Faktsk helt feil fra faktisk.no. Gangfelt har null betydning for syklendes vikeplikt

Man­ge sprer myten om at man all­tid har vike­plikt hvis man syk­ler over et gang­felt, og at man all­tid skal gå av syk­ke­len når man krys­ser et gang­felt. Det sis­te er som regel et dår­lig råd, som vi kom­mer til­ba­ke til Den­ne gan­gen ser det ut til at det er Trygg Tra­fikk som er kil­den, slik de så ofte er når det gjel­der des­in­for­ma­sjon om syk­ling. Utryk­nings­po­li­ti­et har spredd den vide­re, og der­med bekref­tet at de hel­ler ikke kjen­ner tra­fikk­reg­le­ne — i alle fall ikke de som gjel­der folk som syk­ler. Men den­ne gan­gen har poli­ti­et fak­tisk inn­røm­met at de tok feil, noe de sjel­den gjør. Det kom­mer vi til­ba­ke til.

Nå har faktisk.no “fakta­sjek­ket” det­te, og gjen­tar i stor grad deres feil. Det de sier er fak­tisk helt feil, eller vi kan kan­skje mode­re­re oss til “fak­tisk del­vis feil”. 

Alt­så: Fak­ta og/eller kon­teks taler mot påstan­den eller bru­kes feil og gir et klart mis­vi­sen­de bil­de av helheten.

Uan­sett er det feil, og uan­sett bidrar også faktisk.no til å spre “fake news” og for­ster­ke mis­for­stå­el­ser og for­dom­mer. Hvis deres øvri­ge “fakta­sjek­ker” er like dår­li­ge som den­ne, ser jeg liten grunn til å sto­le på faktisk.no

Det stem­mer nok at folk som syk­ler i prak­sis i de aller fles­te til­fel­ler vil ha vike­plikt. Men om det er et gang­felt der, har ingen betyd­ning for om man har vike­plikt eller ikke. Og det er poen­get, og der­for blir det feil å si at man all­tid har vike­plikt når man syk­ler over et gang­felt. Som sagt vil man ofte i prak­sis ha det. Men her gjel­der det å for­stå for­skjel­len mel­lom kor­re­la­sjon og kau­sa­li­tet. At bil­fol­ke­ne hos Trygg Tra­fikk og Utryk­nings­po­li­ti­et ikke for­står slikt, over­ras­ker egent­lig ikke. Men de som lik­som skal være pro­fe­sjo­nel­le fakta­sjek­ke­re, de bør ikke rote med det­te. Det er nok slik at der hvor det er man­ge brann­bi­ler, der bren­ner det ofte­re enn der hvor det er få brann­bi­ler. Men det betyr ikke at man kan trek­ke den slut­ning at brann­bi­ler fører til branner. 

Vi får ta det med mok­ka­skje. Vi kan star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, hvis førs­te punkt­um lyder:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående.”

Det er len­ge siden jeg mis­tet til­li­ten til Trygg Tra­fikk og poli­ti­et, og de har man­ge gan­ger vist at deres evne til å lese og respekt for tra­fikk­reg­le­ne er mildt sagt begren­set. Men jeg had­de fak­tisk ven­tet at fol­ke­ne hos faktisk.no had­de litt bed­re lese­fer­dig­he­ter. Det står alt­så: “Syk­ling … i gang­felt er til­latt”.

Noen bestem­mel­se som sier at syk­len­de får vike­plikt når de syk­ler over gang­felt, fin­nes ikke. Når den feil­ak­ti­ge påstan­den sta­dig gjen­tas, risi­ke­rer man at folk tror på den. Det var visst en pio­ner blant kom­mu­ni­ka­sjons­stra­ger som sa at en løgn “ble sann” om den ble gjen­tatt ofte nok.

Faktisk.nos over­skrift og kon­klu­sjon, er denne:

Syk­lis­ter har vike­plikt for bilis­ter i gangfelt”.

Mens den påstan­den de skal vur­de­re, har de for­mu­lert slik:

Hvis du syk­ler over gang­fel­tet, har ikke and­re kjø­ren­de vike­plikt for deg.”

Det sis­te er utvil­somt rik­tig, men gir ikke grunn­lag for den kon­klu­sjo­nen som trek­kes og som gjen­gis i over­skrif­ten. Til­ba­ke til det elementære:

Hvis du kjø­rer på en vei som ikke er for­skjørs­vei, da er utgangs­punk­tet at and­re ikke har vike­plikt for deg. Men det er en kort­slut­ning når man fra det­te trek­ker den kon­klu­sjon at siden and­re i utgang­psunk­tet ikke har vike­plikt for deg, da har du i utgangs­punk­tet vike­plikt for de and­re. Det de sier er som om de skul­le si at gåen­de all­tid har vike­plikt for kjø­ren­de når de krys­ser en vei hvor det ikke er gangfelt. 

