Videoforelesningsserien “Innføring i opphavsrett” er nå ferdig

Jeg er nå fer­dig med min serie video­fore­les­nin­ger “Inn­fø­ring i opp­havs­rett”. Det ble i alt 25 ordi­næ­re fore­les­nin­ger av varie­ren­de leng­de, samt to fore­les­nin­ger som er sær­lig ment for stu­den­ter som stu­de­rer faget RINF 1200 Opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter. Alle fore­les­nin­ge­ne er til­gjen­ge­li­ge på YouT­ube, i til­legg til på semes­ter­si­de­ne til faget (fra det­te ste­det er de bare til­gjen­ge­li­ge for de som er regist­rert som stu­den­ter i faget). 

Her er en over­sikt over fore­les­nin­ge­ne, med len­ker til fore­les­nin­ge­ne på YouTube.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

I vini del Giro d’Italia 2020. 21. etappe. Finale: Cernusco Sul Naviglio > Milano

Wil­co Kel­der­man måt­te se seg slått av ung­dom­men, og det vil bli en sær­de­les spen­nen­de avslut­ning. Jeg vet ikke om det noen gang har skjedd at det bare har vært hundre­de­ler som skil­ler de to førs­te før den avslut­ten­de etap­pen. Her vil intet være avgjort før sis­te ryt­ter er i mål. Det er verdt å mer­ke seg at de tre førs­te i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en alle er topp fem i sam­men­dra­get, og at de som som leder før den avslut­ten­de tempo­etap­pen beg­ge er ungdomsryttere.

Fina­len er en 15,7 km lang, helt flat tempo­etap­pe. Den går inne i Mila­no. Jeg kjen­ner ikke etap­pen mer enn det vi kan lese ut av kar­tet. Men jeg antar at det kan være noen tek­nisk kre­ven­de par­ti­er hvor ryt­ter­ne skal rundt hjør­ner, osv. Jeg har ald­ri syk­let på en tempo­syk­kel, men jeg har for­stått det slik at de er litt vans­ke­li­ge­re å manøv­re­re enn en van­lig lande­veis­syk­kel, slik at de som har trent mye tem­po vil ha bed­re tre­ning i å manøv­re­re syk­ke­len i tek­nisk kre­ven­de tra­se­er og vil tape mind­re fart i svin­ge­ne, i til­legg til gene­relt bed­re tempo­styr­ke. Men jeg tror ikke det kan være mulig å ta igjen 1.32 på en så kort etap­pe hvis det ikke skjer uhell. Så det kom­mer til å stå mel­lom Jai Hind­ley og Tao Geog­han Hart. 

En grand tour bør avslut­tes med stil og smell. En av de gans­ke loka­le vine­ne i Mila­no er Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin: Fran­ciacor­ta. Fran­ciacor­ta pro­du­se­res ca fem mil øst for Mila­no. Det er to over­lap­pen­de klas­si­fi­ser­te områ­der: DOCG Fran­ciacor­ta for mus­se­ren­de viner og DOC Curte­fran­ka for stil­le viner. Vi hol­der oss til de musserende. 

Det­te er et områ­de som har vært kjent for kva­li­tets­vin i fle­re hund­re år. Men pro­duk­sjo­nen av mus­se­ren­de vin av god kva­li­tet er av rela­tivt ny dato. På midt­en av 1950-tal­let over­tal­te øno­lo­gen Fran­co Zili­a­ni pro­du­sen­ten Ber­lu­cchi til å sat­se på mus­se­ren­de vin pro­du­sert ett­ter de sam­me prin­sip­per som i Champag­ne. Det var åpen­bart et godt råd, og suk­ses­sen lot ikke ven­te på seg. Etter­spør­se­len ble stor, stør­re enn de klar­te å dek­ke med loka­le dru­er. Ber­lu­cchi begyn­te der­for å kjø­pe dru­er fra and­re områ­der som Oltre­pò Piave­se, Tren­ti­no Alto-Adi­ge og Pie­mon­te. Man­ge av deres viner kun­ne der­for ikke klas­si­fi­se­res som Fran­ciacor­ta. Nå er de til­ba­ke som en av de leden­de produsentene.

