Les vins du Tour de France. 2. etappe Nice Haut Pays — Nice

Så ble det en dra­ma­tisk og meget kao­tisk åpnings­etap­pe som end­te sær­de­les godt sett med nors­ke øyne. En fan­tas­tisk spurt sik­ret Alex­an­der Kristoff seg etappe­sei­er og den gule trøy­en. Jeg reg­ner med at han må gi den fra seg etter den­ne etap­pen. Selv om det også i dag er mål­gang i Nice, reg­ner jeg ikke med at Alex­an­der Kristoff kom­mer først over mål den­ne gan­gen. Nå går ryt­ter­ne rett inn i fjel­le­ne, med to første­ka­te­go­ri og en and­re kate­go­ri stig­ning. Etap­pen er 186 km. Det­te skul­le nok være enda en pub­liums­etap­pe i Nice, med start og to pas­se­rin­ger inne i byen, før de går i mål i byen. Men det blir nok mind­re pub­li­kum enn man had­de ven­tet da det­te ble planlagt. 

Som anty­det i går, hol­der vi oss i det sam­me vin­om­rå­det som i går, Bel­let. Men nå er det rosé­vin og rødvin.

Det dyr­kes to røde dru­er i det­te områ­det, i alle fall så len­ge vi hol­der oss til klas­si­fi­ser­te områ­der: Le Bra­quet og La Fol­le-Noire. Skjønt, hvor eks­klu­siv Le Bra­quet er, har vært usik­kert. Den dyr­kes ikke and­re ste­der i Frank­ri­ke. Noen kil­der sier at det er et åpent spørs­mål om det er den sam­me dru­en som den ita­li­ens­ke Bra­chet­to, som er en av de mest van­li­ge dru­ene i Ita­lia. Oz Clar­ke skri­ver i sin Gra­pes & Wines i omta­len av ita­li­ens­ke Bra­chet­to:

It may or may not be the same as the French gra­pe Bra­quet which is found in the wines of Bel­let, near Nice.”

Men i den nyes­te boken om dru­er, Jan­cis Robin­sons Wine Gra­pes, er dru­en nevnt de blant “varie­ties often mis­ta­ken for Bra­chet­to del Pie­mon­te”, og skri­ver at Brac­quet Noir (den frans­ke) er omtalt alle­re­de i 1783–84. Hun nev­ner også en hvit mutant, Bra­quet Blanc de Nice. Siden Jan­cis Robin­sons bok er den nyes­te og mest omfat­ten­de, vel­ger jeg å sto­le mest på den i den­ne saken.

Uan­sett gir Le Bra­quet en aro­ma­tisk vin med rela­tivt svak far­ge. Den tåler godt lag­ring. La Fol­le-Noir, den svar­te gær­nin­gen, gir en vin med mye far­ge og kropp, og kom­plet­te­rer La Bra­quet. Det dyr­kes ellers de røde dru­ene vi er kjent med fra Mid­del­havs­om­rå­det, som Cinsaut og Gre­nache.

Det lages også rosé­vin på Le Bra­quet, som er rela­tivt kraf­tig med en kryd­ret smak.

Jeg har ikke druk­ket mye vin fra Bel­let. Mine vur­de­rin­ger er basert på noen flas­ker jeg kjøp­te sist Tour de Fran­ce var i Nice. Mine to viner fra Bel­let ble en rød og en rosé fra Col­let de Bovis. Jeg synes at mye av den typis­ke rosé­vi­nen fra Pro­ven­ce kan bli vel lett i sma­ken, eller ha vel lite smak om man vil. Den­ne har litt mer smak, bl.a av bringe­bær og litt kryd­der. Sli­ke rosé­vi­ner liker jeg. Men ut fra beskri­vel­se­ne på nett­si­de­ne ser beg­ge ut til å være en typis­ke Bellet-viner.

Vin­mono­po­let har fire røde Bel­let-viner. De lig­ger i pris­klas­ser fra 300 til 630 kr. Gitt at den vinen hefra som jeg har smakt er typisk for områ­det, kan jeg ikke se at viner kan for­sva­re en slik pris. Men man kan får posi­ti­ve over­ras­kel­ser. Vin­mono­po­let har ingen rosé­vi­ner herfra.

Pro­duk­sjo­nen er liten, ca 1200 hl pr år, hvil­ket skul­le gi ca 180.000 flas­ker. Det mes­te drik­kes lokalt, ikke minst av de man­ge turis­ter som besø­ker Nice (og som dess­ver­re bidrar til at vin­mar­ke­ne kom­mer under press fra eiendomsutviklere).

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.