Noen kan åpen­bart ha godt av å lese, even­tu­elt repe­te­re Arne Næss’: “En del ele­men­tæ­re logis­ke emner”. For å avgjø­re om man har vike­plikt eller ikke, må man se på and­re reg­ler og vur­de­re dem i det kon­kre­te tilfellet.

Vi har en bestem­mel­se i tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, annet ledd, som lyder:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.”

Den som syk­ler er kjø­ren­de, og her må jeg modi­fi­se­re det jeg sa inn­led­nings­vis om at gang­felt er uten betyd­ning for syk­len­des vike­plikt. Som kjø­ren­de har syk­len­de vike­plikt for gåen­de i gang­felt, men det er ikke det som er spørs­må­let her.

Tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 3, bok­stav c, lyder:

3. Som gåen­de reg­nes også den som
(…)
c) Lei­er syk­kel eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Man reg­nes alt­så som gåen­de når man lei­er syk­ke­len. Der­for er det slik at kjø­ren­de har vike­plikt over­for en som lei­er syk­ke­len over et gang­felt. Men for å gjen­ta: Det er til­latt å syk­le over gang­fel­tet. Vi har i Nor­ge man­ge håp­løst utfør­te gang- og syk­kel­vei­er, hvor vei­en ender i et gang­felt når man skal krys­se en annen vei. Den for­nuf­ti­ge opp­tre­den for en som syk­ler, er å se seg for og så syk­le over hvis det er klart. Det er menings­løst av man­ge grun­ner å gå av syk­ke­len, leie syk­ke­len over og så syk­le vide­re. Bilis­te­ne er fak­tisk også tjent med at folk syk­ler på den måten, da det tar kor­te­re tid enn om man skal gå av syk­ke­len og leie den over. Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter høf­li­ge og hen­syns­ful­le, og slip­per gjer­ne folk som syk­ler over i gang­felt, selv om bilis­te­ne ikke har vike­plikt. Hvis det er tett tra­fikk og ingen vil slip­pe en over, slik at man uan­sett må gå av syk­ke­len, da kan man begyn­ne å gå over gangfeltet.

En opp­sum­me­ring så langt:

  • Det er til­latt å syk­le over gangfelt.
  • Kjø­ren­de har vike­plikt for gåen­de i gang­felt (og det inklu­de­rer selv­føl­ge­lig også de som syk­ler i veien).
  • Hvis man går av syk­ke­len, reg­nes man som gåen­de. Der­for har kjø­ren­de vike­plikt for de som lei­er en syk­kel over et gangfelt.

Begyn­ner det å bli vans­ke­lig? Kan­skje for Trygg Tra­fikk og poli­ti­et. Men en “fakta­sjek­ker” som ikke hen­ger med på det­te, bør se seg om etter en ny jobb. Det blir verre.

Vi har i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 annet ledd, førs­te punkt­um, det som jeg plei­er å kal­le bestem­mel­sen for dis­kri­mi­ne­ring av syklende:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Som sagt reg­nes syk­len­de som kjø­ren­de. Den­ne bestem­mel­sen sier at hvis man kom­mer fra syk­kel­vei, gang­vei eller for­tau har man all­tid vike­plikt for krys­sen­de vei. Som regel kom­mer man fra for­tau, gang­vei eller for­tau når man syk­ler ut i et gang­felt. Gan­fel­tet i seg selv har ingen betyd­ning i den­ne sam­men­hen­gen. Hvis man kom­mer ut i et gang­felt uten at man kom­mer fra syk­kel­vei, gang­vei eller for­tau, har man ikke vike­plikt. Den­ne illust­ra­sjo­ne­ne fra Goog­le Stre­etveiw, som viser et kryss på For­nebu­vei­en, illust­re­rer dette.

En bilist som kom­mer fra der hvor bil­de ter tatt, har vike­plikt for syk­len­de som kom­mer ned vei­en fra høy­re. At det er malt opp et gang­felt, betyr ingen ting. I en tråd på Twit­ter vises man­ge eksemp­ler på ste­der hvor syk­len­de ikke har vike­plikt når de syk­ler over gangfelt.