Fran­ciacor­ta lages av dru­ene Pinot Nero, Char­don­nay og Pinot Bian­co. To av dis­se dru­ene er av de som bru­kes i champag­ne. Som for champag­ne er det krav om at vinen — den stil­le vinen før andre­gangs gjæ­ring, skal lagres.

  • Mini­mum 18 måneder
  • Mini­mum 24 måne­der for Fran­ciacor­ta Rosé
  • Mini­mum 24 måne­der for Fran­ciacor­ta Satén
  • Mini­mum 30 måne­der for Fran­ciacor­ta millesmato
  • Mini­mum 60 måne­der for Fran­ciacor­ta riserva

Sam­men­lig­ner vi med champag­ne, som er min refe­ran­se når det gjel­der mus­se­ren­de vin, er Fran­ciacor­ta pre­get av at dru­ene er dyr­ket len­ger sør i var­me­re kli­ma, som gir mind­re syre og mer fruk­tig­het i vinen.

Jeg skrev til etap­pe 17 at DOC Tren­to er Ita­lias nest­bes­te mus­se­ren­de vin. Skal vi tro Ita­li­ensk vin, og jeg ser ingen grunn til ikke å gjø­re det når tema­et er ita­li­ensk vin, er hoved­grun­nen til kva­li­tets­for­skjel­len at man i Tren­to til­la­ter høy­ere dyri­kings­ut­byt­te. Hvis man skal løf­te kva­li­te­ten må man som regel redu­se­re kvan­ti­te­ten. Jord­smonn og lokalt kli­ma kan selv­føl­ge­lig også spil­le inn. 

Jeg er litt franko­fil når det gjel­der mus­se­ren­de vin. Jeg fore­trek­ker champag­ne. Hvis det av en eller annen grunn ikke pas­ser å beta­le det en champag­ne kos­ter, vel­ger jeg en cré­mant, alt­så en fransk mus­se­ren­de vin laget på tra­di­sjo­nelt vis med andre­gangs­gjæ­ring på flas­ke, pro­du­sert uten­for champag­ne. Man skal du ha det nest-bes­te, og det bes­te fra Ita­lia hvis du gjen­re vil ha det ita­li­ensk, da vel­ger du fran­ciacor­ta. Men fran­ciacor­ta kos­ter nes­ten like mye som champag­ne. Da TV2 send­te fra Giro d’I­ta­lia had­de de en sak om den­ne vinen, hvor Chris­ter Berens kal­te Fran­ciacor­ta for ver­dens nest­bes­te “champag­ne”. Saken er fra 2011. 

Jeg har druk­ket langt mer champag­ne enn fran­ciacor­ta. Det jeg har smakt av fran­ciacor­ta har ikke kom­met helt opp mot det jeg har druk­ket av van­lig, god champag­ne. Nå fin­nes det champag­ne i man­ge kva­li­te­ter, og de sim­ples­te utga­ve­ne når nep­pe opp mot en god fran­ciacor­ta. Dis­se sim­ples­te utga­ve­ne fin­ner vi stort sett ikke i Nor­ge. Man­ge super­mar­ked­kje­der vil gjer­ne ha sin egen champag­ne. Det skal være “ekte” champag­ne, men de går ikke etter den bes­te kva­li­te­ten. Vi har ikke KIWI, REMA eller First Price champag­ne i Norge. 

Jeg har vært inn­om drik­ke til jule­mat, og det er ikke ofte vi får en mulig­het til å kob­le Giro d’I­ta­lia mot jul. Det er nep­pe len­ge til jule­ølet kom­mer, og det er på tide å gjø­re inn­kjøp til jule­ka­len­de­ren. Vin­mono­po­let har annon­sert at jule­ølet slip­pes 3. novem­ber. Det er fort­satt epi­so­den i Vin­mono­po­lets podkast om drik­ke til jule­mat som er utgangs­punk­tet for det jeg nå sier om drik­ke til jule­mat. Da vi star­tet gårs­da­gens etap­pe, sa jeg at en av deres eks­per­ter anbe­fal­te Sforzato til pinne­kjøtt, mens den and­re eks­per­ten ikke kun­ne ten­ke seg å ser­ve­re rødvin til pinne­kjøtt. Men en ting var de beg­ge eni­ge om: Til lute­fisk pas­ser det best med champagne. 

