Les vins du Tour de France 2020: 5. etappe: Gap > Privas

Det var ingen stor over­ras­kel­se at Pri­mož Rog­lic vant gårs­da­gens etap­pe. For en hver­dags­syk­list som meg, vir­ker det de hol­der på med helt van­vit­tig. De avslut­tet opp en første­ka­te­go­ri stig­ning, og holdt like­vel en fart på over 30 km/t. Jeg er godt for­nøyd om jeg opp­når den far­ten på flatene. 

Jeg pluk­ket med meg en kom­men­tar fra enten Chris­tain Paasche eller Johan Kag­ge­stad, det var i alle fall en av de to TV2-fol­ke­ne, som sa noe om at det kom­mer an på hvor langt rit­tet kom­mer. Jeg les­te før start om at noen tvil­te på at man vil kla­re å gjen­nom­føre hele touren. Det bør føre til at tak­tik­ken blir en annen enn i van­li­ge år. Van­lig­vis vil de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner ikke angri­pe den førs­te uken. Hvis rit­tet skul­le bli avbrutt, vil det være den som leder når det blitt avbrutt, som vil være vin­ne­ren. Da må man hen­ge med i teten også i den førs­te uken. Jeg håper at Touren nå full­fø­res hele vei­en til Paris.

Dagens etap­pe er flat, 183 km lang. Selv om etap­pen er flat, så sti­ger den de sis­te ca fem kilo­met­re­ne før mål. Det er ingen kraf­tig stig­ning, men anta­ge­lig­vis nok til at de mest utpreg­de spur­ter­ne ikke hen­ger helt med i spur­ten. Jeg vil ikke bli over­ras­ket om Pri­mož Rog­lic også tar hjem den­ne, men det er også and­re kandidater.

Ende­lig. Nå kom­mer vi i alle fall gjen­nom et områ­de som er kjent for vin. Vi krys­ser nå Rho­ne­da­len. I et vin­per­spek­tiv er det van­lig å dele Rho­ne­da­len inn i en syd­lig og en nord­lig del. Etap­pen krys­ser Rho­ne­da­len ved Mon­te­li­mar, som mar­ke­rer den nord­li­ge enden av den syd­li­ge delen av Rho­ne­da­len, og lig­ger egent­lig litt len­ger nord enn der det pro­du­sers vin.

Jeg var i Mon­te­li­mar for fire år siden. Jeg syk­let da fra Valen­ce til Avig­non, en etap­pe på min tur langs Rho­nen. Rho­nen er kjent for sin Mistral­vind, en kraf­tig og ofte kald vind som blå­ser ned dalen. Da jeg syk­let her, had­de jeg mistral­vin­den i ryg­gen. Men jeg krys­set elven noen gan­ger, og da var side­vin­den ube­ha­ge­lig sterk. Det sis­te styk­ket inn til Mon­te­li­mar, hvor jeg had­de lunsj­pau­se, syk­let jeg mot vin­den. Det var tungt. Ryt­ter­ne i Tour de Fran­ce skul­le syk­le her litt sene­re den­ne som­mer­en, men de skul­le syk­le opp dalen. Jeg tror ikke de had­de like sterk vind da de syk­let, som det jeg hadde.

Det­te er fra Mon­te­li­mar sist Touren var inn­om, i 2016

På strek­nin­gen mel­lom Mon­te­li­mar og Valen­ce, pro­du­se­res det lite vin. Her dyr­kes mye frukt, ikke minst fers­ken. Men ryt­ter­ne skal over i Arde­che, et vin­om­rå­de jeg håper å kun­ne gjø­re meg mer kjent med. Arde­che er ikke et områ­de de fles­te for­bin­der med inter­es­sant vin. Men det er først og fremst for­di det­te nav­net ikke bru­kes noe sær­lig i for­bin­del­se med vin. 

Rhô­ne­da­len er en rift­dal, mel­lom de gam­le fjel­le­ne i Mas­sif Cen­tral i vest, og det langt yng­re Alpe­ne i øst. Mas­sif Cen­tral ute­set­tes for ster­ke kref­ter, der det er under press mel­lom Alpe­ne og Pyre­ne­ene. Når dalen er en rift mel­lom to fjell­mas­si­ver, betyr det at de to dal­si­de­ne geo­lo­gisk er gans­ke uli­ke. Hvis vi had­de for­flyt­tet oss nord­over langs Rho­nen, vil­le vi ha opp­da­get at de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne alle, med et unn­tak, lig­ger vest for elven, eller på høyre­bred­den som fransk­menn sier. (Det er høyre­bred­den når man føl­ger elven med­strøms.) Ser vi litt nær­me­re på geo­gra­fi­en, vil vi se at et vin­om­rå­de­ne som Saint-Joseph, Cor­nas og Saint-Péray alle lig­ger i depar­te­men­tet Arde­che. Så Arde­che har ingen grunn til å skam­me seg over sin vin. 

Men vi kom­mer inn i Arde­che syd for dis­se klas­si­fi­ser­te områ­de­ne. Jeg fikk mitt førs­te møte med vin fra den­ne delen av Arde­che på en res­tau­rant i Paris. Som vi ofte gjør, bestil­te vi deres smaks­meny — man­ge ret­ter — med til­hø­ren­de vin­meny. I den vin­me­ny­en inn­gikk to hvit­vi­ner fra Arde­che. Det var en posi­tiv overrakelse.

