I vini del Giro d’Italia 2020: Innledning til høstutgaven

Det er et mer­ke­lig år. Noe av det minst alvor­li­ge er nok at syk­kel­ses­on­gen har blitt en helt annen enn slik den var plan­lagt. Det gjel­der både egne syk­kel­tu­rer og syk­kel­ritt som jeg had­de plan­lagt å se på TV. Giro d’I­ta­lia med start 3. okto­ber, fem måne­der etter nor­mal start og etter at Tour de Fran­ce er gjen­nom­ført. Det­te blir mer­ke­lig. Det har alle­re­de kom­met snø i Stel­vio-pas­set, som syk­lis­te­ne etter pla­nen skal over 22. okto­ber. For Giro d’I­ta­lia er det ikke bare korona­pan­de­mi­en som bidrar til usik­ker­het om hvor­vidt rit­tet lar seg gjen­nom­føre som planlagt.

Årets giro skul­le etter opp­rin­ne­lig plan ha star­tet i Ungarn. Jeg for­be­red­te meg ved å lære litt mer om ungarsk vin. Uten å ha sett på geo­gra­fi­en, had­de jeg tenkt omtrent førl­gen­de vin­meny for de tre førs­te etap­pe­ne: Først en hvit­vin fra Bala­ton, etter­fulgt av en rødvin fra Egri, og så avslut­te de tre dage­ne i Ungarn med Tokaij. Nå vis­te det seg at det­te pas­set gans­ke dår­lig med hvil­ke etap­per som etter pla­nen skul­le ha vært syk­let i Ungarn. Jeg had­de ikke blitt enig meg meg selv om hvor­dan jeg skul­le løse det­te, før korona­pan­de­mi­en kull­kas­tet alle planer. 

Jeg begyn­ner plan­leg­gin­gen av dis­se blogg­se­rie­ne når rute­ne bli offent­lig­gjort, hvil­ket vil si i okto­ber året før rit­tet. Det­te gjel­der både Tour de Fran­ce og Giro d’I­ta­lia. Jeg har ikke sett noen dato for når etap­pe­ne for Giro d’I­ta­lia 2021 pre­sen­te­res, men jeg reg­ner med at det ikke blir før etter at årets giro er gjen­nom­ført. Når rit­te­ne er pre­sen­tert lager jeg opp­set­tet for hver etap­pe, og fyl­ler inn med infor­ma­sjon når den blir til­gjen­ge­lig, og når jeg har fått tid til å set­te meg inn i drik­ke og i noen grad mat langs etappene. 

Nå er etap­pe­ne i Ungarn drop­pet. Hele Giro­en skal gå i Ita­lia, men det skal fort­satt syk­les 21 etap­per. Det er lagt til tre etap­per i Ita­lia, som ikke var med på den pla­nen som ble offent­lig­gjort i okto­ber 2019, og noen etap­per er end­ret for å gjø­re plass til nye. Det­te har gitt meg noen utford­rin­ger med å revi­de­re det jeg opp­rin­ne­lig had­de gjort klart. Når rit­tet kom­mer til 11. etap­pe, kom­mer man inn på etap­per som opp­rin­ne­lig var planlagt. 

Årets Giro star­ter på Sci­ci­lia. Her skul­le de etter opp­rin­ne­lig plan ha star­tet med etap­pe 4, når Giro­en etter pla­nen skul­le ha kom­met til Sci­ci­lia. Giro­en star­ter der 4. etap­pe skul­le ha star­tet, i Mon­rea­le. Men i ste­det for en van­lig etap­pe til Agri­gen­to, blir det en kort og hef­tig tempo­etap­pe til Paler­mo. Den er bare 15 km, og det går stort sett ned­over. Etap­pe 2 ender der 4. etap­pe skul­le ha endt etter den opp­rin­ne­li­ge pla­nen: I Agri­gen­to. Etap­pe 3 er den som skul­le ha vært etap­pe 5. Det som skul­le ha vært etap­pe 6 blir etap­pe 4. Det som skul­le ha vært etap­pe 7 blir etap­pe 5. Det som nå blir etap­pe 6 var ikke med i den opp­rin­ne­li­ge pla­nen. Det er en del­vis ny etap­pe 7, men ny start­by, men med sam­me mål­gang som i det som skul­le vært etap­pe 8. Det som skul­le vært etap­pe 9 blir etap­pe 8. Det som ut fra start og mål­by skul­le ha vært etap­pe 10, er delt (sik­kert men noen nye omvei­er) til etap­pe 9 og 10. Så har jeg, fore­lø­pig uten å ha under­søkt det nær­me­re, basert meg på at Giro­en har “kom­met i rute”, og at de res­te­ren­de 11 etap­pe­ne er som opp­rin­ne­lig planlagt. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.