Videoforelesning. Innføring i opphavsrett del 10. Vernetid

Jeg har nå kom­met til nr 10 i min fore­les­nings­se­rie om inn­fø­ring i opp­havs­rett. Det­te er sis­te delen om de grunn­leg­gen­de bestem­mel­ser om opp­havs­rett i ånds­verk­lo­ven kapit­tel 1.

Jeg føl­ger sys­te­me­ta­tik­ken i ånds­verk­lo­ven, som jeg også i hoved­sak har fulgt i min bok “Opp­havs­rett for begyn­ne­re”.

Nes­te hoved­tema vil være de nær­stå­en­de ret­tig­he­ter, som regu­le­res i ånds­verk­lo­ven kapit­tel 2. Jeg plan­leg­ger det som fire fore­les­nin­ger. Først en intro­duk­sjon hvor jeg også vil ta opp pro­du­sent­ret­tig­he­ter og kring­kas­tings­sel­ska­pe­ne ret­tig­he­ter. Der­et­ter blir det en om utøven­de kunst­ne­re, en om foto­gra­fis­ke bil­der (og der­med også litt om gren­sen mot foto­gra­fis­ke verk), og til slutt i den delen om databaser.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Illojale politikere som svikter sine velgere: Jan Bøhler

Jan Bøh­ler har meldt over­gang til Sen­ter­par­ti­et. Jeg så ikke helt den kom­me. Jeg har all­tid hatt et ambi­va­lent for­hold til Jan Bøh­ler. Jan Bøh­ler er blant de alt­for få poli­ti­ke­re som har vært inn­valgt for Oslo, som fak­tisk har opp­trådt som Oslo­po­li­ti­ke­re og ikke som “riks­po­li­ti­ker”. Vi tren­ger fle­re Oslo­po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get. Han er fol­ke­lig, men har sam­ti­dig de nar­cis­sis­tis­ke og auto­ri­tæ­re trekk vi ofte fin­ner hos karis­ma­tis­ke poli­ti­ke­re, som Carl I Hagen, Gun­nar Preste­gård, Per Olaf Lun­de­tei­gen og hans nye beste­venn Tryg­ve Slags­vold Ved­um.

Det er en ærlig sak å skif­te par­ti. Man­ge har gjort det før, og det kom­mer sik­kert folk også til å gjø­re i frem­ti­den. Ing­vald Godal var en mar­kert sen­ter­parti­po­li­ti­ker, før han meld­te over­gang til Høy­re, og ble valgt inn på Stor­tin­get for Høyre.

Men å skif­te par­ti midt i en valg­pe­riode, er illo­jalt over­for de man er valgt av. At man mel­der seg ut og fort­set­ter som uav­hen­gig, er ikke like illo­jalt som å mel­de seg inn i et annet par­ti enn det man er valgt for.

Con­ti­nue read­ing Illo­ja­le poli­ti­ke­re som svik­ter sine vel­ge­re: Jan Bøh­ler