Les vins du Tour de France 2020. 9. etappe: Pau > Laruns

I går antar jeg det var både gle­de og sorg i Frank­ri­ke. Gle­de over at Nans Peters vant etap­pen, og sorg over at Thi­baut Pinot syk­let seg helt ut av kon­kur­ran­sen om å vin­ne Tour de Fran­ce. Det er gans­ke ufor­ståe­lig at Groupa­ma-FDJ lar hele laget syn­ke med kap­tei­nen Thi­baut Pinot, og ikke synes å ha en plan B. Det er ikke førs­te gang at Thi­baut Pinot ikke mak­ter presset.

Vi har bare kom­met gjen­nom den førs­te uken (OK, uke + to dager) og syk­lis­te­ne har alle­re­de vært inn­om Alpe­ne, Mas­sif Cen­tral og Pyre­ne­ene. I dag ven­ter nok en fjell­e­tap­pe, den­ne gang på 154 km. Det er fle­re stig­nin­ger, men de er ikke av de aller har­des­te. Et brudd bør ha en rime­lig sjan­se til å hol­de inn på den­ne etappen. 

Pau er en av de byene Touren oftest er inn­om. Det er en av de stør­re byene i områ­det, og den er et godt utgangs­punkt for etap­per i Pyre­ne­ene. Det betyr også at den­ne vintouren har vært inn­om Pau man­ge gan­ger. Det fin­nes en del inter­es­sant vin i nær­he­ten av Pau. Så man­ge vin­om­rå­der er det ikke. Dagens etap­pe star­ter i Pau og går syd­vest­over inn i Pyreneene. 

Ut fra Pau syk­ler ryt­ter­ne mot nord­vest, til de kom­mer til ste­det med, det er fris­ten­de å si litt arti­ge nav­net Arti­gue­lou­ve. Man kan sik­kert lage noen bil­li­ge ord­spill på det nav­net om man kom­bi­ne­rer litt norsk og engelsk. Uan­sett: Her drei­er etap­pen mot syd­vest, og syk­ler de inn i Jurançon. 

Jurançon er et områ­de syd og vest for Pau. Vin­om­rå­de­ne begyn­ner rett uten­for  byom­rå­det i Pau.  Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det mes­te i åse­ne. Den førs­te fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­gen, som kom­mer alle­re­de etter 2,3 km, er opp en av dis­se åsryggene.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin len­ge. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjed­de på 1300-tal­let. Til gårs­da­gens etap­pe tok jeg med et satel­litt­bil­de av den syd-vest­li­ge delen av Spa­nia. På den spans­ke siden av Pyre­ne­ene er det høy­slet­ter. Her er det stort sett varmt og tørt. Været kan skif­te gans­ke mar­kert når man kom­mer over top­pen og krys­ser gren­sen mel­lom Frank­ri­ke og Spa­nia. I Jurançon er det ofte en varm føhn­vind som kom­mer fra Spa­nia og over Pyre­ne­ene. Områ­det er der­for pre­get av et kli­ma med varm vind fra Spa­nia og mye sol. Det gir dru­er med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, beg­ge hvi­te. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit cour­bu. Dru­ene til den bes­te søte Le Jurançon høs­tes sent, gjer­ne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Det­te gir over­mod­ne dru­er med mye sukker.

Jeg tar med to Jurançon-viner, som jeg rik­tig nok kjøp­te og drakk til en tid­li­ge­re Tour de Fran­ce etap­pe i det­te områ­det.  Det var Cuvée Marie 2007 (tørr) og Urou­lat 2009 (søt). Beg­ge er pro­du­sert av Urou­lat, som er en utmer­ket produsent.

På mine vir­tu­el­le vin­rei­ser langs etap­pe­ne i Tour de Fran­ce og Giro d’Italia har jeg fun­net mye inter­es­sant vin, og en god del vin som er grei nok, men som kan­skje ikke utmer­ker seg så mye i for­hold til annen vin. Jeg har også lært mye annet om de uli­ke regio­ne­ne vi har vært inn­om. Per­spek­ti­vet har blitt åpnet og utvi­det. Jeg vil sær­lig frem­heve alle de gode des­sert­vi­ne­ne som jeg har lært å kjen­ne. Jeg liker vel­dig godt ett glass søt vin de gan­ge­ne jeg spi­ser des­sert (som jeg ikke gjør så ofte). Jurançon har blitt en av mine favoritter.

Som and­re vinsnob­ber liker jeg å vel­ge viner som er litt uten­for den slag­ne lande­vei. Å bestil­le en Cha­teau d’Yquem eller DOM Per­rig­non kre­ver ikke så mye annet enn mye pen­ger. Bestil­ler man en Jurançon,  da viser man at man har litt mer kunn­skap. Og det vil selv­fø­ge­lig alle vir­ke­li­ge vinsnob­ber gjer­ne vise.

I går var det en helt tørr etap­pe. Noen gan­ger når det har vært etap­per litt len­ger vest, i depart­men­tet Ariè­ge, har det også vært vans­ke­lig å fin­ne god vin. Jeg har tid­li­ge­re nevnt at gode res­tau­ran­ter ofte kan være ste­der å gjø­re seg kjent med loka­le viner. Vi var i Foix i Ariè­ge, og spis­te på en rela­tivt god res­tau­rant. Vi spis­te en ørret som var fisket ikke langt fra Foix, og jeg spur­te om de kun­ne anbe­fa­le en lokal hvit­vin. De fore­slo Gail­lac eller Juran­con Sec, som etter min vur­de­ring ikke er sær­lig loka­le når man er i Foix. Det for­tal­te meg at her var de ikke sær­lig stol­te av sin loka­le vin­pro­duk­sjon. Jeg fant en vin­hand­ler i Foix, og kjøp­te noen flas­ker lokal vin. Det er fris­ten­de å si at når bruk­ba­re loka­le res­tau­ran­ter ikke har den på vin­kar­tet, da er det ikke en vin som det er verdt å lete etter.

Vi er nå fer­dig med Pyre­ne­ene for den­ne gang. I mor­gen er det en vel­for­tjent hvile­dag, og vi møtes igjen på tirsdag.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.