Jeg har prøvd champag­ne til jule­mat (dog ikke til lute­fisk), og det fun­ge­rer alde­les utmer­ket — selv om jeg fort­satt fore­trek­ker øl. Jeg vil tro at man da også kan vel­ge fran­ciacor­ta om man vil gjø­re det ita­li­ensk. Men jeg har ikke prøvd den kom­bi­na­sjo­nen, og litt mind­re syre og litt mer fruk­tig­het sam­men­lig­net med champag­ne, kan gjø­re den litt mind­re egnet. Jeg bare teo­re­ti­se­rer nå, jeg har ikke prøvd kom­bi­na­sjo­nen og ha hel­ler ikke sett noen omta­le av den kom­bi­na­sjo­nen. Det er ikke bob­le­ne som er poen­get, så styr unna prosecco. Prosecco egner seg gene­relt dår­lig som mat­vin. På spørs­mål om hva vin­mono­po­lets eks­per­ter vil­le ta med om de var stran­det på en øde øy med bare jule­mat, og kun fikk ha med en flas­ke med drik­ke, svar­te den ene champag­ne. Den and­re svar­te god norsk eple­most. Du kan sann­syn­lig­vis vel­ge fran­ciacor­ta i ste­det for champagne. 

God eple­most er et utmer­ket drik­ke som pas­ser til svært man­ge ret­ter. Man bør ha et alko­hol­fritt alter­na­tiv for de som øns­ker det, og da er eple­most et godt valg. Eple­most av god kva­li­tet er godt, i mot­set­ning til det som ble solgt av alko­hol­frie viner, jeg vet ikke om de sel­ges len­ger. Jeg har ikke smakt noen gode alko­hol­frie viner, og det er len­ge siden jeg kjøp­te det­te som alko­hol­fritt alter­na­tiv. Vi var for noen dager siden i Alto Adi­ge, også kjent som Syd-Tyrol. Her dyr­kes det mye epler, og det sel­ges en del eple­most fra Syd-Tyrol i Nor­ge. Tine sel­ger en utga­ve av den­ne, og den synes i alle fall jeg er for søt til å fun­ge­re til mat. Hold deg til god, norsk eplemost.

Hvis du har pro­ble­mer med å fin­ne pas­sen­de vin til en mat­rett, da kan det være verdt å prø­ve champa­gen, even­tu­elt fran­ciacor­ta. Eller en god eplemost.

Der­med er det slutt på årets Giro d’I­ta­lia, og den ble gjen­nom­ført. “Skjønt det mørkt så ut”, som det heter i “Ja vi els­ker”. Det gjen­står fort­satt to uker av Vuel­ta­en, så vi kan få med oss mer syk­kel i den­ne mer­ke­li­ge seson­gen. Tors­dag 29. okto­ber vil etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2021 bli offent­lig­gjort. Det har som all­tid vært spe­ku­lert mye. Region­avi­sen i det områ­det hvor vi har lei­lig­het i Frank­ri­ke har skre­vet noen etap­per der. Men det enes­te vi vet sik­kert, er at Touren star­te i Bre­tag­ne. Så får vi ven­te til tors­dag med å få det hele. 

Jeg har ikke sett noen dato for lan­se­rin­gen av Giro d’I­ta­lia 2021. Det har tid­li­ge­re vært annon­sert at star­ten i 2021 vil være på Sici­lia, men det ser ut til å være annon­se­rin­ger fra tiden før det ble klart at star­ten på årets Giro ble flyt­tet fra Ungarn til Sici­lia. Kan­kje var det noe av det som var plan­lagt for 2021 som ble syk­let i år — jeg vet ikke. Vi får se når det bli annonsert.