Det har blitt opp­lyst at det for ti år siden ikke var noe gang­felt i det­te krys­set, og det end­ret selv­føl­ge­lig ikke vike­plikt­reg­le­ne for de som kom­mer syk­len­de ned vei­en fra høy­re at det ble malt opp et gang­felt. Noen har også hev­det at gang­fel­tet er mer­ket opp i strid med reg­le­ne, uten at jeg vet hvil­ke reg­ler det­te skal være. Det kan hen­de at man ikke har fulgt Veg­ve­se­nets hånd­bø­ker, men de er ikke reg­ler. Vel­dig mye såkalt syk­kel­til­rette­leg­ging er anlagt i strid med Veg­ve­se­nets håndbøker. 

I dag er det satt opp et skilt på vei­en rett fram som sier at det er pri­vat veg. 

Foto: Anders Hart­mann, brukt med tillatlese

Når den­ne vei­en ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, føl­ger det av tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 førs­te ledd at de som kom­mer fra eller skal inn på den vei­en har vike­plikt. Den­ne bestem­mel­sen lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Her må vi også ta med tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 annet ledd, annet punkt­um, som lyder:

Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Hele annet ledd lyder da:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

For igjen å hen­te fram mok­ka­skje­en: Den som syk­ler over et gang­felt som krys­ser en inn eller utkjø­ring til/fra “par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de” har ikke vike­plikt for krys­sen­de trafikk. 

Det amme gjel­der “den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel”, og det er der­for de som kom­mer mot “oss” på bil­det fra For­nebu­vei­en nå har vike­plikt, også for tra­fikk som kom­mer fra venstre.

Dess­ver­re er det mye dår­lig mer­king eller feil­mer­king, slik at det f.eks. er mer­ket gang­felt der gang- og syk­kel­vei krys­ser en inn­kjør­sel, som her ved IKEA på Furu­set, igjen hen­tet fra Goog­le Streetview.

Vi kan også ta med den­ne fra det som anta­ge­lig­vis er Nor­ges mest tra­fi­ker­te syk­kel­vei, “Tour de Finan­ce”, hvor inn og utkjø­rin­gen til par­ke­ring Kon­gen mari­na krys­ser syk­kel­vei­en. Her har bilis­ter som skal til og fra par­ke­rings­plas­sen vike­plikt for syk­len­de på sykkelveien.

Noen ste­der har de “ansvar­li­ge” vei­myn­dig­he­ter plas­sert vike­plikt­skilt på en slik måte at bilis­ter som kjø­rer ut for­le­des til feil­ak­tig å tro at vike­plik­ten ikke gjel­der før de kjø­rer ut på “bil­vei­en”, som her ved inn- utkjø­ring til Mari­na­en i Bestum­ki­len. Uan­sett skil­ting, så har de som skal kjø­re inn til eller ut fra mari­na­en, vike­plikt for de som kom­mer på sykkelveien.

Om det er mer­ket opp gang­felt eller ikke der man krys­ser en inn eller utkjør­sel som er nevnt i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 førs­te ledd har vike­plikt for syk­len­de som krys­ser i gang­fel­tet. Om det er mer­ket gang­felt eller ikke er uten betyd­ning på sli­ke ste­der som ellers.

Det er litt mor­somt at det bil­det som faktisk.no og også NRK bru­ker for å illust­re­re saken, på en utmer­ket måte illust­re­rer hvor­for de tar feil. Jeg note­rer meg at de bru­ker et bil­de fra NTB Scan­pix. De har blitt svært så aggre­sive når det gjel­der å kre­ve veder­lag for de som bru­ker deres bil­der. Jeg kun­ne nok ha argu­men­tert for at jeg i det­te til­fel­let kun­ne ha brukt bil­det, men jeg gid­der ikke bru­ke tid på å krang­le med dem. Der­for har jeg hen­tet fram et av mine egne bil­der som viser noe av det sam­me, og dere får føl­ge len­ke­ne for å se hvil­ket bli­de faktisk.no bru­ker for å illust­re­re saken.

Beg­ge bil­de­ne viser syk­kel­vei med umer­ket krys­sing av van­lig vei, med gang­felt ved siden av syk­kel­krys­sin­gen. Da syk­ler man selv­føl­ge­lig ikke over gang­fel­tet, men over syk­kel­krys­sin­gen, som per­sone­ne på bil­det. Jeg skul­le gjer­ne sett faktisk.nos for­kla­ring på hvor­for den som syk­ler skal ha vike­plikt for­di man syk­ler paral­lelt med et gang­felt. Noe slikt vil­le ha med­ført vike­plikt for alle som i van­lig kjøre­felt, eller syk­kel­felt der det­te fin­nes, krys­ser en vei paral­lelt med et gang­felt. Det blir selv­sagt det renes­te tøv.

