Les vins du Tour de France 2020. 11. etappe: Châtelaillon-Plage > Poitiers

Så ble det Sam Ben­nett som skul­le vin­ne spur­ten, og ta sin førs­te etappe­sei­er og den grøn­ne trøyen.

I dag er de nok en flat etap­pe, på 167 km. Avslut­nin­gen er flat, og vin­den vil nep­pe være like utford­ren­de her som på gårs­da­gens etap­pe. Det blir sann­syn­lig­vis en massespurt.

Dagens etap­pe går for en stor del i et slags vin­mes­sig ingen­manns­land mel­lom Bor­deaux og Loire. Etap­pen star­ter rik­tig­nok i områ­det for cog­nac, så hvis man vil kan man star­te dagen med noe sterkt kan man ta et glass cog­nac. Ryt­ter­ne for­la­ter imid­ler­tid cog­na­c­om­rå­det gans­ke tid­lig. For meg er cog­nac noe jeg even­tu­elt drik­ker om etter­mid­da­gen eller kvel­den (jeg drik­ker gene­relt vel­dig lite brenne­vin), ikke noe jeg star­ter dagen med. Så jeg kom­mer ikke til å star­te dagen med cognac.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2020. 11. etap­pe: Châte­lail­lon-Pla­ge > Poi­ti­ers