen­nen­de områ­de, og har lest en godt del om det. Det bør egent­lig gjen­tas gans­ke ofte: Da Per Ander­sen døde 17. febru­ar 2020 sto det en nekro­log i et av ver­dens mest pre­sti­sje­fyl­te viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter, “Natu­re”. Bare de aller størs­te viten­skaps­folk hed­res på den måten. Nors­ke medi­er var nok på den tiden mer opp­tatt av nors­ke lang­renns­lø­pe­re som had­de for­stu­et en fin­ger, fått gnag­sår eller noe tilsvarende.

Jeg har også med litt om hukom­mel­sen, som vi også kom­mer til å kom­me mer til­ba­ke til i en sene­re fore­les­ning. De nes­te fore­les­nin­ge­ne vil hand­le om lærings­stra­te­gi­er og plan­leg­ging av stu­di­et, om læring og stu­die­me­to­de, om å lese osv. 

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email