Les vins du Tour de France 2020: 4. etappe: Sisteron > Orcières-Merlette

Så er i alle fall noe til­ba­ke til det nor­ma­le: Peter Sagan syk­ler i grønn trøye. Han har nå satt ny per­son­lig rekord ved å syk­le hele tre etap­per i den van­li­ge lag­trøy­en i et Tour de Fran­ce. Tid­li­ge­re had­de han ikke syk­let­mer enn en etap­pe i van­lig lag­trøye, om vi skal tro nyhets­opp­da­te­rin­ge­ne fra arran­gø­ren — og jeg ser ingen grunn til ikke å sto­le på dem. Før dagens etap­pe had­de Peter Sagan bare syk­let totalt fem etap­per i Touren uten en eller annen sta­tus­trøye: Gul, grønn, hvit ung­doms­trøye, ver­dens­mes­ter­trøye eller slo­va­kisk mes­ter­trøye. Peter Sagan san­ker poeng der det er poeng å hen­te, omtrent som Erik Zabel i sin tid gjorde. 

Dagens etap­pe er en 157 km fjell­e­tap­pe, men avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Jeg vil tro at de som vir­ke­lig har ambi­sjo­ner i sam­me­dra­get ikke angri­per så tid­lig i Touren, selv om de må pas­se på ikke å tape for mye tid. Men noen vil nok vise seg fram, og mar­ke­re at de er med opp den sis­te stig­nin­gen. Kam­pen om klatre­trøy­en er abso­lutt i gang. 

Ruten føl­ger Route Napo­le­on et styk­ke vide­re fra Sis­te­ron, men drei­er så mot nord-øst, inn i Alpe­ne. Når etap­pe­ne drei­er inn i fjel­le­ne, svin­ger vi enda len­ger vekk fra vinområdene. 

Her kan det pas­se å si noe om frans­ke vink­las­si­fi­se­ring. Det øvers­te nivå­et er AOP — Appe­la­tion Ori­gi­ne Pro­te­gé. Det var det som tid­li­ger het AOC. AOC er organ­siert etter det Orwells­ke prin­sipp om at alle er like, men noen er like­re enn and­re. For­melt er de uli­ke AOP-klas­si­fi­ser­te områ­de­ne like­stilt. Men det er bare for­melt. Det er et hie­rar­ki av klas­si­fi­se­rin­ger. Vi kan ta Bor­deaux som eksem­pel. De fles­te vin­pro­du­sen­ter rundt Bor­deaux kan sel­ge sine viner som AOP Bor­deaux. Går vi til et områ­de innen­for Bor­deaux, som Medoc kan viner sel­ges som AOP Medoc, som i prak­sis, men ikke for­melt lig­ger over AOP Bor­deaux. Innen­for Medoc har vi kom­mune­ap­pel­la­sjo­ner, som AOP Pau­il­lac, som er på topp­nivå. Kra­ve­ne blir stren­ge­re jo høy­ere opp i hie­rar­ki­et man klat­rer, noe vi ikke går inn på nå. Vel­dig mye av den frans­ke vinen som sel­ges, i alle fall som eks­por­te­res, er klas­si­fi­sert på AOP-nivå.

Nivå­et under er IGP, gjene omtalt som land­vin. Det er Indi­ca­tion Géo­grap­hi­que Proté­gée. En del regio­ner har ingen vin­om­rå­der klas­si­fi­sert på AOP-nivå, men kan ha IGP-klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der. På dagens etap­pe er vi inn­om to depar­te­men­ter som har IGP-klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der: Hau­tes-Alpes og Isé­re. Det lages en del utmer­ket IGP-klas­si­fi­sert vin. Men det er vans­ke­lig å fin­ne infor­ma­sjon om den, og vinen er ofte vans­ke­lig å få tak i uten­for produksjonsområdet. 

Et av mine frans­ke vinat­las har også kart over IGP-områ­de­ne. Pro­ble­met er bare at det atla­set står i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke, og dit kom­mer jeg ikke nå. Jeg har ikke klart å fin­ne and­re kart over det­te. Men pro­du­sen­te­ne jeg har klart å iden­ti­fi­se­re som sel­ger vin som er klas­si­fi­sert som IGP Hau­tes-Alpes lig­ger ikke langs dagens etappe. 

