Les vins du Tour de France 2020: 3. etappe: Nice > Sisteron

Jubel i Frank­ri­ke, men etappe­sei­er og gul trøye til Juli­an Alap­hi­lip­pe. Han vil nok behol­de den gule trøy­en len­ger enn hva Alex­an­der Kristoff gjor­de. Han og laget hans kom­mer nok til å kjem­pe for å behol­de den. Alex­an­der Kristoff får kon­sen­tre­re seg om den grøn­ne. Det er i år man skul­le ha vært i Nice, med start og mål­gang på de to førs­te etap­pe­ne og rike­lig tid til å nyte god mat og vin mens ryt­ter­ne er ute og sli­ter, og start på den tred­je etap­pen. I dag for­la­ter Touren Nice. Dagens etap­pe på 198 km går for en stor del opp­over, uten at det er spe­si­elt kre­ven­de stig­nin­ger. Alap­hi­lip­pe og hans lag Dece­unick Quick Stetp bør kun­ne kon­trol­le­re dette. 

Ryt­ter­ne skal nå i stor grad føl­ge Route Napo­lé­on til Sis­te­ron. Det var den­ne ruten Napo­le­on fulg­te etter å ha rømt fra Elba 28. febru­ar. De mar­jer­te til Gre­nob­le, men så langt skal ikke syk­lis­te­ne i dag. Jeg inbil­ler meg at det er den­ne mar­sjen som har gitt opp­ha­vet til san­gen “Napo­le­on med sin hær over Alpe­ne dro”, men jeg har ikke under­søkt det nærmere.

Litt syd for Gre­nob­le møt­te han Frank­ri­kes fem­te regi­ment, som skul­le avkjæ­re ham. Han red ale­ne mot dem, steg av hes­ten og rop­te: “Her er jeg. Drep deres kei­ser om dere vil.” Sol­da­te­ne svar­te med “Vive L’Em­pereur!” (Leve Kei­e­ren) og slut­tet seg til Napo­le­on. De mar­sjer­te mot Paris, med en sta­dig stør­re hær. Vi kan ikke ta hele his­to­ri­en her. Men Napo­le­on angrep nord­over, og det end­te med Napoelons neder­lag i sla­get ved Water­loo i dagens Bel­gia, 18. juni 1815. Etter neder­la­get reis­te Napo­le­on til Paris, men han had­de ikke len­ger støt­te i Frank­ri­ke. Det end­te med at han over­ga seg til bri­te­ne 15. juli 1815. Bri­te­ne had­de vel lært at det var for far­lig å ha en per­son som Napo­le­on på en øy i Mid­del­ha­vet, så den­ne gang ble han plas­sert på øya Saint Hele­na i det sør­li­ge Atlanterhavet.

Dagens etap­pe ender i Sis­te­ron, et sted Touren har vært inn­om man­ge gan­ger. Jeg er fasci­nert av ste­det, men har ikke vært der. 

Tour de Fran­ce har ofte vært inn­om Sis­te­ron, så jeg har sett det på TV man­ge gan­ger. Jeg synes fjel­let, knau­sen eller hva man kal­ler det, Rocher de la Bau­me, vir­ker spen­nen­de. Route Napo­le­on er også en strek­ning jeg len­ge har hatt lyst til å rei­se, dog med bil, ikke syk­kel. Jeg had­de pla­ner om å gjø­re det i år, blant annet siden den­ne Tour de Fran­ce etap­pen føl­ger ruten. Men korona­pan­de­mi­en sat­te en stop­per for det. Så det får bli et annet år. 

Det er en his­to­risk inter­es­sant etap­pe. Jeg reg­ner med at vi som føl­ger Touren på TV2 vil få noen his­to­rie­lek­sjo­ner av Johann Kaggestad. 

