Les vins du Tour de France 2020: 8. etappe: Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle

Så ble det bare nes­ten for Edvald Boa­sson Hagen den­ne gan­gen også. Er det noen jeg vir­ke­lig unner en suk­sess, så er det Edvald. Det har vært litt man­ge nes­ten for ham. 

Dagens etap­pe er 140 km fjell­e­tap­pe. I dag møter syk­lis­te­ne den førs­te høy­ka­te­go­ri eller uten­for­ka­te­go­ri stig­ning. Det blir nok ikke en etap­pe for Edvald.

Pyre­ne­ene er en utford­ring, ikke bare for de som skal syk­le opp de brat­te bak­ke­ne. Her er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Man skul­le tro at dagens etap­pe er laget av avholds­folk. Den er i alle fall lagt omtrent i en kor­ri­dor hvor det i alle fall er sær­de­les vans­ke­lig å fin­ne vin. 

Jeg har lett grun­dig den­ne gan­gen, uten sær­lig hell. Jeg har lett i det jeg har av vin­lit­te­ra­tur her hjem­me i Oslo, jeg har goog­let og jeg har vært inn­om depar­te­men­tets egne nett­si­der, og jeg har sett på turist­in­for­ma­sjon. Turist­kon­to­re­ne plei­er ikke være sær­lig kres­ne når de anbe­fa­ler sin loka­le vin­pro­duk­sjon. Men hol­der vi oss langs dagens etap­pe har jeg ikke klart å fin­ne noe.

Når jeg leter etter det som hev­des å være kuli­na­ris­ke spe­sia­li­te­ter, fin­ner jeg bøn­ner, svine­kjøtt, sau, svar­te høner, ana­naska­ker osv. Det­te er tatt fra en over­sikt over spe­sia­li­te­ter fra depar­te­men­tet Hau­tes-Pyre­né­es uten at det sies noe om hvor i depar­te­men­tet dis­se spe­sia­li­te­te­ne kom­mer fra. Det nev­nes også et par viner, Madi­ran og Pache­renc du Vic-Bilh. Men de har jeg kon­troll på, og de kom­mer ikke fra den delen av depar­te­men­tet som dagens etap­pe går gjen­nom. For å kom­me til de vine­ne må vi len­ger vestover.

Vi kan ta en omvei mel­lom gårs­da­gens mål­by og dagens start­by. Da må vi rundt Tou­lou­se på vest­si­den. Nord-vest for Tou­lou­se fin­ner vi områ­de­ne Fron­ton, Lavil­len­dieu og Saint-Sar­dos. Det er for det mes­te røde viner, og man bru­ker mye av dru­en negret­te. Jeg har kjøpt vin her­fra når jeg har vært i områ­det, men jeg hus­ker det ikke som sær­lig inter­es­san­te viner. Det er en vin man drik­ker hvis man er i f.eks. Tou­lou­se. Hvis man vil bunk­re på vei til dagens start­by kan man ta med noe her­fra, for man fin­ner ikke mer etter at etap­pen har startet.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email