Rett skal være rett. Faktisk.no nyan­se­rer det noe. De skri­ver blant annet:

Fag­sjef Mats Lar­sen i Syk­lis­te­nes lands­for­ening skri­ver i en e‑post til Faktisk.no:

– Det skal ikke mar­ke­res opp gang­felt hvis det er krys­sing av avkjør­sel. Da er det even­tu­elt and­re virke­mid­ler man bru­ker, som gjen­nom­gå­en­de kant­stein og even­tu­elt annet dekke.

Anet­te Hau­ge i Veg­ve­se­net utdyper:

– Hvis du syk­ler på en gang- og syk­kel­vei og du kom­mer til et kryss der det er et opp­mer­ket gang­felt med sebra­stri­per, betyr det­te at gang- og syk­kel­vei­en slut­ter før gang­fel­tet. Du har da vike­plikt når du krys­ser vei­en, med mind­re du går over.”

Om det skal eller ikke skal mer­kes opp gang­felt er rev­nen­de like­gyl­dig, så len­ge det fak­tisk er mer­ket opp man­ge ste­der. Det er i og for seg også rev­nen­de like­gyl­dig for­di gang­fel­tet er uten betyd­ning. Det Mats lar­sen sier er kan­skje greit nok, men det hjel­per lite når man fak­tisk mer­ker opp feil. Det Anet­te Hau­ge sier er der­imot rent sprøyt. Det er rev­nen­de like­gyl­dig for syk­len­des vike­plikt om det er mer­ket gang­felt eller ikke. Det er trist at Veg­ven­sent har så man­ge uvi­ten­de folk som utta­ler seg på deres vegne.

Kom­bi­na­sjo­nen av feilaktig/dårlig opp­mer­king og spred­ning av “fake news” som faktisk.no dum­mer seg ut med å bekref­te, gjør det far­li­ge­re for folk som syk­ler for­di bilis­ter tror at de som syk­ler har vike­plikt. Det er man­ge som bidrar til å gjø­re det ver­re og far­li­ge­re å syk­le for tiden. For kort tid siden fikk vi en for­fer­de­lig høy­este­retts­dom. Og nå skal faktisk.no også kom­me med sitt bidra til dette. 

Nå kom­mer det visst ikke bare dår­li­ge nyhe­ter. Utryk­nings­po­li­ti­et har erkjent at de bom­met i den­ne saken, og skri­ver at de har vært i kon­takt med sine juris­ter, og er eni­ge i at inn­leg­get var uny­an­sert og skri­ver klart og tyde­lig at gang­felt ikke påvir­ker vike­plik­ten ver­ken får bilis­ter eller syk­lis­ter. Så jeg får unn­skyl­de min kri­tikk av UP inn­led­nings­vis, men jeg lar den like­vel bli stå­en­de. Det­te er fak­tisk slik som tra­fikk­fol­ke­ne i poli­ti­et bør kun­ne, og de bør ikke gå ut på den måten som de gjor­de i den­ne saken.

Vi vet at pres­sen, med noen få heder­li­ge unn­tak, er kunn­skaps­løs og sær­de­les omtren­te­lig når det gjel­der juri­dis­ke spørs­mål. Faktisk.no er etab­lert av pres­sen, og det ser ut til at de har tatt med seg den­ne ukul­tu­ren. Tenk om pres­sen had­de vært like upre­sis når den skri­ver om sport som når den skri­ver om retts­li­ge spørs­mål? Det er omtrent på nivå med å hev­de at golf, fot­ball og bas­ket­ball er det sam­me: Alt hand­ler om å få en ball i et mål. Mitt inn­trykk er at and­re synes at pres­sen er like upre­sis når den skri­ver noe om deres fagfelt.

Hvis faktisk.no skal for­sø­ke seg på å “fakta­sjek­ke” juri­dis­ke spørs­mål, som tol­king og anven­del­se av tra­fikk­reg­le­ne er, da bør kan­skje de også trek­ke inn noen kom­pe­ten­te juris­ter før de utta­ler seg, slik at de ikke fort­set­ter å dum­me seg ut slik de har gjort i den­ne saken. Jeg ser av over­sik­ten over redak­sjo­nen i faktisk.no at de ikke har noen juris­ter i redak­sjo­nen. Det bur­de de hatt. Når de mang­ler kunn­skap på det­te områ­det bør de enten la være å “fakta­sjek­ke” spørs­mål av juri­disk art eller med juri­dis­ke impli­ka­sjo­ner, eller de får enga­sje­re den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se når man skal “fakta­sjek­ke” slikt. Pro­ble­met er at når de mang­ler den­ne kom­pe­tan­sen, blir de lett ute av stand til å iden­ti­fi­se­re problemet.

