Faktsk helt feil fra faktisk.no. Gangfelt har null betydning for syklendes vikeplikt

Mange sprer myten om at man alltid har vikeplikt hvis man sykler over et gangfelt, og at man alltid skal gå av sykkelen når man krysser et gangfelt. Det siste er som regel et dårlig råd, som vi kommer tilbake til Denne gangen ser det ut til at det er Trygg Trafikk som er kilden, slik de så ofte er når det gjelder desinformasjon om sykling. Utrykningspolitiet har spredd den videre, og dermed bekreftet at de heller ikke kjenner trafikkreglene — i alle fall ikke de som gjelder folk som sykler. Men denne gangen har politiet faktisk innrømmet at de tok feil, noe de sjelden gjør. Det kommer vi tilbake til.

Nå har faktisk.no “faktasjekket” dette, og gjentar i stor grad deres feil. Det de sier er faktisk helt feil, eller vi kan kanskje moderere oss til “faktisk delvis feil”.

Altså: Fakta og/eller konteks taler mot påstanden eller brukes feil og gir et klart misvisende bilde av helheten.

Uansett er det feil, og uansett bidrar også faktisk.no til å spre “fake news” og forsterke misforståelser og fordommer. Hvis deres øvrige “faktasjekker” er like dårlige som denne, ser jeg liten grunn til å stole på faktisk.no

Det stemmer nok at folk som sykler i praksis i de aller fleste tilfeller vil ha vikeplikt. Men om det er et gangfelt der, har ingen betydning for om man har vikeplikt eller ikke. Og det er poenget, og derfor blir det feil å si at man alltid har vikeplikt når man sykler over et gangfelt. Som sagt vil man ofte i praksis ha det. Men her gjelder det å forstå forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet. At bilfolkene hos Trygg Trafikk og Utrykningspolitiet ikke forstår slikt, overrasker egentlig ikke. Men de som liksom skal være profesjonelle faktasjekkere, de bør ikke rote med dette. Det er nok slik at der hvor det er mange brannbiler, der brenner det oftere enn der hvor det er få brannbiler. Men det betyr ikke at man kan trekke den slutning at brannbiler fører til branner.

Vi får ta det med mokkaskje. Vi kan starte med trafikkreglene § 18 nr 3, hvis første punktum lyder:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.”

Det er lenge siden jeg mistet tilliten til Trygg Trafikk og politiet, og de har mange ganger vist at deres evne til å lese og respekt for trafikkreglene er mildt sagt begrenset. Men jeg hadde faktisk ventet at folkene hos faktisk.no hadde litt bedre leseferdigheter. Det står altså: “Sykling … i gangfelt er tillatt”.

Noen bestemmelse som sier at syklende får vikeplikt når de sykler over gangfelt, finnes ikke. Når den feilaktige påstanden stadig gjentas, risikerer man at folk tror på den. Det var visst en pioner blant kommunikasjonsstrager som sa at en løgn “ble sann” om den ble gjentatt ofte nok.

Faktisk.nos overskrift og konklusjon, er denne:

“Syklister har vikeplikt for bilister i gangfelt”.

Mens den påstanden de skal vurdere, har de formulert slik:

“Hvis du sykler over gangfeltet, har ikke andre kjørende vikeplikt for deg.”

Det siste er utvilsomt riktig, men gir ikke grunnlag for den konklusjonen som trekkes og som gjengis i overskriften. Tilbake til det elementære:

Hvis du kjører på en vei som ikke er forskjørsvei, da er utgangspunktet at andre ikke har vikeplikt for deg. Men det er en kortslutning når man fra dette trekker den konklusjon at siden andre i utgangpsunktet ikke har vikeplikt for deg, da har du i utgangspunktet vikeplikt for de andre. Det de sier er som om de skulle si at gående alltid har vikeplikt for kjørende når de krysser en vei hvor det ikke er gangfelt.

Noen kan åpenbart ha godt av å lese, eventuelt repetere Arne Næss’: “En del elementære logiske emner”. For å avgjøre om man har vikeplikt eller ikke, må man se på andre regler og vurdere dem i det konkrete tilfellet.

Vi har en bestemmelse i trafikkreglene § 9 nr 2, annet ledd, som lyder:

“Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.”

Den som sykler er kjørende, og her må jeg modifisere det jeg sa innledningsvis om at gangfelt er uten betydning for syklendes vikeplikt. Som kjørende har syklende vikeplikt for gående i gangfelt, men det er ikke det som er spørsmålet her.