I går skrev jeg litt om viner klas­si­fi­sert på IGP-nivå, og at det kan være viner fra inno­va­ti­ve pro­du­sen­ter som pro­du­se­rer kva­li­tets­vin i områ­der som ikke har tra­di­sjon for den­ne type vin. Louis Latour er en slik pro­du­sent. De er mest kjent for sine bur­g­un­der­vi­ner. Men de har begynt å pro­du­se­re vin and­re ste­der. Deres Char­don­nay fra Arde­che var en meget posi­tiv ove­r­as­kel­se. Jeg har ikke sam­men­lig­net den direk­te mot and­re viner, men den er abso­lutt blant de bed­re char­don­nay-viner jeg har druk­ket som er pro­du­sert uten­for Bur­gund. Jeg smak­te deres “Grand Ardèche”, som har fått ca 10 måne­der lag­ring på eike­fat. De har også en som bare heter “Ardèche Char­don­nay” som ikke er fat­lag­ret. Da jeg var inn­om deres nett­si­der, så jeg at de nå også pro­du­se­rer en Vio­g­ni­er, og en som er laget av en blan­ding av vio­g­ni­er og char­don­nay. Vio­g­ni­er er en hvit­vins­drue som det dyr­kes en god del av i Rhô­ne. For den bes­te (og dyres­te) Vio­g­ni­er må man litt len­ger nord i Rhô­ne­da­len, til Cond­rieu og Ch Grillet.

Da jeg så nær­me­re på Louis Latours nett­si­der, så jeg at de også har en pro­duk­sjon av Pinot Noir i Pro­ven­ce, et slags for­søk på å pro­du­se­re “rød burgn­der” uten­for Bur­gund, til en mye lave­re pris enn i Bur­gund. Had­de jeg opp­da­get den litt før, vil­le jeg ha tatt den med til 3. etap­pe, selv om også den lig­ger et styk­ke fra der de syk­let. Den­ne vinen har jeg ikke smakt, og jeg har hel­ler ikke lest annet enn Louis Latours egen omta­le av vinen. Men det er en vin jeg gjer­ne vil smake. 

Det er som sagt vans­ke­lig å få over­sikt over IGP-områ­de­ne. Da jeg let­te etter viner til 3. etap­pe, let­te jeg innen­for AOP-klas­si­fi­ser­te viner i Pro­ven­ce. Da jeg opp­da­get Louis Latour i Pro­ven­ce, opp­da­get jeg også at den er klas­si­fi­sert som IGP Var. Nice lig­ger i depar­te­men­tet Alpes-Mari­ti­mes, mens Var er depar­te­men­tet vest for Alpes-Mari­ti­mes. Jeg bur­de ha opp­da­get IGP Var til tred­je etap­pe, men det gjor­de jeg alt­så ikke. Men jeg fant ikke fle­re viner som abso­lutt bur­de ha vært med.

Louis Latours viner fra Ardéche og Var er eksemp­ler på at IGP-klas­si­fi­ser­te viner kan være meget inter­es­san­te. Hvis deres Pinot Noir fra Pro­ven­ce i det hele tatt vil opp­nå AOP-staus, vil det i alle fall være gans­ke len­ge til. Pinot Noir er en drue som ikke har noen tra­di­sjon i Pro­ven­ce. Det ute­luk­ker ikke at den kan gi gode resul­ta­ter, men det bidrar til å hol­de vinen uten­for “det gode sel­skap”. Men det har hendt før at en pro­du­sent nær­mest ale­ne har løf­tet et vin­om­rå­de opp til AOP-nivå. Vi får se hva som skjer.

Vin­mono­po­let har en god del viner fra Louis Latour, men bare deres viner fra Bur­gund. De er sik­kert utmer­ket, men viner fra Bru­gund, enten det er hvi­te eller røde, er så dyre at det vil kos­te for mye for de fles­te av oss å gjø­re oss godt kjent med den vinen. Jeg har blitt for­talt at Vin­mono­po­let har hatt Louis Latours hvit­vin fra Ardèche, men de har den i alle fall ikke nå. Jeg håper den kom­mer til­ba­ke, og jeg er også nys­gjer­rig på deres Pinot Noir fra Provence.

Fransk­menn har uttryk­ket “ter­roir”, som beteg­ner de loka­le dyri­kings­for­hol­de­ne som pre­ger vinen. Selv om det er avle­det av ter­re, alt­så jord, eller bak­ken man står på, så er det mer enn jord­smonn. Det er en kom­bi­na­sjon av jord­smonn, (mikro)klima, m.m. Jord­smonn leder oss over i geo­lo­gi­en. Rhôn­da­len er geo­lo­gisk inter­es­sant, først og fremst den nord­re delen av Rhô­ne­da­len. Rhô­ne­da­len er en rift-dal, sprek­ken mel­lom to fjell­for­ma­sjo­ner: Alpe­ne i øst og Mas­sif Cen­tral i vest. Den er ikke gravd ut av is og vann, som de fles­te nors­ke og man­ge and­re daler, selv om van­net har gjort sitt til å for­me og end­re den­ne sprekken. 

Det­te gjør at geo­lo­gi­en er gans­ke uli­ke på de to side­ne av Rhô­nen. Igjen lider jeg nå litt under at mine bøker om fransk geo­lo­gi står i Frank­ri­ke, og jeg kan ikke det­te godt nok til å beskri­ve ulik­he­te­ne uten å sjek­ke kil­de­ne. Så jeg nøy­er meg med å si at det er ulikt, og at det får bety­ning for vinen.

Jeg sa at alle inter­es­san­te vin­om­rå­der i den nord­re delen av Rho­ne­da­len, men et unn­tak, lig­ger på høyre­bred­den. Unn­ta­ket er Hermi­ta­ge, hvor vi også tar med Cro­sez Hermi­ta­ge. Her har elven grad seg et løp vest for den høy­den som utgjø­re Hermi­ta­ge. Men selv om det nå lig­ger på elvens venstre­bredd, hører det rent geo­lo­gisk til høyrebredden.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.