Om min hukom­mel­se stem­mer, sa Tryg­ve Heg­nar at han fore­trakk å ha sivil­øko­no­mer i redk­ak­sjo­nen, for det var let­te­re å lære en sivil­øko­nom å skri­ve enn å få en jouran­list til å for­stå øko­no­mi. Det­te gjel­der nok også for and­re fag enn økonomi.

Veg­ve­se­net er selv­sagt såre for­nøyd med tin­ge­nes til­stand, og det viss­te vi fra før. De skri­ver blant annet:

Tra­fikk­reg­le­ne i and­re land vi sam­men­lig­ner oss med, er utfor­met etter lig­nen­de prinsipper.”

De er svært så for­nøyd med at vi har vike­plikt­reg­ler som gjør det som kun­ne ha vært gode syk­kel­løs­nin­ger dår­li­ge, og ofte direk­te far­li­ge. Jeg har notert meg at Tan­ja Lofts­gar­den og Gyda Grend­stad fra Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­se­nets skri­ver:

Vei­ve­se­net prio­ri­te­rer tra­fikk­sik­ker­het, og de stan­dar­de­ne vi har for syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, er basert på inter­na­sjo­nal forskning.”

Det­te tror jeg gans­ke enkelt ikke på. Jeg har bedt Sta­tens Vege­sen kom­me med refe­ran­ser til den­ne forsk­nin­gen. Men som så mane and­re makt­ar­ro­gan­te insti­tu­sjo­ner, ned­la­ter de seg ikke til å sva­re på slikt. Har man vir­ke­lig forsk­ning å vise til, da har man også refe­ran­ser til den­ne forsk­nin­gen, selv om det ikke nød­ven­dig­vis får plass i et avisinnlegg.

Jeg skal ikke gå inn i alle spørs­mål som gjel­der vike­plikt nå. Men jeg vil nev­ne at jeg har syk­let i gans­ke mang i Euro­pa. Ikke et av de lan­de­ne hvor jeg har syk­let, har løst det­te like dår­lig som man har gjort i Nor­ge. Det kan hen­de at tra­fikk­reg­le­ne er utfor­met etter lig­nen­de pri­snip­per. Men en helt vesent­lig for­skjell mel­lom Nor­ge og i alle fall de land i Euro­pa hvor jeg har syk­let, er at i and­re land skil­ter man. Jeg har sær­lig syk­let mye i Frank­ri­ke. Hvor­dan tra­fikk­reg­le­ne for syk­kel­vei­er er der, vet jeg fak­tisk ikke — og jeg tren­ger hel­ler ikke å vite det. Det er i prak­sis all­tid skil­tet, og jeg hol­der meg til skil­te­ne. I Sve­ri­ge og Fin­land er i alle fall mitt inn­trykk at man gans­ke kon­se­kvent skil­ter slik at vei som krys­ser syk­kel­vei har vike­plikt, noe vi nes­ten ald­ri ser i Nor­ge. I Neder­land ser det ut til at tra­fikk som krys­ser syk­kel­vei som går langs en for­kjørs­vei, all­tid har vike­plikt, og det er selv­føl­ge­lig skil­tet. Hvis syk­kel­vei­en går langs en vei som har vike­plikt for krys­sen­de vei, har selv­føl­ge­lig også syk­len­de på syk­kel­vei­en vike­plkt for krys­sen­de vei. Og det er selv­føl­ge­lig skiltet. 

Dår­li­ge og ukla­re reg­ler, kom­bi­nert med dår­lig regu­le­ring og til­rette­leg­ging i Nor­ge, gjør det sted­vis vans­ke­lig og risi­ka­belt å syk­le her. At man kon­se­kvent ikke skil­ter, for­ster­ker pro­ble­me­ne og risi­ko­en. Nors­ke veg­myn­dig­he­ter er fått panikk­angst for å lage “skilt­jun­gel”, og fore­trek­ker i ste­det skil­tør­ken. Det er i alle fall ikke i sam­svar med de prin­sip­per som føl­ges i and­re land, og det kan hel­ler ikke byg­ge på inter­na­sjo­nal forskning.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email