Trafikkreglene § 2 nr 3, bokstav c, lyder:

“3. Som gående regnes også den som
(…)
c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.”

Man regnes altså som gående når man leier sykkelen. Derfor er det slik at kjørende har vikeplikt overfor en som leier sykkelen over et gangfelt. Men for å gjenta: Det er tillatt å sykle over gangfeltet. Vi har i Norge mange håpløst utførte gang- og sykkelveier, hvor veien ender i et gangfelt når man skal krysse en annen vei. Den fornuftige opptreden for en som sykler, er å se seg for og så sykle over hvis det er klart. Det er meningsløst av mange grunner å gå av sykkelen, leie sykkelen over og så sykle videre. Bilistene er faktisk også tjent med at folk sykler på den måten, da det tar kortere tid enn om man skal gå av sykkelen og leie den over. Heldigvis er de fleste bilister høflige og hensynsfulle, og slipper gjerne folk som sykler over i gangfelt, selv om bilistene ikke har vikeplikt. Hvis det er tett trafikk og ingen vil slippe en over, slik at man uansett må gå av sykkelen, da kan man begynne å gå over gangfeltet.

En oppsummering så langt:

  • Det er tillatt å sykle over gangfelt.
  • Kjørende har vikeplikt for gående i gangfelt (og det inkluderer selvfølgelig også de som sykler i veien).
  • Hvis man går av sykkelen, regnes man som gående. Derfor har kjørende vikeplikt for de som leier en sykkel over et gangfelt.

Begynner det å bli vanskelig? Kanskje for Trygg Trafikk og politiet. Men en “faktasjekker” som ikke henger med på dette, bør se seg om etter en ny jobb. Det blir verre.

Vi har i trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, første punktum, det som jeg pleier å kalle bestemmelsen for diskriminering av syklende:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Som sagt regnes syklende som kjørende. Denne bestemmelsen sier at hvis man kommer fra sykkelvei, gangvei eller fortau har man alltid vikeplikt for kryssende vei. Som regel kommer man fra fortau, gangvei eller fortau når man sykler ut i et gangfelt. Ganfeltet i seg selv har ingen betydning i denne sammenhengen. Hvis man kommer ut i et gangfelt uten at man kommer fra sykkelvei, gangvei eller fortau, har man ikke vikeplikt. Denne illustrasjonene fra Google Streetveiw, som viser et kryss på Fornebuveien, illustrerer dette.

En bilist som kommer fra der hvor bilde ter tatt, har vikeplikt for syklende som kommer ned veien fra høyre. At det er malt opp et gangfelt, betyr ingen ting. I en tråd på Twitter vises mange eksempler på steder hvor syklende ikke har vikeplikt når de sykler over gangfelt.

Det har blitt opplyst at det for ti år siden ikke var noe gangfelt i dette krysset, og det endret selvfølgelig ikke vikepliktreglene for de som kommer syklende ned veien fra høyre at det ble malt opp et gangfelt. Noen har også hevdet at gangfeltet er merket opp i strid med reglene, uten at jeg vet hvilke regler dette skal være. Det kan hende at man ikke har fulgt Vegvesenets håndbøker, men de er ikke regler. Veldig mye såkalt sykkeltilrettelegging er anlagt i strid med Vegvesenets håndbøker.

I dag er det satt opp et skilt på veien rett fram som sier at det er privat veg.

Foto: Anders Hartmann, brukt med tillatlese

Når denne veien ikke er åpen for alminnelig ferdsel, følger det av trafikkreglene § 7 nr 4 første ledd at de som kommer fra eller skal inn på den veien har vikeplikt. Denne bestemmelsen lyder:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Her må vi også ta med trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, annet punktum, som lyder:

“Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Hele annet ledd lyder da:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

For igjen å hente fram mokkaskjeen: Den som sykler over et gangfelt som krysser en inn eller utkjøring til/fra “parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område” har ikke vikeplikt for kryssende trafikk.

Det amme gjelder “den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel”, og det er derfor de som kommer mot “oss” på bildet fra Fornebuveien nå har vikeplikt, også for trafikk som kommer fra venstre.

Dessverre er det mye dårlig merking eller feilmerking, slik at det f.eks. er merket gangfelt der gang- og sykkelvei krysser en innkjørsel, som her ved IKEA på Furuset, igjen hentet fra Google Streetview.

