Tulleskilt og tulleskilting i og ved sykkelfelt

For noen år siden had­de jeg en dis­putt med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet om skilt som vars­ler at syk­kel­felt opp­hø­rer. Vi har ikke sli­ke skilt i Nor­ge, og Veg­di­rek­to­ra­tet men­te at det ikke var behov for dem. Kort­ver­sjo­nen er at Veg­di­rek­to­ra­tet men­te at de ikke har betyd­ning for folk som kjø­rer bil, og da synes ikke bil­et­a­ten Veg­di­rek­to­ra­tet at de er nødvendige.

Det er fris­ten­de å reka­pi­tu­le­re hoved­punk­te­ne i den­ne his­to­ri­en. Etter at jeg had­de skre­vet om det­te og en del and­re syk­kel­spørs­mål på min blogg, tok davæ­ren­de stor­tings­re­pre­sen­tant for Arbei­der­par­ti­et Håkon Haug­li kon­takt. Han øns­ket å ta opp noen spørs­mål som gjaldt syk­kel. Vi møt­tes til en kopp kaf­fe i Stor­tings­res­tau­ran­ten, og dis­ku­ter­te syk­kel­po­li­tikk, blant annet det­te at vi mang­let sli­ke skilt, og vi had­de en del epost­kor­re­spon­dan­se. Håkon Haug­li stil­te så et skrift­lig spørs­mål til davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa.

Når vi van­li­ge folk spør Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet eller Veg­di­rek­to­ra­tet, blir vi ofte igno­rert, selv om de har plikt til å sva­re. De har dog bare plikt til å sva­re på direk­te hen­ven­del­ser. Ikke på blogg­kom­men­ta­rer og twit­ter­mel­din­ger. Men når en stor­tings­re­pre­sen­tant stil­ler spørs­mål til en stats­råd, da må stats­rå­den svare. 

Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren gjor­de som stats­rå­der gjør. Hun sat­te sitt embets­verk i sving for å utar­bei­de et svar, og de send­te saken til en under­lig­gen­de etat, i det­te til­fel­let Veg­di­rek­to­ra­tet. Veg­di­rek­to­ra­tet sa at de had­de vur­dert spørs­må­let, om had­de kom­met til at det ikke var behov for sli­ke skilt, og det var det­te sva­ret sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren ga. Jeg send­te da en hen­ven­del­se både til Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og ba om å få den­ne vur­de­rin­gen. Det kom ikke noe svar. Først da jeg pur­ret Sam­ferd­selse­de­par­te­men­tet, og de instru­er­te Veg­di­rek­to­ra­tet om at de skul­le sva­re, kom det et svar. Rea­li­te­ten var at de ikke had­de vur­dert noe som helst, bare gre­pet et stand­punkt rett ut av løse luften.

De som har ansva­ret for skil­ting langs våre vei­er, har for lengst demon­strert at Veg­di­rek­to­ra­tet, Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren tok feil. Vi ser sta­dig den­ne type tul­le­skilt som sier at syk­kel­felt opphører.

Pro­ble­met med sli­ke skilt er at de ikke er gyl­di­ge som tra­fikk­skilt, og føl­ge­lig ikke har noen retts­lig virk­ning. Et av de mer håp­løse eksemp­le­ne på slik tul­le­skil­ting, kan vi nå se i Bygd­øy Allé. Her ser vi skil­tet. Men det skil­tet opp­he­ver ikke sykkelfeltet. 

Noen meter len­ger borte kom­mer et nytt skilt som for­tel­ler at det er syk­kel­felt. Og det er mer­ket syk­kel­felt. Selv om tul­le­skil­tet skul­le noen virk­ning, opp­he­ves den virk­nin­gen når det kom­mer nytt skilt som sier at det er sykkelfelt.

I tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g er syk­kel­felt defi­nert slik:

g) Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.”

Det er skil­tet syk­kel­felt med det offent­li­ge skil­tet som sier at det er syk­kel­felt, og det er mer­ket syk­kel­felt. Alt­så er det syk­kel­felt etter tra­fikk­reg­le­ne, uan­sett hva det­te tul­le­skil­tet måt­te si. Om tul­le­skil­tet had­de stått etter syk­kel­felt­skil­tet, vil­le det like fullt vært syk­kel­felt på strek­ning. Tul­le­skil­te­ne opp­he­ver ingen ting.

At det er syk­kel­felt betyr blant annet at det ikke er til­latt å kjø­re bil der. Hvis noen vil­le ha anmeldt bilis­ter for å kjø­re i syk­kel­fel­tet, vil­le gans­ke sik­kert poli­ti­et i Oslo dik­te opp sine egne, “selv­for­kla­ren­de” tra­fikk­reg­ler som sier at det selv­følg­lig er lov å kjø­re bil der. Om en syk­list skul­le stå på sin rett og hol­de seg i syk­kel­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer for­bi, slik jeg plei­er å gjø­re her, vil nok poli­ti­et hel­ler kom­me trek­ken­de med veg­tra­fikk­lo­ven § 3, og gi bot for at man som syk­list unø­dig hind­rer tra­fik­ken. For poli­tet er som kjent trafikk=biltrafikk. Bil­tra­fik­ken er hel­lig for poli­ti­et i Oslo, og skal ikke hind­res. Men sin for­fer­de­li­ge dom i saken om Mosse­vei­man­nen, har Høy­este­rett også sagt at man som syk­list ikke har rett til å føl­ge tra­fikk­reg­le­ne, hvis det hind­rer de hel­li­ge bilistene. 

Det er behov for en gjen­nom­gang av tra­fikk­reg­ler som gjel­der for som syk­ler, skilt­reg­ler og ikke minst skiltpraksis.

Print Friendly, PDF & Email