Under IGP er Vin de Fran­ce, alt­så fransk vin. Og det er helt uklas­si­fi­sert vin. De er ikke all­tid slik at den høy­es­te for­mel­le klas­si­fi­se­rin­gen nød­veng­vis er den bes­te vinen. Noen ambi­siø­se vin­pro­du­sen­ter etab­le­rer seg uten­for tra­di­sjo­nel­le vin­om­rå­der, og viser at det også der kan pro­du­se­res utmer­ket vin. Det er også noen som f.eks. vel­ger å bru­ke and­re dru­er enn det som er til­latt innen­for en AOP-klassifikasjon. 

Hvis vi beve­ger oss et styk­ke syd for det fjel­let ryt­ter­ne skal klat­re opp som avslut­ning, kan vi fin­ne noen vin­pro­du­sen­ter langs den (kuns­tig) inn­sjø­en, Lac de Ser­re-Ponçon. Noen hus­ker kan­skje fra fysikk­ti­me­ne at vann har stor varme­ka­pa­si­tet, hvil­ket vil si at det kan lag­re mye var­me. Det tar lang tid å var­me opp vann, og det tar til­sva­ren­de lang tid å kjø­le det ned. Der­med vir­ker sli­ke inn­sjø­er tem­pe­ra­tur­sta­bi­li­se­ren­de. De hol­der på var­men og bidrar til å var­me opp omgi­vel­se­ne om høs­ten og vin­te­ren, og vir­ker avkjø­len­de om som­mer­en. Lac de Ser­re-Ponçon, lig­ger ca 800 meter over havet, som er høy­ere enn der man van­lig­vis kan dyr­ke vindruer.

Den førs­te pro­du­sen­ten jeg vil nev­ne, Domai­ne Taver­ni­er, lig­ger i Embrun, i nord­enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Jeg vet ikke mer om pro­du­sen­ten eller deres viner enn det som står på nett­si­de­ne, og det er ikke stort. I prak­sis nes­ten ingen ting.

Vi kan fin­ne noen pro­du­sen­ter i dalen ned­over fra den syd-vest­re enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Vi hav­ner da i  La val­lée de la Duran­ce, dalen hvor elven Duran­ce ren­ner. Duran­ce kom­mer fra Bri­ançon, ren­ner ut i Lac de Ser­re-Ponçon og vide­re ned mot Rhônen. 

Domai­ne Alle­mand lig­ger nede i den­ne dalen, og dyr­ker vin i syd­vend­te skrå­nin­ger ca 600 meter over havet. De skri­ver at de bru­ker loka­le drue­sor­ter. Jeg vil tro at i alle fall en av dem er Mol­lard. Den­ne dru­en var for meg akku­rat like ukjent som vinen fra områ­det. Jeg kun­net kon­sta­te­re at Oz Clar­ke ikke skri­ver om den. Jan­cis Robin­son skri­ver at den er hjem­me­hø­ren­de i det­te områ­det, og at dru­en gir gans­ke let­te viner med god far­ge. Man fnner en del om den­ne dru­en på den­ne nett­si­den. Egent­lig hører ver­ken dru­en eller vinen ut til å være vel­dig spen­nen­de. Men kom­mer jeg til områ­det vil jeg kjø­pe noen flas­ker for å sma­ke den. Så langt er det en drue og en vin jeg kun kjen­ner av omtale.

De øvri­ge pro­du­sen­te­ne jeg har fun­net er Domai­ne de la Clochè­re, Domai­ne du Petit Août og Domai­ne de Tres­bau­don. De to førs­te synes å pro­du­se­re vin på loka­le dru­er, mens den sis­te dyr­ker Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Mer­lot og Vio­g­ni­er, i til­legg til det som synes å være en lokal utga­ve av Mus­cat. Det er også et coope­ra­tiv, Cave des Hau­tes Vig­nes. Da er det slutt. Mer vin har jeg ikke klart å fin­ne i det­te områ­det. Men det vis­te seg å være langt mer enn jeg had­de ven­tet. Den loka­le dru­en Mol­lard gjør at det kan være verdt å lete etter vin herfra.

Etap­pen gjør en liten sving inn­om depar­te­men­tet Isè­re, og det er også et IGP Isè­re. Men dis­se vin­om­rå­de­ne lig­ger enda len­ger fra dagens etap­pe enn de vi har vært innom. 

Om noen nå begyn­ner å bli vel­dig vin­tørs­te, så kan jeg trøs­te med at det blir mer inter­es­sant vin på de to nes­te etappene.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.