Innføring i opphavsrett — Del 8 og 9, bearbeidelser, inspirasjonsverk og plagiat. Spilleliste

Jeg reg­ner med at YouT­ube vil blok­ke­re man­ge av mine musikk­si­ta­ter i den­ne vidoefore­les­nin­gen. Der­for har jeg laget den­ne spille­lis­ten med det jeg har sitert fra. Den ver­sjo­nen som er til­gjen­ge­lig for stu­den­ter som føl­ger kur­set RINF 1200 opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, har ikk evært utsatt for YouT­u­bes algo­rit­me­styr­te sen­sur, så der er alle musikk­si­ta­ter med. 

Hva som blir og hva som ikke blir blok­kert, er helt ufor­ut­sig­bart. Man får bare inklu­de­re det man øns­ker å ha med, og se hva som skjer. Den­ne gan­gen ble Led Zep­pe­lin, Simp­le Minds og Josh Gro­ban blok­kert, men f.eks ikke Bob Dylan, John­ny Cash eller Rol­ling Stones.

Noe er blok­kert i noen land, slik at i alle fall del to av den­ne fore­les­nin­gen er blok­kert i Dan­mark, Japan og Tysk­land. Hvor­for, aner jeg ikke. 

Jeg har bare tatt med eksemp­ler som ble blok­kert av YouT­ube, og som der­for er redi­gert ut i YouT­ube-ver­sjo­nen av dis­se forelesningene.

Fore­les­nin­gen ble litt for lang, så jeg del­te den i to. Her er del 1:

Og her er del 2:

Forelesning 1

Drängarna — Vill du bli min fru

I del 1 var det Drän­gar­na “Vill du bli min fru” som ikke over­lev­de YouT­u­bes blok­ke­rings­al­go­rit­mer. Her er den, men det er ikke den sam­me ver­sjo­nen som jeg har brukt som eksem­pel i forelesningen.

Forelesning 2

Som ven­tet var det den­ne delen som vil­le bli har­dest ram­met av YouT­u­bes blok­ke­rings­al­go­rit­me. Og jeg mer­ker meg med en viss inter­es­se at det stort sett er klipp med noen som har pla­giert and­re, som er blitt blok­kert. Unn­ta­ket er “Simp­le Minds” “Ble­fast Child”, som jeg feil­ak­tig kal­te “Bel­fast Boy” i fore­les­nin­gen. Men også for den­ne gjel­der at de har brukt en tra­di­sjo­nell melo­di, slik at de ikke har noen opp­havs­rett til melodien.

Her er de blok­ker­te synderne:

Simon & Garfunkel — Scarborough Fair

Det­te er deres ver­sjon av den tra­di­sjo­nel­le skotske/engelske bal­la­den “Scar­bo­rough Fair”, som Paul Simon lær­te av Mar­tin Cart­hy, og og som feil­ak­tig har vært kredi­tert Paul Simon. Arran­ge­men­tet er slik Paul Simon lær­te det av Mar­tin Carthy.

Rolf Løvland / Josh Groban — You Rise Me Up

Her har Rolf Løv­land utgitt den tra­di­sjo­nel­le irs­ke melo­di­en “Lon­don­der­ry Air/Danny Boy” som sin egen. Det er skre­vet en ny tekst, men den er ikke skre­vet av Rolf Løv­land. Man­ge har spilt den inn, jeg har valgt inn­spil­lin­gen med Josh Gro­ban. Jeg får litt #metoo asso­sia­sjo­ner til den videoen.

Led Zeppelin — White Summer, 

Den­ne er et pla­giat av Davy Gra­hams ver­sjon av den tra­di­sjo­nel­le irs­ke melo­di­en “She Moved Through the Fair”.

Simple Minds — Belfast Child

Her har de laget en ny tekst til den tra­di­sjo­nel­le irs­ke melo­di­en “She Moved Through the fair”. Intent kri­tikk­ver­dig i det.

Led Zeppelin — Black Mountain Side

Den­ne er et pla­giat av Bert Jansch’ arran­ge­ment av den tra­di­sjo­nel­le bri­tis­ke san­gen “Black Water Side”. Vi kan leg­ge mer­ke til at Bert Jansch spil­ler det­te som komp til san­gen, mens Jim­my Page har tatt hans komp og spil­ler det som instru­men­tal. Alle som har prøvd vet at det blir mye vans­ke­li­ge­re å spil­le når man også skal syn­ge til.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Print Friendly, PDF & Email