I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etappe: Alcamo — Agrigento

Vær og vind spil­te en rol­le på gårs­da­gens åpnings­etap­pe. Miguel Angel Lopez kræ­sjet ut av Giro­en alle­re­de på den førs­te etap­pen. Så kre­ven­de og rask som den førs­te etap­pen var, kun­ne det godt har blitt fle­re. Tobias Foss impo­ner­te med en fem­te­plass i sin Grand Tour-debut.

Dagens etap­pe er rela­tivt flat og 150 km lang. Det går en del opp og ned i begyn­nel­sen, før det fla­ter ut langs kys­ten. En etap­pe langs kys­ten kan være utsatt for vind. Men vær­mel­din­gen ser god ut. Etap­pen avslut­ter med litt i under­kant av 4 km stig­ning på ca 10%. Så det­te er ikke en etap­pe for spurterne. 

Det mes­te av vinen fra Sici­lia pro­du­se­res i den vest­li­ge enden, hvor vi er nå. Iføl­ge Ita­li­ensk vin pro­du­se­res 60% av vine­ne fra Sici­lia i Tra­panio­pro­vin­sen som vi er inn­om i dag, og 18% i Paler­mo, hvor gårs­da­gens etap­pe gikk.

Etap­pen star­ter i byen Alca­mo, og da star­ter vi i vin­om­rå­det Alca­mo DOC. Det pro­du­se­res hvit­vin, rosé­vin og rødvin, men mest hvit­vin laget på den loka­le dru­en cat­ar­rat­to. Pro­duk­sjons­om­rå­det har blitt utvi­det i de seren år, og viner fra det opp­rin­ne­li­ge områ­det beteg­nes, som så ofte i Ita­lia, som “clas­si­co”. De vine­ne som sel­ges som Bian­co skal ha mini­mum 60% cat­ar­rat­to, mens det kre­ves minst 80% i clas­si­co­vi­ne­ne. Det pro­du­se­res også en del vin med drue­navn, og kra­vet er da at de skal ha minst 85% av den dru­en som er angitt. Ros­so sal ha mini­mm 60% Nero d’Avola. For rosé­vin er det ingen til­sva­ren­de krav.

Skal vi tro for­fat­ter­ne av Ita­li­ensk vin er det mes­te av den vinen som pro­du­se­ren en gans­ke kje­de­lig catarratto-vin. 

Drar vi litt vest­over, jeg tror etap­pen snei­er inn­om den­ne delen, kom­mer vil til DOC Mar­sala. Det er en het­vin som på man­ge måter kan min­ne om sher­ry. Det var engelsk­menn som utvik­let mar­ke­det for den­ne, som for sher­ry. Den var popu­lær, men mar­ke­det falt sam­men på 1960-tal­let. Den fin­nes i tør­re og søte vari­an­ter. Jeg ten­ker på den først og fremst som en søt vin. Hvis man skal lage den klas­sis­ke ita­li­ens­ke des­ser­ten Tira­misu, skal man bru­ke en søt Marsala. 

Langs kys­ten er det ikke noen inter­es­san­te vinområder. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email