Les vins du Tour de France 2020: 7. etappe: Millau > Lavaur

Dagens etap­pe er 168 km. Det er en slags “stil­le før stor­men” etap­pe, før Touren skal inn i Pyre­ne­ene. Det er gans­ke mye opp og ned, men ingen vel­dig krven­de stig­nin­ger de førs­te ca 125 km. Chris­ti­an Prud­hom­me beskri­ver den­ne delen slik: “In the areas of Ave­y­ron and Tarn whe­re one doesn’t qui­te know what “flat” means, the roads are never easy.”. De sis­te ca 44 kim er fla­te, og det er helt flatt mot mål, så her blir det anta­ge­lig­vis et opp­gjør mel­lom spurterne. 

Det­te er en mel­lom­e­ap­pe på vei­en mot Pyre­ne­ene. Etap­pen føl­ger i stor grad den syd-vest­li­ge delen av Mas­sif Cen­tral, som kal­les Mon­tag­ne Noir. I Pyre­ne­ene er det vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin. De som har lagt opp dagens etap­pe har nok hel­ler ikke tenkt så mye på vin. 

Den som er glad i Roque­fort, kan ta med slik ost fra start. Selv er jeg bare mode­rat begeist­ret for blåmugg­ost. Jeg spi­ser den hvis jeg f.eks. får den på en oste­tal­ler­ken, og vel­ger et styk­ke om man kan vel­ge oster på en res­tau­rant. Men jeg kjø­per den ellers ikke, med mind­re jeg skal bru­ke den i en mat­rett. Kjø­per jeg den, blir den i prak­sis lig­gen­de i kjøle­ska­pet uten å bli spist. Men den pro­du­se­res i områ­det rundt star­ten på dagens etap­pe. Den er laget av saue­melk, og det er et krav om at den skal være lag­ret i grot­ter i områ­det. All lag­rings­ka­pa­si­te­ten i grot­ter er i bruk, så det er i prak­sis ikke mulig å øke pro­duk­sjo­nen. Man kan selv­sagt pro­du­se­re mer grotte­lag­ret ost av saue­melk, lag­ret i and­re grot­ter, men det vil ikke være Roquefort.

Vi fin­ner også vin­om­rå­det Côtes-de-Mil­lau. Pro­duk­sjo­nen er liten, bare ca 1 800 hl per år. Den røde vinen skal ha minst 30% Gamay, den dru­en som er mest kjent fra Beau­jo­lais. Res­ten kan være Syrah, Caber­net Sau­vig­non, Fer Sevar­dou og Duras. Det er en gans­ke lett og fruk­tig vin. Det pro­du­se­res en rosé av Gamay. Ende­lig pro­du­se­res en hvit­vin av Che­nin Blanc, som er sær­lig kjent fra Loire, og Mauzac — som vi kom­mer til­ba­ke til når vi snart kom­mer til Gail­lac. Det er en vin som det kan vøre vans­ke­lig å få tak i uten­for de områ­de­ne hvor den produseres.

Mil­lau er ellers kjent for den lan­ge via­duk­ten på A75.

Vi kan ikke være for kres­ne. Dagens etap­pe kom­mer i mål et styk­ke syd-øst for et vin­om­rå­de jeg liker å nev­ne når vi er i den­ne delen av Frank­ri­ke: Gail­lac. Mon­tag­ne Noir mar­ke­rer et slags kli­ma­tisk skil­le mel­lom vest og øst. På vest­si­den domi­ne­rer Atlan­ter­havs­kli­ma­et, på øst­si­den domi­ne­rer Mid­del­havs­kli­ma­et. Gail­lac er det vest­ligs­te av de øst­li­ge vin­om­rå­de­ne, alt­så det vest­ligs­te av de vin­om­rå­de­ne som i utgangs­punk­tet har et Mid­del­havs­kli­ma. Men Gail­lac er påvir­ket av beg­ge deler.

Da jeg besøk­te byen for noen år siden, ble jeg min­net om litt trist kvinne­his­to­rie. I et gam­melt hos­pi­tal, som ble dre­vet av non­ner, var det en luke i veg­gen hvor man ano­nymt kun­ne leg­ge fra seg uøns­ke­de barn.

Iføl­ge pla­ket­ten som infor­mer­te om ste­det, var det­te i virk­som­het fra 1811 til 1842. Det var ikke greit å være ens­lig mor, ei hel­ler barn av en ens­lig mor på begyn­nel­sen av 1800-tal­let. Hel­dig­vis er det bed­re i dag, i alle fall i vår del av verden.

Man skal ikke glem­me slk his­to­rie. Men vi går til­ba­ke til vinen. Gail­lac lig­ger ved elven Tarn (som har gitt navn til depar­te­men­tet Tarn), som ren­ner ut i Garon­ne. Det er et av de elds­te vin­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke, med vin­pro­duk­sjon helt til­ba­ke fra romer­ti­den. Noen hev­der at det­te er det elds­te vin­om­rå­det i Frank­ri­ke, and­re mener at det ble pro­du­sert vin enda tid­li­ge­re i områ­det rundt Narbon­ne. Jeg skal ikke blan­de meg inn i den diskusjonen.

Gail­lac lig­ger mel­lom Mid­del­ha­vet og Atlan­ter­ha­vet, og sies å kun­ne pro­du­se­re viner innen­for beg­ge stil­ret­nin­ger — i til­legg til mer typisk inn­lands­vi­ner. Den­ne mulig­he­ten til å pro­du­se­re vin i fle­re sti­ler er på en måte Gail­lacs styr­ke, på sam­ti­dig dets svak­het. Det har gjort at viner fra Gail­lac ikke har noen klar iden­ti­tet, slik at vi ikke fin­ner en typisk Gail­lac-vin. Der­med er det en vin det ikke er lett å mar­keds­føre vinen.

Uan­sett pro­du­se­res det en helt spe­si­ell mus­se­ren­de vin, med det som kal­les Met­hode Gail­la­coi­se. All god mus­se­ren­de vin lages med en etter­gjæ­ring på flas­ke. Den van­li­ge meto­den, gjer­ne omtalt som champag­ne­me­to­den, selv om det strengt tatt ikke er lov å bru­ke den beteg­nel­sen, er at det til­set­tes suk­ker etter at vinen har gjæ­ret ut, og før den tap­pes på flas­ke. Egent­lig til­set­tes en søt(et) drue­most som kal­les liqueur de tira­ge. Med Met­hode Gail­la­coi­se er det egent­lig ikke noen etter­gjæ­ring. Vinen tap­pes på flas­ke før den er gjæ­ret ut, slik at den gjæ­rer fer­dig på flasken.

Det­te til­sva­rer pro­duk­sjo­nen av Blancet­te de Limoux, Met­hode Ancest­ra­le, som vi kom­mer til­ba­ke til på den 15. etap­pen. Beg­ge dis­se vine­ne lages på en drue som heter Mauzac.

Det gir en gans­ke karak­te­ris­tisk smak. Jeg må med­gi at jeg fore­trek­ker annen mus­se­ren­de vin, helst en god champag­ne. Men det er en inter­es­sant vin som viser hvor­dan den­ne type vin en gang var, og man bør sma­ke den om man får muligheten.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.