Vi kan også ta med denne fra det som antageligvis er Norges mest trafikerte sykkelvei, “Tour de Finance”, hvor inn og utkjøringen til parkering Kongen marina krysser sykkelveien. Her har bilister som skal til og fra parkeringsplassen vikeplikt for syklende på sykkelveien.

Noen steder har de “ansvarlige” veimyndigheter plassert vikepliktskilt på en slik måte at bilister som kjører ut forledes til feilaktig å tro at vikeplikten ikke gjelder før de kjører ut på “bilveien”, som her ved inn- utkjøring til Marinaen i Bestumkilen. Uansett skilting, så har de som skal kjøre inn til eller ut fra marinaen, vikeplikt for de som kommer på sykkelveien.

Om det er merket opp gangfelt eller ikke der man krysser en inn eller utkjørsel som er nevnt i trafikkreglene § 7 nr 4 første ledd har vikeplikt for syklende som krysser i gangfeltet. Om det er merket gangfelt eller ikke er uten betydning på slike steder som ellers.

Det er litt morsomt at det bildet som faktisk.no og også NRK bruker for å illustrere saken, på en utmerket måte illustrerer hvorfor de tar feil. Jeg noterer meg at de bruker et bilde fra NTB Scanpix. De har blitt svært så aggresive når det gjelder å kreve vederlag for de som bruker deres bilder. Jeg kunne nok ha argumentert for at jeg i dette tilfellet kunne ha brukt bildet, men jeg gidder ikke bruke tid på å krangle med dem. Derfor har jeg hentet fram et av mine egne bilder som viser noe av det samme, og dere får følge lenkene for å se hvilket blide faktisk.no bruker for å illustrere saken.

Begge bildene viser sykkelvei med umerket kryssing av vanlig vei, med gangfelt ved siden av sykkelkryssingen. Da sykler man selvfølgelig ikke over gangfeltet, men over sykkelkryssingen, som personene på bildet. Jeg skulle gjerne sett faktisk.nos forklaring på hvorfor den som sykler skal ha vikeplikt fordi man sykler parallelt med et gangfelt. Noe slikt ville ha medført vikeplikt for alle som i vanlig kjørefelt, eller sykkelfelt der dette finnes, krysser en vei parallelt med et gangfelt. Det blir selvsagt det reneste tøv.

Rett skal være rett. Faktisk.no nyanserer det noe. De skriver blant annet:

“Fagsjef Mats Larsen i Syklistenes landsforening skriver i en e-post til Faktisk.no:

– Det skal ikke markeres opp gangfelt hvis det er kryssing av avkjørsel. Da er det eventuelt andre virkemidler man bruker, som gjennomgående kantstein og eventuelt annet dekke.

Anette Hauge i Vegvesenet utdyper:

– Hvis du sykler på en gang- og sykkelvei og du kommer til et kryss der det er et oppmerket gangfelt med sebrastriper, betyr dette at gang- og sykkelveien slutter før gangfeltet. Du har da vikeplikt når du krysser veien, med mindre du går over.”

Om det skal eller ikke skal merkes opp gangfelt er revnende likegyldig, så lenge det faktisk er merket opp mange steder. Det er i og for seg også revnende likegyldig fordi gangfeltet er uten betydning. Det Mats larsen sier er kanskje greit nok, men det hjelper lite når man faktisk merker opp feil. Det Anette Hauge sier er derimot rent sprøyt. Det er revnende likegyldig for syklendes vikeplikt om det er merket gangfelt eller ikke. Det er trist at Vegvensent har så mange uvitende folk som uttaler seg på deres vegne.

Kombinasjonen av feilaktig/dårlig oppmerking og spredning av “fake news” som faktisk.no dummer seg ut med å bekrefte, gjør det farligere for folk som sykler fordi bilister tror at de som sykler har vikeplikt. Det er mange som bidrar til å gjøre det verre og farligere å sykle for tiden. For kort tid siden fikk vi en forferdelig høyesterettsdom. Og nå skal faktisk.no også komme med sitt bidra til dette.

Nå kommer det visst ikke bare dårlige nyheter. Utrykningspolitiet har erkjent at de bommet i denne saken, og skriver at de har vært i kontakt med sine jurister, og er enige i at innlegget var unyansert og skriver klart og tydelig at gangfelt ikke påvirker vikeplikten verken får bilister eller syklister. Så jeg får unnskylde min kritikk av UP innledningsvis, men jeg lar den likevel bli stående. Dette er faktisk slik som trafikkfolkene i politiet bør kunne, og de bør ikke gå ut på den måten som de gjorde i denne saken.