Vi får håpe at det blir et mer nor­malt år i 2021. Noen av oss må lære oss noen nye navn før 2021-seson­gen. Tad­eij Poga­car, Jai Hind­ley, Tao Geog­han Hart og João Almei­da var unge ryt­te­re som i alle fall var ukjen­te for meg før de tok ste­get helt opp i den øvers­te divi­sjo­nen i 2020-seson­gen. Vi kan også ta med vår eget Tobias Foss.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2020. 20. etappe: Alba > Sestriere

Det mest spen­nen­de på gårs­da­gens etap­pe var pro­tes­te­ne før start. Jeg for­står hel­ler ikke hvor­for man skul­le leg­ge inn en trans­port­etap­pe på 258 km i den tred­je uken, mel­lom to knall­har­de fjell­e­tap­per. Det var vel bare Peter Sagan og hans lag som had­de noe å kjø­re for, bort­sett fra etappe­sei­e­ren. Arnaud Dema­re var nok mest opp­tatt av at Peter Sagan ikke skul­le vin­ne. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil­le spa­re kref­ter til i dag. Men det var en flott sei­er av Josef ?erný.

Når jeg sam­men­lig­ner det kar­tet jeg la inn da jeg star­tet det­te med kar­tet som nå pre­sen­te­res for etap­pen, er den end­ret. Opp­rin­ne­lig var pla­nen at ryt­ter­ne skul­le en tur inn­om Frank­ri­ke på den­ne eap­pen. Men nå er det drop­pet. Om jeg har for­stått det rett, er det Frank­ri­ke som ikke til­la­ter at rit­tet kom­mer inn i Frank­ri­ke under korona­pan­de­mi­en, og av sam­me grunn er også etap­pe­ne i Vuel­ta­en som skul­le ha gått inn i Frank­ri­ke lagt om. Nå syk­ler de i ste­det tre gan­ger inn­om Sestri­ere. Uan­sett, det er en 190 km lang klatre­etap­pe med toppav­slut­ning. Om jeg hus­ker rett, er det omtrent sam­me leng­de som den opp­rin­ne­lig plan­lag­te etap­pen. Det skil­ler bare 15 sekun­der mel­lom førs­te og tredje­mann i sam­men­dra­get, så her må vi ven­te at det satses.

Etap­pen star­ter i kjen­te vin­om­rå­der, før den går inn i fjel­le­ne — hvor det er lite vin å fin­ne. Vi må ta med oss vin fra start, og da må det åpen­bart blir en Alba-vin. Vi kun­ne valgt bar­be­ra også her, Bar­be­ra d’Alba. Det dyr­kes også en del neb­bio­lo. Men jeg reg­ner med at vi kom­mer til­ba­ke til Pie­mon­te i sene­re utga­ver av Giro­en, så jeg lar også de ligge.

Jeg vel­ger den tred­je av de kjen­te rødvins­dru­ene som dyr­kes i Pie­mon­te: Dol­cet­to. Dol­cet­to er en drue som først og fremst dyr­kes i Pie­mon­te, og det er antatt at den har sin opp­rin­nel­se her. Nav­net kom­mer fra det ita­li­ensk ordet for søt, dolce. Dru­en er søt, men vinen som lages av dol­cet­to er tørr.

Dol­cet­to har stort sett vært brukt til hver­dags­vin. Det er en gans­ke lett­drik­ke­lig vin. Det er to dol­cet­to-klas­si­fi­ka­sjo­ner i Alba: DOC dol­cet­to d’Alba og DOCG Dol­cet­to di Dia­no d’Alba.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2020. 19. etappe: Morbegno > Asti

Det ble en hef­tig etap­pe i går, og noen fan­tas­tis­ke bil­der fra Stel­vio. Med fina­le i opera­byen Mila­no kun­ne man kan­skje sagt at “it ain’t over before the fat lady sings”. Her er i alle fall intet avgjort. Det skil­ler 15 sekun­der fra førs­te til tredje­plass i sam­men­dra­get. Det er også mor­somt å se hvor­dan en ny gene­ra­sjon unge syk­lis­ter mar­ke­rer seg. De tre som leder kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en er alle blant topp fem i sam­men­dra­get. Kan­skje blir giro­en først avgjort på søn­da­gens avslut­ten­de tempo­etap­pe. Med to fra Sun­web på de to førs­te plas­se­ne, kan det nok bli litt uklart hvem laget skal syk­le for. Om jeg har for­stått det rett, er Sub­web et lag i opp­løs­ning som mang­ler hoved­spon­sor for nes­te sesong, og da ten­ker nok ryt­ter­ne mer på seg selv enn på laget. Det som ikke alt har kon­trakt med and­re lag, må leve­re gode jobbsøknader.

