Les vins du Tour de France 2020. Innledning

Kan­skje var det 2020 Øystein Sun­de sang om “Det året det var så bratt”. Det har i alle fall vært et mer­ke­lig år på så man­ge måter. Også ved at syk­kel­ses­on­gen først star­tet i august. Tour de Fran­ce med start 29. august, etter­fulgt av Giro d’I­ta­lia som star­ter 3. okto­ber. Vi kan i alle fall være gans­ke sik­re på at ingen vil sat­se på å vin­ne både Tour de Fran­ce og Giro d’I­ta­lia i år.

Men nå er det omsi­der i gang. Det har vært sagt at de skal gå uten pub­li­kum. Jeg har ingen tro på at det ikke kom­mer til å være pub­li­kum langs vei­en når syk­lis­te­ne pas­se­rer. Et pro­blem er at Tour de Fran­ce, som plei­er å gå i ferie­ti­den, nå går når de fles­te er til­ba­ke på jobb — så det blir vans­ke­li­ge­re å føl­ge med.

Også for Tour de Fran­ce kan det­te bli året det var så bratt. Rit­tet star­ter med en flat etap­pe rundt Nice, og der­et­ter er den et bratt etap­pe rundt Nice. Den spur­te­ren som kan ikle seg den gule trøy­en etter førs­te etap­pe, vil nep­pe behol­de den len­ge. Ritt som Tour de Fran­ce avgjø­res i fjel­le­ne og på tempo­etap­per. På typis­ke spurt­etap­per kla­rer man ikke å vin­ne til­strek­ke­lig mye tid til at det betyr noe sær­lig i sam­men­dra­get, skjønt vi har fle­re gan­ger sett at det går an å tape så mye hvis det f.eks. bli splitt i fel­tet på grunn av vind, at noen fal­ler uten­for kon­kur­ran­sen om sammenlagtseieren.

I år er det bare én tempo­etap­pe, og den avslut­ter gans­ke bru­talt opp La Plan­che des Bel­les Fil­les. Så det­te er også en etap­pe for de som kan klat­re i høyt tem­po, og ikke en etap­pe for typis­ke tempospesialister. 

Slik syk­kel­ses­on­gen har vært så langt i år, har i alle fall ikke jeg god nok over­sikt til å kun­ne peke på noen favo­rit­ter til de uli­ke trøy­ene. Sann­syn­lig­vis duk­ker det opp noen for meg helt ukjen­te ryt­te­re som mar­ke­rer seg.

Det er dess­ver­re ingen etap­per som utmer­ker seg som vir­ke­lig spen­nen­de vin­e­tap­per i årets Tour. 

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email