I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etappe: Catania > Villafranca Tirrena

Vi ble i alle fall ikke sær­lig mye klo­ke­re når det gjel­der å pluk­ke favo­rit­ter til årets Giro. Det var trist å se Ger­raint Tho­mas sli­te alle­re­de før den avslut­ten­de bak­ken begyn­te. Ama­tør­vi­deo­er som er pub­li­sert, viser at han traff en drikke­boks. Laget har opp­lyst at han ikke har bruk­ket noe, og at han vil være til obser­va­sjon til i mor­gen, alt­så i dag. At han skul­le lig­ge på 53. plass etter tre etap­per, det had­de gitt høye odds. De nors­ke del­ta­ker­ne gjor­de det hel­ler ikke som vi had­de håpet.

Også dagens etap­pe er en av de opp­rin­ne­lig plan­lag­te etap­pe­ne, da som etap­pe 6. Etap­pen er på 150 km. Ryt­ter­ne skal opp på en ikke alt­for kre­ven­de topp, og så ned igjen.

Hver gang byen Cata­nia duk­ker opp, ten­ker jeg på Arild Fel­borgs flot­te sang “Opera­san­ge­ren”, mes­ter­lig frem­ført av Rolf Just Nil­sen, som åpner slik:

Til Youngs­tor­gets fla­te cam­pag­na
hvor Folke­teat­ret har grunn,
der kom en tenor fra Cata­nia –
Ita­lias Kristiansund.

Jeg vet ikke om det var det­te som inspi­rer­te folk i Kris­tian­sund til å etab­le­re Ope­ra­en i Kris­tian­sund. Det ble hev­det at Rolf Just Nil­sen sang vel så godt som den gjes­ten­de teno­ren fra Cata­nia, men det er bare slikt jeg har hørt og ikke har noe grunn­lag for å vur­de­re. Jeg er ikke sik­ker på når den­ne teno­ren var i lan­det. Men “Opera­san­ge­ren” ble først frem­ført i Chat Noir-revy­en “Så len­ge lyk­ken varer” i 1958. 

Men nå er det på tide å åpne noe flas­ker vin. Etap­pen går først langs kys­ten på syd­si­den, før den krys­ser over til kys­ten på nord­si­den. Syk­lis­te­ne kom­mer da inn i områ­det Mamer­ti­no DOC. Områ­det fikk DOC-sta­tus i 2004. Områ­det skal ha vært kjent for kva­li­tets­vin i fle­re tusen år. Iføl­ge Ita­li­ensk vin ser­ver­te Juli­us Cæsar viner her­fra ved en av sine ban­ket­ter, og Pli­ni­us den eld­re ran­ger­te vinen som num­mer fire av 195 viner. Det var da Pla­ne­ta etab­ler­te seg her, med eien­dom­men La Baro­nia i 2011 at områ­det vir­ke­lig begyn­te å ta seg opp. Den mest inter­es­san­te rødvin av nero d’a­vo­la og noce­ra som er mest interessant.

Vi skal helt opp til det nord-øst­re hjør­net av Sicia­lia, et områ­de med rela­tivt kjø­lig kli­ma, for kjø­lig til å dyr­ke den røde/svarte dru­en Nero d’Avola, som ellers er så typisk for Sici­lia. Mes­si­nas­tre­det, som er dypt og har en kraf­tig tide­vanns­strøm, bidrar til å kjø­le ned klimaet.

Vi ender i områ­det Faro, og tar en vin der­fra. Vine­ne fra Faro er røde. De lages av tre uli­ke, tra­di­sjo­nel­le dru­er: Nerel­lo Mas­ca­le­se og Nerel­lo Cap­pu­cio er de to domi­ne­ren­de arte­ne. Noen gan­ger bru­ker også Noce­ra, som kan utgjø­re inn­til 10% av drue­blan­din­gen. Pro­duk­sjo­nen er liten, bare ca 180 hl, eller ca 2.000 kas­ser. På slut­ten av 1970-tal­let var det ingen som pro­du­ser­te Faro vin.

Pala­ri er den pro­du­sen­ten som oftest nev­nes som en kva­li­tets­pro­du­sent fra Faro. Sal­va­to­re Geraci  star­tet å pro­du­se­re Pala­ri vin for å red­de Faro DOC. Vinen ble lan­sert i 1994, siden har den hvert år fått utmer­kel­ser i Gam­bero Ros­so. Vinen fra Faro reg­nes som en av de bes­te, nær­mest en iko­nisk vin fra Italia.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email