Til for­skjell fra gårs­da­gens etap­pe er dagens etap­pe helt flat. Men den er lang, 251 km. Etter det jeg kan se, skal det ikke deles ut noen klatre­po­eng på dagens etap­pe. Spur­te­re som har hengt med så langt, får nå sin sis­te sjan­se — om de har nok “krutt” i bena til en spurt etter 250 km. Jeg reg­ner med at spurt­la­ge­ne for­søk­te å få en så bil­lig rei­se som mulig i går Skjønt det går vel ikke an å syk­le “bil­lig” på en slik etap­pe. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil nok sit­te mest mulig rolig og slik­ke sine sår, og la and­re gjø­re job­ben. De vil nok helst sit­te trygt i et sam­let felt over mål. Det ven­ter en ny klatre­etap­pe i morgen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 19. etap­pe: Mor­begno > Asti

I vini del Giro d’Italia 2020. 18. etappe: Pinzolo > Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio)

Så lyk­tes Ben O’Connor i går. Jeg had­de unnet Tho­mas De Gendt en tri­umf. Man må vel snart gå over til å tel­le hvor man­ge brudd han ikke har vært med i, hel­ler enn hvor man­ge han har vært i. Nå har to ufar­li­ge brudd fått gå med gans­ke stor ledel­se. Nå må sam­men­lagt­kan­di­da­ter også kjem­pe om å vin­ne, ikke bare pas­se på hverandre.

Det er som det plei­er å være den sis­te uken i Giro d’I­ta­lia: Fjell etter fjell etter fjell. På dagens 207 km lan­ge etap­pe er det fire hef­ti­ge klat­rin­ger, blant annet Ste­livopas­set, som ryt­ter­ne skal opp fra den tyngs­te siden. Så skal de ned igjen, før det avslut­tes på en ny topp. Top­pen av Stel­vio­pas­set er årets Cima Coppi, det høy­es­te punk­tet i Giro­en, som gir eks­tra klatrepoeng.

Det er når Giro­en kom­mer omtrent så langt at noen spur­te­re begyn­ner å opp­da­ge noen gam­le ska­der, eller and­re pro­ble­mer som gjør at det kan pas­se å stå av. De har lite å hen­te i fjel­le­ne, og vil hel­ler ikke være i stand til å hjel­pe sine kap­tei­ner sær­lig mye. Men i mor­gen ven­ter en helt flat etap­pe, som kan moti­ve­re spur­ter­ne til å sli­te seg gjen­nom dagens etap­pe. Nå er det meldt at Fer­nan­do Gavi­ria har tes­tet posi­tivt for Covid-19, så da blir hel­ler han ikke med på å spur­te i mor­gen. Det er også meldt at en i støtte­ap­pa­ra­tet til AG2R La Mon­dia­le har tes­tet posi­tivt. Vi får håpe det ikke blir flere.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 18. etap­pe: Pin­zolo > Lag­hi Di Can­ca­no (Par­co Nazio­na­le Del­lo Stel­vio)

I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etappe: Bassano Del Grappa > Madonna Di Campiglio

Det var ikke akku­rat over­ras­ken­de at et brudd fikk gå, og at en fra det brud­det vant etap­pen. Det ble nok jubel i Slo­ve­nia, med Jan Trat­nik som vin­ner av Giro-etap­pen, og Pri­mož Rog­lic som vin­ner av førs­te etap­pe i Vuel­ta­en. Men sei­e­ren på gårs­da­gens giro­e­tap­pe end­ret ikke noe av betyd­ning i sammenlagtstillingen.

I går skrev jeg at Wil­co Kel­der­man frem­sto som den kla­res­te favo­rit­ten. Slik João Almei­da avslut­tet i går, skal vi ikke avskri­ve ham fore­lø­pig. Der­imot kan det se ut til at vi kan avskri­ve Chris Froo­me i årets Vuel­ta, da han kom i mål mer enn 11 minut­ter etter vin­ne­ren på årets åpningsetappe.

Dagens etap­pe er nok en lang fjell­e­tap­pe, 203 km. Jeg er nep­pe den enes­te som for­bin­der nav­net Madon­na Di Cam­pig­lio med ski og vin­ter­sport, og det er gans­ke bratt opp dit de skal gå i mål. Her reg­ner jeg med at vi ser en ny kamp mel­lom sammenlagtkandidater. 

