Les vins du Tour de France 2020. 1. etappe — Nice Moyen Pays — Nice

Så er vi ende­lig i gang. Årets åpnings­etap­pe er en 156 km lang, gans­ke flat etap­pe. Det er en run­de som del­vis syk­les to gan­ger. Det er én tredje­ka­te­go­ri stig­ning som pas­se­res to gan­ger, slik at de får delt ut nok klatre­po­eng til å kun­ne dele ut klatre­trøy­en. Fel­tet kom­mer anta­ge­lig­vis til å hol­de seg sam­let, og avslut­nin­gen er helt flat — så her må vi reg­ne med at en av spur­ter­ne stik­ker av med seieren. 

I utgangs­punk­tet skul­le det­te være en pub­li­kums­venn­lig etap­pe. Men det er et åpent spørs­mål om hvor mye pub­li­kum som slip­per til. Tour de Fran­ce har føl­gen­de om smitte­vern på sine nettsider:

Det gjen­står å se om rit­tet blir gjen­nom­ført etter pla­nen. En del ryt­te­re tvi­ler på at det blir full­ført.

Selv er jeg i Nor­ge den­ne gan­gen, og vil føl­ge Tour de Fran­ce på TV2. Jeg har ikke vært i Frank­ri­ke siden i febru­ar, og føler vis­se absi­nen­ser. Jeg håper smitte­si­tua­sjo­nen sta­bi­li­se­rer seg på et aksep­ta­belt nivå, slik at det igjen blir mulig å ta en tur.

Nice er en fin by, med fin belig­gen­het. Den lig­ger langs Mid­del­ha­vet, ved foten av Alpe­ne. Alpe­ne beskyt­ter byen mot kald luft fra nord, som har gitt byen et beha­ge­lig kli­ma. Men det er ikke et land­skap som er vel­dig godt egnet for vindyriking. 

Dagens etap­pe går i stor grad i dale­ne rundt et høyde­drag. Det­te er Bel­let. Det er et kupert områ­de rundt lands­byen Saint-Romain-de-Bel­let og lig­ger mel­lom 200 og 400 meter over havet. I utgangs­punk­tet er det et klas­si­fi­sert områ­de på 650 ha. Det er den lil­le lil­la flek­ken helt øst på kar­tet, rett innen­for Nice. Men her har urba­ni­se­rin­gen gjort bety­de­li­ge inn­hogg i vin­mar­ken, så i dag er det bare ca 50 ha hvor det dyr­kes vin.

Områ­det nyter godt av en kjø­len­de vind som kom­mer ned Var-dalen. Det er også en annen vind, som ut fra beskri­vel­sen høres ut som en van­lig sol­gangs­vind. Om dagen var­mes land mye for­te­re enn van­net. Luf­ten over det var­me lan­det var­mes opp og sti­ger. Vind blå­ser inn fra sjø­en mot det lav­tryk­ket som ska­pes på den­ne måten. Den­ne vin­den kom­mer typisk på etter­mid­da­gen. Om nat­ten er det mot­satt. Lan­det kjø­les ras­ke­re ned enn sjø­en. Luf­ten over varmt vann sti­ger, og vin­den blå­ser fra land. I det­te områ­det betyr det at det om mor­ge­nen kom­mer en rela­tivt kjø­lig vind ned fra fjel­le­ne bak. Alt det­te bidrar til en bed­re vin. For mye var­me gir en slapp og gans­ke uin­ter­resant vin. Det loka­le kli­ma­et akku­rat her er guns­tig for vindyrking.

Det pro­du­se­res ikke så mye vin rundt Nice og siden det beg­ge de førs­te etap­pe­ne går i det sam­me områ­det, må vi por­sjo­ne­re de ut litt. Så vi star­ter med hvit­vin i dag, så får vi kom­me til­ba­ke til rosé­vin og rødvin i morgen.

Hvit­vin lages først og femst på Ver­men­ti­no, som sær­lig for­bin­des med Ita­lia, men som vi også dyr­kes en del på Kor­si­ka. Ca 60% av de hvi­te dru­ene er Ver­men­ti­no. I det­te områ­det kal­les dru­en Rol­le. Ellers bru­kes Rous­san­ne, Clair­et­te, Bour­bou­lenc, Char­don­nay og to for meg ukjen­te dru­er: May­orquin og Pigne­rol. Vinen er være smaks­rik og ele­gant, med en viss sitruskarakter.

Route des vins de Pro­ven­ce fore­slår en run­de på 16 km i Bel­let, hvor man er inn­om seks vingårder.

Da jeg søk­te på Vin­monop­lets nett­si­der, ble jeg over­ras­ket over hvor man­ge hvi­te Bel­let de så ut til å ha. Men Vin­mono­po­lets søke­si­der er også sli­ke som gjer­ne vil ten­ke for deg, og reg­ner med at du sik­kert skrev feil. Da da jeg søk­te etter Bel­let fikk jeg også treff på alt som had­de bel­le i nav­net, og da ble det gans­ke mye. Ved litt nær­me­re gjen­nom­gang blr det redu­sert til to. Egent­lig kom det opp tre, men den ene er utsolgt. De to and­re fin­nes i noen butik­ker, men kan ikke bestil­les. Så mulig­he­te­ne for å kjø­pe slik vin er åpen­bart begren­set. De kos­ter 350 og 380 kr flas­ken. Man får mye god vin i den pris­klas­sen, og jeg vet ikke om dis­se vine­ne for­sva­rer prisen. 

Pro­duk­sjo­nen er gans­ke liten, og det mes­te drik­kes lokalt. Så det­te er kan­skje en vin man bør hus­ke på om man er i området.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email