I vini del Giro d’Italia 2020. 3. etappe: Enna > Etna (Piano Provenzana)

Diego Ulis­si had­de mest igjen på slut­ten, og tok sei­e­ren. Peter Sagan er ikke den sam­me som han var i fjor, og stiv­net i spurten. 

Det er en mer­ke­lig syk­kel­ses­ong, med Giro d’I­ta­lia og Liege-Bas­ton-Liege sam­ti­dig. Jeg fikk med meg fina­len, og så at Juli­an Alap­hi­lip­pe rotet bort sei­e­ren ved å jub­le for tid­lig, og så bli pas­sert av Pri­moz Rog­lic. For en ruti­nert syk­list som Alap­hi­lip­pe må det ikke bare være sær­de­les erger­lig, men også pin­lig å gjø­re en slik tab­be når han spur­ter mot mål i ver­dens­mes­ter­trøye. Og mer mer­ke­lig blir det. Søn­dag om tre uker, da det er fina­le i Gior d’I­ta­lia, en etap­pe i Vuel­ta­en opp til Tour­malet, og Paris-Rou­baix — alt på den sam­me dagen.

Jeg har tid­li­ge­re nevnt at snø kan bli en utford­ring når Giro­en kom­mer til Alpe­ne. Men annet uvar kan også bli en utford­ring. Det­te er drøyt to uker til de skal inn i Pie­mon­te, og det spørs om hvor mye vi ser av det­te i dage­ne som kom­mer, og om de rek­ker å ryd­de opp.

Dagens etap­pe er 150 km, og årets førs­te med toppav­slut­ning. Etap­pen star­ter i Enna, i det sici­li­ans­ke inn­lan­det, går langs foten av Etna, før den avslut­ter med en klat­ring mot top­pen. Her skal ryt­ter­ne opp 18 km med en stig­ning på 7% i snitt, med 10% på det bratteste.

Etna er en aktiv vul­kan, som har gans­ke hyp­pi­ge utbrudd. Men utbrud­de­ne plei­er ikke være vel­dig alvor­li­ge. Da 9. etap­pe i 2011 gikk hit, var det et utbrudd tre dager før etap­pen, og det var en stund usik­kert om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res. Men den ble syk­let, og vi får håpe at det ikke blir vul­kan­pro­ble­mer i år heller.

Områ­det rundt Etna er det leden­de vin­om­rå­det på Sici­lia. Vin­mar­ke­ne lig­ger i en halv­måne på øst­si­den av vul­ka­nen. Jord­smon­net her er pre­get av nær­he­ten til vul­ka­nen. Her er det mye mine­ra­ler, og lite humus. Etna var det førs­te områ­det på Sici­lia som fikk DOC-sta­tus, i 1968. Den mest van­li­ge vinen fra områ­det er Etna Ros­so, som inne­hol­der mest Nerel­lo Mas­ca­le­se , med inn­til 20% Nerel­lo Cap­puc­cio, som lokalt er kjent som Nerel­lo Mantellato. 

Den ofte utmer­ke­de hvi­te Etna Bian­co er laget med minst 60%  Car­ri­can­te, og den mest van­li­ge dru­en på Sici­ia, Cat­ar­rat­to, men den kan også ha noe Tre­b­bia­no og Minnella.

Det plan­tes dru­er sta­dig høy­ere opp på Etna, og resul­ta­te­ne er loven­de. Selv om Sici­lia lig­ger langt syd, kan lav tem­pe­ra­tur gi noen utford­rin­ger, men også for­de­ler i de høy­est lig­gen­de vin­mar­ke­ne. De får en lang vekst­se­song og mod­ning. Solen reflek­te­res fra Mid­del­ha­vet, på sam­me måte som vnmar­ke­ne i Mosel nyter godt av sol­re­flek­ser fra elven.

Noen pro­du­sen­ter har arbei­det mye for å kart­leg­ge de opp­rin­ne­li­ge sub­so­ner, det som vi mer franko­file vil cal­le crus. Ita­lie­ner­ne kal­ler det con­tra­de, i alle fall gjør de de på Sici­lia. Det er 132 uli­ke cor­tra­der. Fra og med 2011 er det til­latt å angi cor­tra­de i til­legg til DOC Etna.

Native Grapes of Italy

0520272269Noe av det jeg synes har vært spen­nen­de på mine vir­tu­el­le og noen gan­ger rel­le rei­ser i vin­om­rå­der, er at vi ser en renes­san­se for tra­di­sjo­nel­le loka­le dru­er. Len­ge var tren­den at hvis man skul­le pro­du­se­re kva­li­tet, så måt­te man plan­te “inter­na­sjo­na­le”, som i prak­sis ofte betød frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot, Syrah, Pinot Noir, Char­don­nay, Sau­vig­ni­non Blanc, osv. Det blir god vin av dis­se dru­ene. Viner med per­son­lig­het og lokalt preg er mer inter­es­san­te. Det betyr ikke all­tid at de er bed­re. Men det er ikke så inter­es­sant å lete opp nok et områ­de hvor de lager hvit­vin med Char­don­nay eller rødvin med Caber­net Sau­vig­non. Det kan være gode viner, men det pro­du­se­res gode viner med dis­se dru­ene på så man­ge ste­der. Sær­lig i Ita­lia er det man­ge loka­le dru­er som bare dyr­kes innen­for begren­se­de områ­der, og som vi i liten grad fin­ner uten­for Italia.

For den som er mer ner­de­te gene­relt, og når det gjel­der ita­li­ensk vin spe­si­elt, tar jeg med Ian D’A­ga­tas  bok “Nati­ve Wine Gra­pes of Italy”. Her går han gjen­nom opp­rin­ne­lig ita­li­ens­ke vin­dru­er som har blitt vik­ti­ge i ita­liesk vinprodukjon.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email