Vi star­ter Bassa­no Del Grap­pa. Jeg som leter etter drik­ke langs etap­pen, ten­ker da umid­del­bart på grap­pa. Jeg vet ikke hvor­for dagens starts­ted heter noe med grap­pa. Men brenne­vi­net grap­pa har ikke noen spe­si­ell lokal forankring. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etap­pe: Bassa­no Del Grap­pa > Madon­na Di Cam­pig­lio

I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etappe: Udine > San Daniele Del Friuli

Wil­co Kel­der­mann frem­står som den størs­te favo­rit­ten til å vin­ne Giro­en. Men João Almei­da for­sva­rer seg godt, selv om jeg ikke tror at han vil kla­re å behol­de ledel­sen helt til mål. Jeg had­de tenkt å skri­ve at han i alle fall bør være gans­ke sik­ker på å vin­ne den hvi­te ung­doms­trøy­en. Men jeg har visst ikke fulgt godt nok med på stil­lin­gen for de uli­ke trøy­ene. Da jeg sjek­ket, så jeg at de som lig­ger på de tre førs­te plas­se­ne i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, i øye­blik­ket er nr 1, 3 og 4 i kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren. Og det skil­ler bare 2.57 mel­lom førs­te og tredje­plass i den kon­kur­ran­sen. Så det kan bli tøff kon­kur­ran­se til mål også om den hvi­te trøy­en. Vi ser at en ny gene­ra­sjon set­ter sitt preg på de sto­re rittene.

Det er førs­te etap­pe etter and­re hvile­dag. Det er all­tid spen­nen­de hva som skjer på hvile­da­gen, selv om det på en måte ikke skjer noe i selve rit­tet. Tid­li­ge­re duk­ket det ofte opp noen posi­ti­ve doping­prø­ver på hvile­da­gen. I år fryk­ter vi hel­ler fle­re posi­ti­ve covid-19 prø­ver. Men jeg har ikke klart å fan­ge opp noe om fle­re sli­ke posi­ti­ve prø­ver. Så vi får håpe ikke fle­re i rit­tet er smit­tet. Vær­mel­din­gen for den sis­te uken ser ikke så verst ut, så det bør være mulig å gjen­nom­føre fjelletappene. 

Dagens etap­pe er en lang, kupert etap­pe. Den er 229 km. Så langt ute i rit­tet, og med en slik pro­fil, ser jeg for meg at et brudd kan gå inn på den­ne etap­pen. Jeg vil tro at sam­men­langt­kan­di­da­te­ne vil spa­re kref­ter til de har­de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, og det er en etap­pe som ikke pas­ser for de utpre­ge­de spur­ter­ne. Det avhen­ger selv­sagt av at de som sit­ter i et slikt brudd ikke utgjør noen trus­sel mot noen i et av sammendragene. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etap­pe: Udi­ne > San Danie­le Del Fri­uli

Innføring i opphavsrett 15, 16 og 17. Avgrensning av opphavsrett. Privat kopiering, sitat og bruk av bilder

Jeg har nå gjort fer­dig og pub­li­sert tre nye fore­les­nin­ger i seri­en Inn­fø­ring i opp­havs­rett. Det­te er de tre førs­te fore­les­nin­ge­ne om avgrens­ning av opp­havs­ret­ten. Dis­se tre fore­les­nin­ge­ne er

15. Avgrensning av opphavsrett: Innledning og privat kopiering

16. Avgresning av opphavsrett: Sitat

17. Avgrensning av opphavsrett: Bruk av bilder

Dess­ver­re har jeg også den­ne gan­gen blitt utsatt for YouT­u­bes blok­ke­rings­al­go­rit­mer, som har blok­kert enkel­te sita­ter som kun­ne vært gode illust­ra­sjo­ner. Bare de ver­sjo­ne­ne som er pub­li­sert på YouT­ube er ram­met av det­te. De som er gjort til­gjen­ge­li­ge for stu­den­ter i faget RINF 1200 på UiOs semes­ter­si­der, inne­hol­der også det som YouT­ube har blokkert.