Vi vet at pressen, med noen få hederlige unntak, er kunnskapsløs og særdeles omtrentelig når det gjelder juridiske spørsmål. Faktisk.no er etablert av pressen, og det ser ut til at de har tatt med seg denne ukulturen. Tenk om pressen hadde vært like upresis når den skriver om sport som når den skriver om rettslige spørsmål? Det er omtrent på nivå med å hevde at golf, fotball og basketball er det samme: Alt handler om å få en ball i et mål. Mitt inntrykk er at andre synes at pressen er like upresis når den skriver noe om deres fagfelt.

Hvis faktisk.no skal forsøke seg på å “faktasjekke” juridiske spørsmål, som tolking og anvendelse av trafikkreglene er, da bør kanskje de også trekke inn noen kompetente jurister før de uttaler seg, slik at de ikke fortsetter å dumme seg ut slik de har gjort i denne saken. Jeg ser av oversikten over redaksjonen i faktisk.no at de ikke har noen jurister i redaksjonen. Det burde de hatt. Når de mangler kunnskap på dette området bør de enten la være å “faktasjekke” spørsmål av juridisk art eller med juridiske implikasjoner, eller de får engasjere den nødvendige ekspertise når man skal “faktasjekke” slikt. Problemet er at når de mangler denne kompetansen, blir de lett ute av stand til å identifisere problemet.

Om min hukommelse stemmer, sa Trygve Hegnar at han foretrakk å ha siviløkonomer i redkaksjonen, for det var lettere å lære en siviløkonom å skrive enn å få en jouranlist til å forstå økonomi. Dette gjelder nok også for andre fag enn økonomi.

Vegvesenet er selvsagt såre fornøyd med tingenes tilstand, og det visste vi fra før. De skriver blant annet:

“Trafikkreglene i andre land vi sammenligner oss med, er utformet etter lignende prinsipper.”

De er svært så fornøyd med at vi har vikepliktregler som gjør det som kunne ha vært gode sykkelløsninger dårlige, og ofte direkte farlige. Jeg har notert meg at Tanja Loftsgarden og Gyda Grendstad fra Vegdirektoratet og Statens vegvesenets skriver:

“Veivesenet prioriterer trafikksikkerhet, og de standardene vi har for sykkelfelt og sykkelveier, er basert på internasjonal forskning.”

Dette tror jeg ganske enkelt ikke på. Jeg har bedt Statens Vegesen komme med referanser til denne forskningen. Men som så mane andre maktarrogante institusjoner, nedlater de seg ikke til å svare på slikt. Har man virkelig forskning å vise til, da har man også referanser til denne forskningen, selv om det ikke nødvendigvis får plass i et avisinnlegg.

Jeg skal ikke gå inn i alle spørsmål som gjelder vikeplikt nå. Men jeg vil nevne at jeg har syklet i ganske mang i Europa. Ikke et av de landene hvor jeg har syklet, har løst dette like dårlig som man har gjort i Norge. Det kan hende at trafikkreglene er utformet etter lignende prisnipper. Men en helt vesentlig forskjell mellom Norge og i alle fall de land i Europa hvor jeg har syklet, er at i andre land skilter man. Jeg har særlig syklet mye i Frankrike. Hvordan trafikkreglene for sykkelveier er der, vet jeg faktisk ikke — og jeg trenger heller ikke å vite det. Det er i praksis alltid skiltet, og jeg holder meg til skiltene. I Sverige og Finland er i alle fall mitt inntrykk at man ganske konsekvent skilter slik at vei som krysser sykkelvei har vikeplikt, noe vi nesten aldri ser i Norge. I Nederland ser det ut til at trafikk som krysser sykkelvei som går langs en forkjørsvei, alltid har vikeplikt, og det er selvfølgelig skiltet. Hvis sykkelveien går langs en vei som har vikeplikt for kryssende vei, har selvfølgelig også syklende på sykkelveien vikeplkt for kryssende vei. Og det er selvfølgelig skiltet.

Dårlige og uklare regler, kombinert med dårlig regulering og tilrettelegging i Norge, gjør det stedvis vanskelig og risikabelt å sykle her. At man konsekvent ikke skilter, forsterker problemene og risikoen. Norske vegmyndigheter er fått panikkangst for å lage “skiltjungel”, og foretrekker i stedet skiltørken. Det er i alle fall ikke i samsvar med de prinsipper som følges i andre land, og det kan heller ikke bygge på internasjonal forskning.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.