Men vin­mes­sig er det ikke et vel­dig spen­nen­de områ­de. Jeg har som en begyn­nel­se lyst til å bry­te totalt med det van­li­ge opp­leg­get, og for­la­te Frank­ri­ke et øye­blikk. Det er ikke ofte jeg kjø­per vin ut fra eti­ket­ten. Men det har hent at jeg i alle fall har vil­let prø­ve viner som har syk­kel på eti­ket­ten. Den­ne chi­lens­ke rosé­vi­nen med syk­kel, Cono Sur Bici­cle­ta Pinot Noir Rosé 2019, fikk ter­ning­kast 5 og ble beteg­net som ukens kupp i VG lør­dag. Så kan­skje kan en slik syk­kel­vin fun­ge­re inn­til vi kom­mer til mer inter­es­san­te vinområder. 

OK, jeg lot meg for­fø­re av eti­ket­ten på den­ne vinen. Men vi er i Pro­ven­ce, og rosé­vin er for tiden noe av det mest typis­ke for Pro­ven­ce. Vi må et styk­ke len­ger vest en der dagens etap­pe svin­ger inn­over i fjell­om­rå­de­ne for å fin­ne den typis­ke Pro­ven­ce-vinen. Jeg drik­ker van­lig­vis gans­ke mye rosé­vin om som­mer­en, i alle fall når jeg er i Frank­ri­ke — så det har blitt lite i år. Når det er varmt drik­ker vi ofte rosé­vin til mat som vi på litt kjø­li­ge­re dager vil­le ha druk­ket rødvin til. Men jeg er litt lokal­pa­triot når jeg kjø­per det vi kan kal­le fransk kon­sum­vin, og da kjø­per jeg vin fra Lan­gue­doc, ikke fra Pro­ven­ce. Så jeg har ikke noen egne anbe­fa­lin­ger for Provence. 

Jeg har for­søkt å lete etter anbe­fa­lin­ger på rosé­vin fra Pro­ven­ce. Men for­bau­sen­de ofte kom­mer den rosé­vi­nen som får best omta­le fra f.eks. Tysk­land, New Zee­lanc, Sør-Afri­ka og and­re land som ikke jeg for­bin­der med rosé­vin. Men Ban­dol reg­nes gjer­ne som det bes­te vin­om­rå­det i Pro­ven­ce, og her fin­ner man også god rosé­vin. Rosé­vin er mote, noe som viser seg i at pri­se­ne har blitt bety­de­lig høy­ere enn de var for få år siden. Vin­mono­po­let har 120 rosé­vi­ner fra Pro­ven­ce, varie­ren­de fra ca 140 til . Ch. Val d Arenc har vært frem­holdt som et meget godt kjøp til lav pris. Men som det gjer­ne går med det som blir omtalt som gode kjøp: De blir utsolgt. Vin­mono­po­let har fort­satt en rosé­vin fra dem, men da til 370 kr for en flas­ke, ikke 100 som den Ape­ri­tif omtal­te. En rosé­vin skal være meget godt før jeg vil være vil­lig til å beta­le 370 kr for en flas­ke. Domai­ne Otts er en utmer­ket pro­du­sent i Ban­dol. Vin­mono­po­let har en av deres rosé­vi­ner til 325 k per flas­ke. Man får vel­dig mye god vin for den pri­sen, og jeg tror jeg vil­le ha valgt noe annet. Ch Mira­val har ofte fått god omta­le. Vin­mono­po­let har fire av deres rosé­vi­ner fra 180 til 465 kr per flas­ke. Ch Mira­val fikk kjen­dis­sta­tus da Brad Pitt og Ange­lina Jolie kjøp­te eien­dom­men, og fikk vin­fa­mi­li­en Per­rin med på laget til å utvik­le vin­sti­len. Selv om Brad Pitt og Ange­lina Jolie har skilt lagt i pri­vat­li­vet, har de visst­nok fort­satt den­ne eien­dom­men sam­men. Men kjen­dis­sta­tus plei­er også å bidra til at pri­sen skrus opp. Ch Salet­tes er en annen pro­du­sent i Ban­dol, som ofte har fått god omta­le. Deres rosé­vin kos­ter 270 kr på Vinmonopolet.