Veien videre:

Den nes­te fore­les­nin­gen vil være om ret­ten til eget bil­de. Det hand­ler i rea­li­te­ten mer om per­son­vern og pri­vat­liv enn om opp­havs­rett, men jeg tar det med siden bestem­mel­sen om rett til eget bil­de står i åndsverkloven.

Jeg vil også lage fore­les­nin­ger om bruk av opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le i under­vis­ning, i biblio­tek, arkiv og forsk­ning, men jeg har ikke blitt helt enig med meg selv om hvor­dan jeg vil struk­tu­re­re disse.

Den nes­te hoved­de­len vil være om opp­havs­ret­tens over­gang og over­dra­gel­se av opp­havs­ret­ten. Per i dag vet jeg ikke hvor man­ge fore­les­nin­ger det vil bli under den hovedoverskriften.

Etter det­te vil det bli en fore­les­ning om data­ma­skin­pro­gram­mer, og så en om tek­nisk beskyttelse. 

Der­et­ter vil det føl­ge en fore­les­ning om sank­sjo­ner, og så en om inter­na­sjo­nal regu­le­ring. Men inter­na­sjo­nal regu­le­ring er kom­pli­sert, Så her kom­mer jeg bare til å gi en over­sikt over noen hovedpunkter.

Til slutt vil det bli en opp­sum­me­rings­fore­les­ning som sær­lig er ret­tet til stu­den­ter som skal ta eksa­men i faget RINF 1200.

Jeg opp­da­get at eksa­men for dis­se stu­den­te­ne er alle­re­de 3. novem­ber. Så jeg må skyn­de meg å bli fer­dig. Jeg synes høst­se­mes­te­ret er mer enn kort nok som det er, og synes det er alt­for tid­lig for eksa­men. Men det er ikke noe jeg har herre­døm­me over. 

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etappe: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

Filip­po Gan­na ser ut til å være tempo­kon­gen i åre­sts giro. João Almei­da tryg­get sin ledel­se i sammendraget.

Nå er det en fjell­e­tap­pe på 185 km. med mål­gang på en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Om jeg har opp­fat­tet det rett, har man ikke noen “uten­for kate­go­ri” i Giro d’I­ta­lia, så første­ka­te­go­ri er de har­des­te bakkene. 

Det­te er sis­te etap­pe før den and­re hvile­da­gen, og ryt­ter­ne bør nok sat­se som om det­te er fina­len. De har vært en del koro­na­ut­brudd og det har vært kla­get over dår­lig smitte­vern. Så det blir spen­nen­de å se hvor­dan resul­ta­te­ne av nes­te run­de med koro­nates­ting blir, og om giro­en kom­mer til å fort­set­te etter hvile­da­gen. I til­legg kom­mer risi­ko­en for snø i fjel­le­ne i den tred­je uken i giro­en. Det er kan­skje ikke nød­ven­dig å si mer enn at den alpi­ne world-cupen star­tet den­ne helgen. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etap­pe: Base Aerea Rivol­to (Frecce Tri­co­lo­ri) > Pian­ca­val­lo

I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etappe: Conegliano > Valdobbiadene (Prosecco Superiore vinetappe)

Jeg had­de ikke ven­tet at to til­syne­la­ten­de enk­le stig­nin­ger skul­le gi sli­ke utslag som de gjor­de i går. Det ble en hef­tig og inter­es­sant etappe.

Dagens etap­pe er en 33,7 km indi­vi­du­ell, små­kup­pert tempo­etap­pe. Den brat­tes­te stig­nin­gen under­veis er 19% opp mot førs­te mel­lom­tid. Den­ne type ritt vin­nes i fjel­le­ne og på tempo­etap­pe­ne. Det er på dis­se etap­pe­ne man kan vin­ne nok tid til at det gir utslag i sam­men­dra­get. Så det blir spen­nen­de å hva salgs utslag dagens etap­pe gir.

En etap­pe som av arran­gø­re­ne har fått til­nav­net “Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe”, det er ikke sær­lig tvil om hva vi skal drik­ke til den­ne. Her blir det bob­ler i form av prosecco.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etap­pe: Coneg­li­a­no > Val­dob­bia­de­ne (Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe)