Rettigheter til digitalt undervisningsmateriale

En kor­te­re rede­gjø­rel­se for mine syns­punk­ter er pub­li­sert i Khrono. Her utdy­pes en del i den­ne kommentaren.

Nød lærer naken kvin­ne å spin­ne, og aka­de­misk ansat­te å under­vi­se gjen­nom digi­ta­le kana­ler. Vår­en 2020 var unn­taks­til­stand. Vi impro­vi­ser­te som best vi kun­ne, for å gjø­re det bes­te ut av en situa­sjon ingen av oss var for­be­redt på. 

Vi må reg­ne med at digi­tal under­vis­ning og digi­ta­le lære­mid­ler har kom­met for å bli. Men det bør være som et sup­ple­ment til tra­di­sjo­nell under­vis­ning, ikke noe som kom­mer i ste­det for den. Selv sav­ner jeg å møte leven­de stu­den­ter, ikke bare et kame­ra og en skjerm.

Når under­vis­ning her­me­ti­se­res i form av opp­tak er det ikke len­ger under­vis­ning, men lære­mid­ler. Som uni­ver­si­tets- og høy­skole­an­sat­te har vi plikt til å fors­ke og til å pub­li­se­re forsk­nings­re­sul­ta­ter, og til å under­vi­se. Vi har også en plikt til å for­mid­le, men den er det i prak­sis ingen insti­tu­sjo­ner som bryr seg om. Men vi har ingen plikt til å lage lære­mid­ler annet det vi even­tu­elt tren­ger til vår egen under­vis­ning. Noen av oss lager lære­mid­ler i form av lære­bø­ker. At man vel­ger å bru­ke digi­ta­le kana­ler i ste­det for tra­di­sjo­nell bok­form, end­rer ikke utgangs­punk­tet. Det­te er noe vi gjør i til­legg til våre van­li­ge arbeidsplikter.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til digi­talt under­vis­nings­ma­te­ria­le

Les vins du Tour de France 2020: 8. etappe: Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle

Så ble det bare nes­ten for Edvald Boa­sson Hagen den­ne gan­gen også. Er det noen jeg vir­ke­lig unner en suk­sess, så er det Edvald. Det har vært litt man­ge nes­ten for ham. 

Dagens etap­pe er 140 km fjell­e­tap­pe. I dag møter syk­lis­te­ne den førs­te høy­ka­te­go­ri eller uten­for­ka­te­go­ri stig­ning. Det blir nok ikke en etap­pe for Edvald.

Pyre­ne­ene er en utford­ring, ikke bare for de som skal syk­le opp de brat­te bak­ke­ne. Her er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Man skul­le tro at dagens etap­pe er laget av avholds­folk. Den er i alle fall lagt omtrent i en kor­ri­dor hvor det i alle fall er sær­de­les vans­ke­lig å fin­ne vin. 

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2020: 8. etap­pe: Cazè­res-sur-Garon­ne > Lou­den­vi­el­le