Men vi må fin­ne litt vin langs dagens etap­pe også. Vi er uten­for AOP-klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der, så vi må gå et trinn ned på klas­si­fi­se­rings­sti­gen, til IGP. Men det kan være mye god vin klas­si­fi­sert på det­te nivå­et. Jeg har bare klart å fin­ne én vin­pro­du­sent som lig­ger tett på dagens etap­pe, og den er gans­ke tid­lig på etap­pen. Vi er i et områ­det som er klas­si­fi­sert som Vin de Pays IGP Alpes Mari­ti­me. Det er Domai­ne Saint Joseph et sted som heter Touret­te-sur-Loup, som ryt­ter­ne pas­se­rer 26 km etter start. Pro­du­sen­ten ser ut til å ha vin­mar­ker her og i Saint Paul de Vence. 

Ryt­ter­ne fort­set­ter til god­lukt i par­fyme­byen Gras­se. Her er det man­ge par­fyme­pro­du­sen­ter som de fles­te ikke har hørt om. Man­ge kjen­te mote­hus har sine par­mye­va­ri­an­ter, men de lager dem stort sett ikke selv. Det er gjer­ne pro­du­sen­ter i f.eks. Gras­se som lager dem. Men dis­se pro­du­sen­te­ne er stort sett like lite kjent som de som syr de merke­klær­ne vi kjøper. 

Fra Gras­se begyn­ner det å gå opp­over, og de skal klat­re til over 1 000 meter, og så høyt pro­du­se­res det bare helt unn­taks­vis vin. Det områ­det ryt­ter­ne skal gjen­nom er hel­ler ikke et av dis­se unntaktene. 

Det er anta­ge­lig­vis vans­ke­lig å fin­ne vin fra Domai­ne Saint Joseph uten­for områ­det. I Nor­ge har vi en av ver­dens bes­te, kan­skje ver­dens bes­te vin­hand­ler i Vin­mono­po­let. I Frank­ri­ke kan vi kjø­pe vin i alle dag­lig­vare­for­ret­nin­ger, på ben­sins­sta­sjo­ner osv. Det fin­nes en del vin­hand­le­re, men ingen har et utvalg som er i nær­he­ten av det vi kan få på Vin­mono­po­let. Kje­der som Nico­las har et gans­ke stan­dar­di­sert og egent­lig gans­ke kje­de­lig utvalg — det er ikke uten grunn at kal­les kjeder. 

Man­ge vin­hand­le­re har spe­sia­li­sert seg på regio­na­le og loka­le viner. Mitt hjem­me­om­rå­de er Lan­gue­doc, og vin­hand­ler­ne der har godt utvalg og kan mye om viner fra Lan­gue­doc og Rhô­ne som er nabo­om­rå­det. Men skal vi fin­ne vin fra and­re områ­der, da blir det vans­ke­lig. De har de kjen­te, som en del Bore­daux, Champag­ne mm. Min erfa­ring er at de sto­re super­mar­ke­de­ne er bed­re hvis man skal ha vin fra områ­der uten­for eget dis­trikt. Vi hand­ler ofte på et Carre­four hyper­mar­ked, og de har et gans­ke stort utvalg av vin. Jeg fin­ner mer vin fra and­re områ­der her enn hos de loka­le vinhandlerne.

Den vin­nen jeg har hatt fra Bel­let, som vi var inn­om under de to førs­te etap­pe­ne tror jeg at jeg kjøp­te hos en vin­hand­ler i Aix-en-Pro­ven­ce. Fort­satt et styk­ke fra Nice, men i alle fall i Pro­ven­ce. Det er ikke lett å fin­ne de mind­re kjen­te vine­ne selv om man er i Frank­ri­ke, med mind­re man er i det områ­det hvor de produseres.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email