I vini del Giro d’Italia 2020: 1. etappe: Monreale — Palermo

Etter at den plan­lag­te star­ten i Ungarn ble drop­pet, er først etap­pe en 15 km lang tempo­etap­pe. Jeg hus­ker ikke gren­sen for hva som reg­nes som pro­log og hva som reg­nes som tempo­etap­pe, men det betyr uan­sett ikke noe. Det er en kort tempo­etap­pe, uan­sett hva man kal­ler den. Den førs­te kilo­me­te­ren går opp­over, ca 5% i snitt etter mitt øye­mål. Der­fra går de stort sett ned­over til det fla­ter ut, ca 6 km før mål. Her kom­mer det til å bli høy fart, og vi får håpe at ikke noen sat­ser så hardt at de kræ­sjer ut alle­re­de på åpningsetappen.

Mon­rea­le er konge­fjel­let, som det frans­ke Mon­treal. Byen har navn etter fjel­let som het Mon Rea­le, som nå har skif­tet navn til Mon­te Caputo.

Sici­lia er for tiden et av de mest dyna­mis­ke og spen­nen­de vin­om­rå­der i Ita­lia. Mon­rea­le lig­ger i pro­vin­sen Paler­mo på vest­si­den av Sici­lia. Vi er langt syd, og er omtrent like nær Tunis som det ita­li­ens­ke fastlandet.

Vi må star­te der vi star­ter, i det områ­det som er Mon­rea­le DOC. Det er en rela­tivt ny DOC, opp­ret­tet i 2000. Her pro­du­se­res det rødvin, hvit­vin og rosé­vin. Rødvi­nen skal ha minst 50% Nero s’A­vo­la og/eller Per­ri­cone. Rosé­vi­nen skal ha minst 70& Nerel­lom Mas­ca­le­se, Per­ri­cone og/eller San­giove­se. Hvit­vi­nen skal ha minst 50% Cat­ar­rat­to og/eller Inzolia.

Det bru­kes også and­re dru­er som Char­don­nay, Gril­lo og Pinot Bian­co for hvi­te viner, og Caber­net Sau­vig­nin, Mer­lot, Pinot Nero og Syr­rah for de røde.

Mon­rea­le Riser­va Ros­so må lag­res minst to år, hvor­av seks måen­der på fat før den selges.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Det fin­ne en bok om sici­lansk vin, Bill Nesto og Fran­cis di Savi­no: The World of Sici­li­an Wine. Men det er en bok for den som vil set­te seg inn i sici­li­ansk vin­his­to­rie og vin­tra­di­sjon, og ikke så mye en guide for den som øns­ker å sma­ke sici­li­ansk vin. Den kan bestil­les fra Ama­zon UK.

Stan­dard­ver­ket når det gjel­der in i et glo­balt per­spek­tiv, er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “The World Atlas of Wine, som kom i en ny, 8. utga­ve høs­ten 2019. Den har tid­li­ge­re vært utgitt i norsk over­set­tel­se med tit­te­len “Vinens ver­den”. Den sis­te nors­ke utga­ven er 6. utga­ve, som kom på norsk i 2008. Da 7. utga­ve ble utgitt, spur­te jeg for­la­get (Schib­stedt) om den vil­le kom­me i norsk utga­ve. De sa at de ikke had­de noen pla­ner om å gi ut den, og den har hel­ler ikke kom­met på norsk. Hvis man skal kjø­pe en slik bok, bør det være sis­te utga­ve. Er man i stand til å lese engelsk, bør man kjø­pe den engels­ke utga­ven. Støtt gjer­ne din loka­le bok­han­del, og kjøp den hos dem om de skul­le ha den inne. Eller bestill den fra Ama­zon UK eller Ama­zon US.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email