Les vins du Tour de France 2020. 11. etappe: Châtelaillon-Plage > Poitiers

Så ble det Sam Ben­nett som skul­le vin­ne spur­ten, og ta sin førs­te etappe­sei­er og den grøn­ne trøyen.

I dag er de nok en flat etap­pe, på 167 km. Avslut­nin­gen er flat, og vin­den vil nep­pe være like utford­ren­de her som på gårs­da­gens etap­pe. Det blir sann­syn­lig­vis en massespurt.

Dagens etap­pe går for en stor del i et slags vin­mes­sig ingen­manns­land mel­lom Bor­deaux og Loire. Etap­pen star­ter rik­tig­nok i områ­det for cog­nac, så hvis man vil kan man star­te dagen med noe sterkt kan man ta et glass cog­nac. Ryt­ter­ne for­la­ter imid­ler­tid cog­na­c­om­rå­det gans­ke tid­lig. For meg er cog­nac noe jeg even­tu­elt drik­ker om etter­mid­da­gen eller kvel­den (jeg drik­ker gene­relt vel­dig lite brenne­vin), ikke noe jeg star­ter dagen med. Så jeg kom­mer ikke til å star­te dagen med cognac.

Man­ge vin­om­rå­der lig­ger langs elver. Vi kan nev­ne noen av de som har navn etter elver: Rhô­ne, Rhin, Mosel og Loire. Vi kan også ta med Goron­de og Dor­dog­ne, som ren­ner ut ved Bor­deaux. Det kan være man­ge grun­ner til at det er slik. En grunn er de kli­ma­tis­ke. Elven sta­bi­li­se­rer kli­ma­et. Det blir litt kjø­li­ge­re om som­mer­en, og litt mind­re kaldt om vin­te­ren — selv om fuk­tig­he­ten fra elven kan få det til å føles kal­de­re enn det egent­lig er. Vann reflek­te­rer solen. Sær­lig langs Mosel nyter de bes­te vin­mar­ke­ne godt av at de i til­legg til å ha direk­te sol­eks­po­ne­ring, får solen reflek­tert fra elven. Dess­uten: Elve­ne har i lan­ge tider vært vik­ti­ge trans­port­årer. Vin fra områ­de­ne langs elve­ne Garon­ne og Dor­dog­ne ble ski­pet ut via Bor­deaux, ofte blan­det med vin fra Bor­deaux og solgt som bor­deaux­vin. Vi ten­ker på Por­to i Por­tu­gal som ste­det hvor man lager port­vin. Men først og fremst er Por­to utskip­nings­havn for vine­ne pro­du­sert langs elven Douro.

Vi har evle­sys­te­met som ren­ner ut ved Bor­deaux, og vi har elven Loire med side­el­ver. Her pro­du­se­res det mye vin. Mel­lom dis­se elve­ne pro­du­sers det mind­re. Jeg vur­der­te om vi skul­le leg­ge turen om Loire. Men da jeg grans­ket vin­kar­te­ne, og da kart over vin­om­rå­der, ikke vin­me­ny­er på res­tau­ran­ter, så jeg at vi nord for dag­nes mål­by Poi­ti­ers har vin­om­rå­det Haut-Poi­tou. Det lig­ger litt syd for vin­om­rå­ene i Anjou og Sau­mur, og blir ofte omtalt sam­men med dis­se. Loire er et inter­es­sant vin­om­rå­de, eller man bør kank­sje hel­ler si inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det er mye som det er verdt å sma­ke på mel­lom San­cer­re og Pouil­ly Fumé høyt oppe langs Loire, og Mus­ca­det fra områ­det nær der elven ren­ner ut i havet. Men jeg sat­ser på at Touren vil ven­de til­ba­ke til Loire et sene­re år, og lar alle dis­se vine­ne lig­ge den­ne gangen. 

Haut-Poi­tou er nok ikke regio­nens mest inter­es­san­te vin­om­rå­de. Her pro­du­se­res det hvit, rosé og rødvin. Det har skjedd en del end­rin­ger med sik­te på å øke kva­li­te­ten. Man prio­ri­te­rer nå sau­vig­non blanc, gamay og caber­net franc i de bestr områ­de­ne. Vine­ne er fruk­ti­ge og bør drik­kes unge. 

Pro­duk­sjo­nen er gans­ke liten, så det kan være utford­ren­de å fin­ne vinen uten­for regionen.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email